PL EN


2014 | 200 | 83-93
Article title

Zakres prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie art. 373 PUN-jego funkcje oraz konsekwencje

Content
Title variants
EN
Disqualification from the Practice of Comercial Activities on the Basis of Article 373 of the Bankruptcy and Reorganization Law - Its Functions and Consequences
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
There could be different kinds of economic activity effects and that's why bankruptcy proceeding offers opportunity to elaborate normative patterns of safe behavior in trading and to determine whether the economic activity pursuing persons and they proxies obey or not these patterns. The present article concerns the ban of pursuing of the economic activity as well as ban of taking post in supervisory board and being proxy of commercial company, state enterprise, co-operative, foundation or association. Such ban is the Bankruptcy and Reorganization Law institution as the sanction applied in case of behavior incompatible with the said normative patterns.
Year
Volume
200
Pages
83-93
Physical description
Contributors
References
 • Brol J., Prawo upadłościowe po nowelizacji, "Monitor Prawniczy" 1997, nr 10.
 • Dąbrowa J., Wina jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej, Ossolineum, Wrocław 1968.
 • Flaga-Gieruszyńska K., Wybrane aspekty upadłości przedsiębiorców w polskim systemie prawnym, Warszawa 2007.
 • Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Guza L. [w:] Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, red. A. Witosz, Wolter Kluwer, Warszawa 2012.
 • Jasiński T, Skutki naruszenia zakazu art. 17²§ 1 prawa upadłościowego. Zagadnienia wybrane, "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 10.
 • Kodeks cywilny, t. I Komentarz do artykułów 1-534, red. E. Gniewek, C.H. Beck Warszawa 2004.
 • Korzonek J., Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowem. Komentarz, reprint, Bielsko-Biała 1998.
 • Kunicki I., Związanie sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilny, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Mrówczyński M., Postępowanie nieprocesowe w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2012.
 • Orzeczenie SN z dnia 23 marca 2003 r., IV CSK 13/06, OSNC 2007, nr 1 poz. 6.
 • Orzeczenie SN z dnia 23 lutego 2005 r. , III CZP 88/04, OSNCP 2006, nr 1, poz. 5.
 • Orzeczenie SN z dnia 9 kwietnia 2010 r., III CZP 14/10.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe, Dz.U. z 1934 r., Nr 93, poz. 834.
 • Sekuła M., Charakter prawny postępowania w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, "Przegląd Prawa Handlowego", 2008, nr 7.
 • Siwik L., Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia upadłości-uzasadnienie dla unormowania, "Transformacja Prawa Prywatnego" 2004, nr 3-4.
 • Sośniak M., Bezprawność zachowania jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej za czyny niedozwolone, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1959.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Dz.U. z 1997 r., Nr.117, poz. 751.
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. z 1997 r., Nr 121, poz. 796 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2008 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535.
 • Uzasadnienie projektu ustawy nowelizującej Prawo upadłościowe i naprawcze - ustawy z dnia 6 kwietnia 2009, o zmianie ustaw Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. Nr 53, poz. 434.
 • Wyrok TK z dnia 7 lipca 2002 r., OTK-A; zbiór urzędowy, nr 4/2002, poz. 50.
 • Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2004 r., OTK-B; zbiór urzędowy, nr 8/2001, poz. 256.
 • Zamojski Ł., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Zedler F. [w:] F. Zedler, A. Jakubecki, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Zimmermann P., Art. 17² § 1 - potrzebny, ale niezgodny z Konstytucją, "Przegląd Prawa Handlowego", 2002, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ef6ff0a-3d86-4df4-b827-007df04bdc8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.