PL EN


2016 | 6 |
Article title

Uzasadnienie szczególnej ochrony ubezpieczonych na gruncie III filaru emerytalnego

Content
Title variants
EN
Reasons for extra protection of the insured on the basis of the 3rd pillar of the pension system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Reforma systemu emerytalnego polegająca na zmianie systemu zdefiniowanego świadczenia na system zdefiniowanej składki spowodowała zmniejszenie wysokości otrzymywanych świadczeń przez przyszłych emerytów. Działania takie zmusiły zainteresowanych do poszukiwania dodatkowych źródeł utrzymania. Jednym z takich źródeł może być uzupełniający system emerytalny, określany mianem trzeciego filaru emerytalnego. Jego cechą charakterystyczną jest dobrowolność. Dla jego rozwoju niezbędne jest zapewnienie wzmożonego poziomu ochrony ubezpieczonych. Środki te dotyczą zarówno ogólnej polityki konsumenckiej, jak i regulacji cywilnoprawnych oraz administracyjnoprawnych. W praktyce można wyróżnić dwa poziomy ochrony ubezpieczonych w ramach trzeciego filaru. Poziom pierwszy jest właściwy dla wszystkich ubezpieczonych, natomiast drugi poziom zawiera regulacje ograniczone do uzupełniającego systemu emerytalnego.
EN
The reform of the pension system based on changing the defined benefits to a defined contribution system has resulted in the reduction in the amount of benefits received by future retirees. Such actions are forcing the interested parties to take actions in order to obtain additional sources of income. One way to accomplish the above is the supplementary pension scheme known as the third pillar of the pension system. Its characteristic feature is that it is voluntary. For its development it is necessary to provide increased level of protection for the insured. These measures concern both the general consumer policy and the regulations of civil and administrative law. In practice, there are two levels of policyholders’ protection in the third pillar. The first level is the right one for all the insured, while the second level contains regulations limited to a supplementary pension scheme.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ef73127-71d2-4220-89b1-f90407a0bf26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.