PL EN


2016 | 48 | 209-229
Article title

Emerytury weteranów wojny futbolowej. Analiza porównawcza systemów emerytalnych Hondurasu i Salwadoru

Content
Title variants
Football War Veterans’ Pensions: Comparative Analyses of Pension Systems of Honduras & El Salvador
RU
Пенсии ветеранов футбольной войны: вертикальный анализ пенсионных систем Гондураса и Сальвадора
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Krótkotrwały konflikt zbrojny między Salwadorem a Hondurasem, który miał miejsce w roku 1969, nazwany mianem „wojny futbolowej”, był faktycznie konfliktem o podłożu ekonomicznym. Autor zastanawia się, czy współcześnie różnice w zamożności obydwu krajów są na tyle znaczące, że możliwe jest, wynikające z tego zróżnicowania, odmienne kształtowanie rozwiązań emerytalnych w obydwu krajach. Celem badawczym pracy jest analiza porównawcza historycz-nych i aktualnych rozwiązań w systemach emerytalnych Hondurasu i Salwadoru. Autor stawia hipotezę o wcześniejszym wdrażaniu kapitałowych rozwiązań emerytalnych w Salwadorze, jako efektu wyższego poziomu rozwoju gospodarczego w tym kraju, niż w Hondurasie. Artykuł pre-zentowany jest w układzie: 1) Rozwój historyczny systemów emerytalnych, 2) Stan obecny sys-temów emerytalnych, 3) Podobieństwa i różnice oraz 4) Wyzwania i przewidywane zmiany w systemach emerytalnych. W podsumowaniu autor stwierdza, że system emerytalny w Hondu-rasie wydaje się w porównaniu z Salwadorem głęboko opóźniony we wdrażaniu reform, szcze-gólnie w zakresie braku konkurujących ze sobą prywatnych przedsiębiorstw zarządzających funduszami emerytalnymi. Z kolei system emerytalny w Salwadorze wydaje się wykorzystywać doświadczenia innych krajów Ameryki Łacińskiej w rozwiązywaniu problemów związanych z finansowaniem potrzeb osób w zaawansowanym wieku. Reforma realizowana od roku 2008 miała charakter kapitałowy, odnosząc się wprost do rozwiązań zastosowanych wcześniej w Chile. Obecnie jednak okazuje się, że koszty transformacji są niemożliwe do udźwignięcia przez system finansowy państwa i powstała obecnie potrzeba rzetelnej analizy przyjętych rozwiązań. Postawiona na wstępie hipoteza, o wcześniejszym wdrażaniu kapitałowych rozwiązań emerytalnych w Salwadorze, jako efektu wyższego poziomu rozwoju gospodarczego w tym kraju, niż w Hondurasie, uzyskała potwierdzenie.
EN
The shortlived armed conflict between El Salvador and Honduras, which took place in 1969, dubbed as the “Soccer War” was actually conflict on economic grounds. The author wonders if today the differences in wealth between the two countries are so significant that it is possible, under the this diversity, various forms of pension arrangements in both countries. The aim of the research study is a comparative analysis of past and present solutions to pension systems in Hon-duras and El Salvador. The author hypothesized advance the implementation of the capital pension solutions in El Salvador, as the effect of higher levels of economic development in this country than in Honduras. The paper is presented in the system: The historical development of pension systems, The present state of pension systems, Similarities and differences, and Challenges and planned changes in the pension systems. In conclusion, the author states that pension system in Honduras seems in comparison with El Salvador profoundly delayed the implementation of reforms, particularly in the absence of competing private pension fund management companies. In turn, the pension system in El Salvador seems to use the experience of other Latin American countries in solving problems related to the financing needs of persons of advanced age. The reform implemented since 2008 had a capital nature, referring directly to the solutions used previously in Chile. Today, however, it appears that the transition costs are impossible to bear the financial system of the state and created now the need a thorough analysis of the solutions adopted. Placed at the beginning of the hypothesis, of an earlier implementation of capital pension solutions in El Salvador, as the effect of higher levels of economic development in this country, than in Honduras, received confirmation.
Year
Volume
48
Pages
209-229
Physical description
Contributors
 • Instytut Społeczno-Humanistyczny Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
References
 • Acuña R., 2005, Pension Reform in El Salvador, The World Bank, Social Protection Discussion Paper Series No. 0507, April 2005.
 • AP Spanish Worldstream, 2004, June 16, 2004.
 • ASAFONDOS, 2015, http://www.asafondos.org.sv/ (stan na dzień 22 września 2015 r.).
 • Atlantida, 2015, http://www.afpatlantida.com/ (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • Banco Central de Reserva de El Salvador, 2005, Boletín Estadístico, diciembre de 2005;
 • Campos R., 2015, The Cost of Reforming Pensions in El Salvador, International Budget Partnership, artykuł z 10 marca 2015 r., http://internationalbudget.org/2015/03/the-cost-of-reforming-pensions-in-el-salvador/ (stan na dzień 22 września 2015 r.).
 • Carrera F., Castro M., Sojo A., 2009, Progresar hacia la equidad: sinopsis de algunos retos del financiamiento de la salud y las pensiones en Guatemala, Honduras y Nicaragua, in Ana Sojo (editor), El financiamiento de la protección social en países pobres y desiguales, CEPAL, serie seminarios y conferencias No. 55, Santiago, Chile.
 • CentralAmerica Data.com, 2015a, El Salvador: Treasury Puts Hands in Pockets of Workers artykuł z 15 lipca 2015 r., http://en.centralamericadata.com/en/article/home/ El_Salvador_Treasury_Puts_Hands_in_Pockets_of_Workers (stan na dzień 22 września 2015 r.).
 • CentralAmerica Data.com, 2013, Radical Change in Pension Schemes in El Salvador, CentralAmerica Data.com, artykuł z 2 lipca 2013 r., http://www.centralamericadata. com/en/article/home/Radical_Change_in_Pension_Schemes_in_El_Salvador (stan na dzień 2 września 2015 r.).
 • CentralAmerica Data.com, 2015, Honduras: New Pension Fund Manager, CentralAmerica data.com, artykuł z 5 maja 2015 r., http://www.centralamericadata.com/ en/article/home/Honduras_New_Pension_Fund_Manager (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • CIA, 2015a, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/es.html (stan na dzień 29 sierpnia 2015 r.).
 • CIA, 2015b, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ho.html (stan na dzień 29 sierpnia 2015).
 • CNBS, 2015a, http://www.cnbs.gob.hn/ (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • CNBS, 2015b, http://www.cnbs.gob.hn/index.php/superintendencias/seguros-y-pensiones/ fondos-de-pensiones/directorio-de-institutos-de-prevision-privados (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • CNBS, 2015c, http://www.cnbs.gob.hn/index.php/superintendencias/segurosy-pensiones/ fondos-de-pensiones/directorio-institutos-prevision (stan na dzień 19 września 2015).
 • Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto Palacio Legislativo, 2012, Dictamen No. 373, el 26 de marzo de 2012.
 • Congreso Nacional de Honduras, 2015, Resumen Beneficios Ley marco de Seguridad Social, 7 de mayo de 2015 – http://www.congresonacional.hn/index.php/2014-02-10-22-24-42/congreso/item/961-resumen-beneficios-ley-marco-de-seguridad-social (stan na dzień 18 września 2015 r.).
 • Decreto 891, 2005, Reformas a La Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, 21 de diciembre de 2005;
 • Decreto Ejecutivo Nº 53–93, 1993, (Nov. 93) el 17 de Noviembre de 1993.
 • Decreto Legislativo No. 140, 1959, creado por el Estado, con rango constitucional, para ser la institución de servicios públicos, de carácter obligatorio para todos los em-pleadores y trabajadores de Honduras, sean de Empresas Nacionales o Extranje-ras, de fecha 19 de mayo del 1959, publicado el 3 de julio de 1959.
 • Decreto Legislativo No. 238, 1973, del 17 de Mayo de 1973.
 • Decreto Nº 167/91, 1991, Ley del Fondo Social para la Vivienda “FOSOVI” el 16 de Diciembre de 1991.
 • Decreto No. 56–2015, 2015, Ley marco del Sistema de Protección Social, La Gaceta República de Honduras, 2 de Julio del 2015 No. 33,771, http://www.cci chondu-ras.org/ website/descargas/leyes/LEYES_DE_SEGURIDAD_SOCIAL/Ley_Marco _del_Sistema_de_Proteccion_Social.pdf .
 • Diario Co-Latino, 2012, Reforma a Ley de Pensiones Permite Ampliar Plazo Para Cotizaciones, el 12 de Abril de 2012.
 • Education International, 2012, Honduras: Teachers take action for fundamental labour rights, artykuł z 13 sierpnia 2012r., http://www.ei-ie.org/en/news/news_details/2258 (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • EFE, 2004, EFE News Service, June 16, 2004.
 • Elheraldo, 2015, Honduras: Ley Consolida Pagos al IHSS y al RAP en una Sola Cuenta, elheraldo.com, 8 de mayo de 2015 http://www.elheraldo.hn/alfrente/838274-209/hoinduras-ley-consolida-pagos-al-ihss-y-al-rap-en-una-sola (stan na dzień 18 września 2015 r.).
 • Elmundo, 2015, Gobierno Integra Una Comisión para Analizar la Reforma Previsional, elmundo.com, el 16 de mayo de 2015.
 • Elpais, 2015, http://elpais.com/diario/2009/07/20/deportes/1248040816_850215.html (stan na dzień 29 sierpnia 2015 r.).
 • Elsalvador, 2015, Goes Sin Consenso Interno Para Reforma de Pensiones, elsalvador.com, el 24 de mayo de 2015.
 • Expansion, 2015, CountryEconomy.com, http://countryeconomy.com/national-debt/el-salvador (stan na dzień 21 września 2015 r.).
 • FIAP, 2004, Bulletin, April and May 2004.
 • FIAP, 2015, Honduras, Nueva Ley de Seguridad Social en Honduras, mayo de 2015 http://www.fiap.cl/prontus_noticia/site/artic/20150520/pags/20150520135910.html (stan na dzień 18 września 2015 r.).
 • Fondo Social para la Vivienda, 2010, Historia, el 4 de enero de 2010;
 • FOSOVI, 2015, http://fosovi.blogspot.com/ (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • FSV, 2015, http://www.fsv.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id= 49&Itemid=84 (stan na dzień 21 września 2015 r.).
 • Fund Pro Latin America, 2004, June 16, 2004.
 • Fund Pro Latin America, 2006, January 22, 2006.
 • Globalaging, 2009, El presidente de El Salvador anuncia un subsidio para los ancianos sin seguro social, artykuł z 9 września 2009, http://www.globalaging.org/pension/ world/2009/subsidio.htm (stan na dzień 22 września 2015 r.).
 • IHSS, 2015, http://www.ihss.hn/Paginas/IHSS.aspx (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • INJUPEMP, 2015, http://www.injupemp.gob.hn/ (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • INPEP, 2015a, http://www.inpep.gob.sv/ (stan na dzień 21 września 2015 r.).
 • INPEP, 2015b, http://www.inpep.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article &id=49:historia&catid=84:institucion&Itemid=84 (stan na dzień 21 września 2015 r.).
 • INPREMA, 2015, http://inprema.gob.hn/ (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • INPREUNAH, 2015, http://www.inpreunah.hn/ (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • IPM, 2015, http://grupoipm.hn/sobre-ipm/historia-y-creacion/ (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • IPSFA, 2015a, https://www.ipsfa.com/ (stan na dzień 21 września 2015 r.).
 • IPSFA, 2015b, https://www.ipsfa.com/index.php?option=com_content&view= article& id=49&Itemid=84 , (stan na dzień 21 września 2015).
 • ISBM, 2015, http://www.isbm.gob.sv/ (stan na dzień 22 września 2015 r.).
 • ISSS, 2015a, http://www.isss.gob.sv/ (stan na dzień 21 września 2015 r.).
 • ISSS, 2015b, http://www.isss.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id =49&Itemid=84 , (stan na dzień 21 września 2015).
 • Kołodziejczyk K., 2004, Systemy emerytalne w Ameryce Łacińskiej: Od repartycji do kapitalizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Kritzer B.E., Kay S.J, Sinha T., 2011, Next Generation of Individual Account Pension Reforms in Latin America, Social Security Administration, Washington D.C.
 • La Prensa, 2013, Gobierno de Honduras absorberá las escuelas Proheco, artykuł z 15 sierpnia 2013 r., http://www.laprensa.hn/honduras/sanpedrosula/339039-98/gobier no-de-honduras-absorber%C3%A1-las-escuelas-proheco (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • Laprensagrafica, 2014, Cobertura, la Tarea Pendiente en Pensiones, laprensagrafica.com, el 23 de abril de 2014.
 • Laprensagrafica, 2015a, Lorenzana Aseguró que Ya Tienen Propuesta para Reforma Pensiones, laprensagrafica.com, el 12 de junio de 2015.
 • Laprensagrafica, 2015b, SSF Presentará Plan de Reforma de Pensiones, laprensagrafica.com, el 28 de abril de 2015.
 • Ley, 1949, Ley del Seguro Social (decreto 329/1949).
 • Ley, 1975, Ley de Creación del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, del 2 de noviembre de 1975.
 • Ley, 1980, Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, Decreto Ley Número 1026, del 15 de julio 1980.
 • Ley, 1996, Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones Decreto No. 927, Fecha Emisión: 20/12/1996, Fecha Publicación: 23/12/1996, Diario Oficial No. 243.
 • Ley, 2003, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Decreto No. 51-2003, del 3 de abril de 2003.
 • Ley, 2011, Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Decreto No. 247-2011 de fecha 14 de Diciembre del 2011.
 • Ley, 2015, Ley Marco de Protección Social, 7 de mayo de 2015.
 • Martínez Franzoni J., 2013, Social protection systems in Latin America and the Caribbean: El Salvador, ECLAC – Project Documents collection, United Nations, Santi-ago, Chile.
 • Mercer, 2012, Pleno Legislativo Aprueba Reformas a la Ley de Pensiones, International Headlines, April 11, 2012.
 • Mercer, 2015, El Salvador to Present Pension Reforms This Year, June 12, 2015.
 • OECD, 2014, Honduras, [w]: Pensions at a Glance: Latin America and the Caribbean, OECD/IDB/The World Bank, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/ pension_glance-2014-en.
 • Ordenanza, 1906, Ordenanza Militar de 1906.
 • Poteraj J., 2011, Pension System in Argentina, Academic Research Centre of Canada – Better Advanced Press, “Review of Economics & Finance” 2011-No.5 – November 2011, Toronto, Canada.
 • Poteraj J., 2012a, System emerytalny w kraju biedy: przypadek Boliwii, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 30, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Poteraj J., 2012b, The Old Age Pension System in a Tax Haven: The Case of The Bahamas w: Annals of the University of Petroşani, Economics, 12(1), 2012, Universitas Publishing House Universitatea din Petroşani, Petroşani, Romania.
 • Poteraj J., 2013a, System emerytalny w Chile: polityka społeczna a teoria ekonomiki [w:] Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, red. F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 140–150.
 • Poteraj J., 2013b, System emerytalny w kraju z grupy BRICS. Przypadek Brazylii [w:] Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Rok 2011/2012, t. 10/11, Re-dakcja naukowa wydania dr Ryszard Gaidis, doc. dr Barbara Dwilewicz, Stowarzy-szenie Naukowców Polaków Litwy, Wilno.
 • Poteraj J., 2014a, System emerytalny na Jamajce, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. XCIX, pod red. M. Dybała, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wro-cław, s. 145–160.
 • Poteraj J., 2014b, Systemy emerytalne w Dominikanie i Haiti: bogactwo i bieda na jednej wyspie, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 38, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Poteraj J., 2015, Nierówności emerytalne w kraju równika: przypadek Ekwadoru, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 42, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • RAP, 2015, http://www.rap.hn/ (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • Reglamento, 1935, Reglamento de Pensiones Militares de 1935.
 • Rofman R., Lucchetti L., Ourenss G., 2008, Pension Systems in Latin America: Concepts and Measurements of Coverage, The World Bank, Social Protection & Labor Discussion Paper No. 0616.
 • Rofman R., Oliveri M.L., 2012, Pension Coverage in Latin America: Trends and Determinants, The World Bank, Social Protection & Labor Discussion Paper No. 1217.
 • Secretaria de Trabajo, 2015, http://www.trabajo.gob.hn/ (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • SSA, 2003, International Update, December 2003, http://www.ssa.gov/policy/docs/ progdesc/intl_update/2003-12/ (stan na dzień 21 września 2015 r.).
 • SSA, 2004, Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2003, Office of Policy & Office of Research, Evaluation, and Statistics, March 2004, Washington, DC.
 • SSA, 2012a, El Salvador, International Update, May 2012.
 • SSA, 2012b, Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2011, Social Security Administration, Office of Retirement and Disability Policy & Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSA Publication No. 13-11804, Released: February 2012, Washington, DC.
 • SSA, 2014, Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2013, Social Security Administration, Office of Retirement and Disability Policy & Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSA Publication No. 13-11804, Released: March 2014, Washington, DC.
 • SSA, 2015, International Update: Recent Developments in Foreign Public and Private Pensions, June 2015, http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2015-06/2015-06.pdf
 • SSF, 2012, Resumen Estadístico Previsional, Superintendencia del Sistema Financiero, Febrero 2012;
 • SSF, 2015a, http://www.ssf.gob.sv/ (stan na dzień 21 września 2015 r.).
 • SSF, 2015b, http://www.ssf.gob.sv/index.php/estados/690-administradores (stan na dzień 21 września 2015 r.).
 • Superintendencia de Pensiones, 2005a, Boletín de Prensa, noviembre de 2005.
 • Superintendencia de Pensiones, 2005b, Resumen estadístico previsional, diciembre de 2005.
 • Superintendencia de Pensiones, 2006, Comunica a todos los empleadores y pagadores del sector privado, público y municipal, 25 de enero de 2006.
 • Teacher Solidarity, 2011, Honduran Teachers Union under Seige! Urgent Appeal for Solidarity, artykuł z 27 marca 2011, http://www.teachersolidarity.com/blog/ hondu ran-teachers-union-under-seige-urgent-appeal-for-solidarity (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • The World Bank, 2008, El Salvador: Red Solidaria, Taller de Análisis y Reflexión de Programas de TMC Cuernavaca, 16 de Enero de 2008, http://siteresources.world bank.org/SAFETYNETSANDTRANSFERS/Resources/281945-1131468287118/18 76750-1204131112828/ElSalvador_RedSolidaria.pdf
 • The World Bank, 2013, Implementation Completion and Results Report on a Credit (…) to The Republic of Honduras for a First Programmatic Reducing Vulnerabilities for Growth Development Policy Credit, Document of The World Bank, Report No: ICR2702, May 8, 2013.
 • Titelman D., Vera C., Pérez Caldenteys E., 2009, Pension System Reform in Latin America and Potential Implications for the Chinese Case, The IDEAs Working Paper Series, Paper no. 06/2009.
 • Towers Watson, 2015, Global News Briefs, Honduras: Reforms to Social Security System Approved, artykuł z 10 lipca 2015, https://www.towerswatson.com/en/In sights/Newsletters/Global/global-news-briefs/2015/07/honduras-reforms-to-social-security-system-approved (stan na dzień 19 września 2015 r.).
 • Trujillo D., 2009, En diez días se entregará pensión a adultos mayores, artykuł z 7 listopada 2009, http://www.globalaging.org/pension/world/2009/elsalvadorpension.htm (stan na dzień 22 września 2015 r.).
 • Valiente I., 2009, Comenzarán a entregar bono de $50 a ancianos, artykuł z 11 czerwca 2009, http://www.globalaging.org/pension/world/2009/bonos.htm (stan na dzień 22 września 2015 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ef7747a-7c9d-4ca2-b406-c45c6189201a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.