Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 8 | 121-135

Article title

Naturalizm w naukach przyrodniczych. Perspektywa chrześcijańska

Authors

Content

Title variants

EN
Naturalism in the Natural Sciences: A Christian Perspective

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Paul de Vries argumentuje na rzecz tezy, że – wbrew opinii myślicieli o światopoglądzie materialistycznym – pewien rodzaj naturalizmu w naukach przyrodniczych da się uzgodnić z wiarą chrześcijańską. Jest to naturalizm metodologiczny, który nakazuje uczonym wyjaśniać zjawiska przyrodnicze wyłącznie za pomocą czynników naturalnych (co wyklucza możliwość powoływania się na działanie istot nadprzyrodzonych, takich jak Bóg). Zdaniem Autora właściwie pojmowany naturalizm nie prowadzi do żadnych wniosków światopoglądowych, ponieważ jest jedynie metodą uprawiania nauk przyrodniczych. Ci, którzy twierdzą inaczej lub nie zważają na filozoficzne subtelności (utożsamiając naturalizm metodologiczny z naturalizmem metafizycznym), usiłują wykorzystać autorytet nauki do realizacji swoich programów ideologicznych. Oba te ujęcia zniekształcają obraz nie tylko nauki, ale i wiary. Jednak sukcesy nauki, jakie odnosi ona dzięki kierowaniu się naturalizmem metodologicznym, nie zagrażają prawdzie chrześcijańskiej, ponieważ twierdzenia naukowe i religijne dotyczą kwestii, których natura jest całkowicie odmienna.
EN
Author argues for the thesis that – contrary to the opinion of thinkers holding a materialistic worldview – some kind of naturalism in natural science is compatible with Christian faith. It is methodological naturalism which prescribes scholars to explain natural phenomena solely in terms of natural causes (excluding the possibility of invoking the action of supernatural beings, such as God). According to the author, properly understood naturalism is not leading to any worldview conclusions, because it is only a method of pursuing natural science. Those who claim otherwise or who ignore philosophical subtleties (identifying methodological naturalism with metaphysical naturalism) are trying to use the authority of science for the realization of their own ideological agendas. Both of these approaches distort science and faith. However, the successes of science governed by the methodological naturalism do not present danger for the Christian truth, because scientific and religious claims concern issues of entirely different nature.

Year

Volume

8

Pages

121-135

Physical description

Contributors

author
  • New York Divinity School

References

  • Nicholas WOLTERSTORFF, Reason within the Bounds of Religion, Eerdmans, Grand Rapids 1976.
  • Alvin PLANTINGA and Nicholas WOLTERSTORFF (eds.), Faith and Rationality, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indianapolis 1983.
  • C. Stephen EVANS, „Must Psychoanalysis Embrace Determinism? Or Can a Psychoanalyst Be a Libertarian?”, Psychoanalysis and Contemporary Thought 1984, vol. 7, no. 3, s. 339-365.
  • Stanley L. JAKI, The Road to Science and the Ways to God, University of Chicago Press, Chicago 1978.
  • Reijer HOOYKAAS, Religion and the Rise of Modern Science, Eerdmans, Grand Rapids 1972.
  • Abraham KUYPER, Lectures on Calvinism, Eerdmans, Grand Rapids 1931.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ef92fc9-68b7-4dd1-8bf0-75fcd828fc7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.