Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (809) | 182- 196

Article title

Profil działalności agenta ubezpieczeniowego

Title variants

EN
Business profile of an insurance agent

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest ustalenie profilu działalności agenta ubezpieczeniowego.Przedsięwzięcie badawcze kierunkują pytania: ■ Jaki jest rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych (w podstawowym ujęciu) na polskim rynku ubezpieczeń? ■ Jakie cechy charakteryzują osoby prowadzące działalność agencyjną? ■ Jaki jest zakres/obszar działalności agentów ubezpieczeniowych? Do realizacji przedstawionego celu wykorzystano metody badawcze, jakimi są : ■ studium literatury przedmiotu, ■ analiza interpretacyjna przepisów prawnych, ■ badanie ankietowe. Firmy ubezpieczeniowe na polskim rynku wykorzystują wszystkie dostępne kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych. Kanał agencyjny dominuje w dystrybucji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych (dział II). W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego zaobserwowano następujące cechy charakteryzujące osoby prowadzące działalność agencyjną: ■ kobieta w wieku 31-45 lat z wyższym wykształceniem, posiadająca ponad 10-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej; ■ mężczyzna powyżej 45 lat z wykształceniem średnim, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Agenci ubezpieczeniowi częściej (59%) działają na rzecz kilku zakładów ubezpieczeń (są tzw. multiagentami). A co trzeci z nich prowadzi działalność przy pomocy zatrudnionych osób wykonujących czynności agencyjne (tzw. sub-agentów). Multiagenci mają w swoich portfelach klientów zarówno osoby fizyczne, jak i firmy z sektora MSP oraz klientów strategicznych. Dla zdecydowanej większości agentów ubezpieczeniowych (80%), działalność agencyjna jest jedyną działalnością zawodową i zarobkową.
EN
The objective of the paper is to determine the profile of operations of insurance agents. The research project is meant to answer the following questions: ■ What is the development of distribution channels of insurance services (in general terms) on the Polish insurance market? ■ What are the distinctive features of persons working as insurance agents? ■ What is the scope/area of operations of insurance agents? The following research methods were used in order to achieve the above objective: ■ literature research, ■ interpretative analysis of legal regulations, ■ survey research. Insurance companies active in the Polish market take advantage of all available channels to distribute insurance services. The agency channel dominates in the distribution of property insurance and other personal insurance (type II). Survey research indicated that persons working as insurance agents can be characterised as follows: ■ woman aged 31 to 45, with higher education and more than 10 years of experience in the insurance industry; ■ man aged 45 and over, with secondary education and more than 10 years of experience in the insurance industry. Insurance agents usually (59%) represent several insurance companies (acting as so-called independent agents). A third of agents operate through employees performing agency activities (so-called sub-agents). Client portfolios of independent agents include both natural persons as well as SMEs and strategic customers. For a substantive majority of insurance agents (80%), agency operations constitute their sole professional activity and source of income.

Contributors

  • dr Anna Celczyńska, Katedra Ubezpieczeń, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1efc8cf5-4265-4b7c-8a24-30ba2275c85c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.