PL EN


2019 | 1(96) | 17-24
Article title

PORÓWNANIE TRYBÓW DOCHODZENIA ROSZCZEŃ KARNOPROCESOWYCH I CYWILNOPRAWNYCH ZA NIESŁUSZNE SKAZANIE, TYMCZASOWE ARESZTOWANIE BĄDŹ ZATRZYMANIE

Content
Title variants
EN
COMPARISON PF PROCEDURES FOR PURSING CRIMINAL AND CIVIL LAW CLAIMS FOR WRONGFUL CONVICTION, TEMPORARY DETENTION OR DETENTION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Code of Criminal Procedure provides some kind of possibility of seeking compensation for wrongful conviction, temporary detention or detention. Claims, pursuant to article 552 § 1 of the Code of Criminal Procedure, does not provide for exceptions to the principle of full compensation of damages. It includes both claims for damages for actual loss as well as for lost profits. The indicated provision corresponds to art. 417 § 1 of the Civil Code and article 417 § 2 of the Civil Code The State Treasury is liable for damage caused by unlawful act or comission in the exercise of public authority. If the damage was caused by issuing a final decision or a final decision, its remedy can be demanded after it has been found in the proper proceedings that they are unlawful. Therefore, whether the situation described in article 552 of the Code of Criminal Procedure - the revocation of a final judgment by way of cassation, as a result of which a more favorable decision is issued for the accused, is the state equivalent to finding the unlawfulness of the ruling thus violated? The liability of the State Treasury for damage and harm caused by unjust condemnation, arrest or detention, in many cases, extend the scope of this responsibility to states that could not be classified as unlawful acts or omissions in the exercise of public authority. Depending on the choice of position, one should consider maintaining a separate criminal and civil procedure for examining cases for damages for unjustified conviction, temporary detention or detention.
Year
Issue
Pages
17-24
Physical description
Dates
published
2019-09-10
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa
References
 • 1. Adrych-Brzezińska I., Fakty niewymagające dowodu. [w]: Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym [online w:] System Informacji Prawnej LEX 2018, data dostępu: 16.02.2019.
 • 2. Banaszczyk Z., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Warszawa 2012, s.100.
 • 3. Busiewicz A., Hofmański M., Materialnoprawne warunki odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę spowodowaną niesłusznym tymczasowym aresztowaniem, Palestra 1981, Nr 10-12, s.38.
 • 4. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r., Nr 61 poz. 284.
 • 5. Jasiński W., [w:] Skorupka J.(red.), Kodeks postępowania karnego, Komentarz, Warszawa 2015, s. 130.
 • 6. Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2011, s. 210.
 • 7. Kala D., Kubińska M., Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu procesowego- analiza trybu i zasad dochodzenia roszczeń cz. I, Przegląd Sądowy 2016, Nr 1, s. 7.
 • 8. Kala D., Kubińska M., Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu procesowego- analiza trybu i zasad dochodzenia roszczeń cz. II, Przegląd Sądowy 2016, Nr 2, s. 48.
 • 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • 10. Paprzycki L.K. (red.), Komentarz aktualizowany do art. 425-673 Kodeksu postępowania karnego [online w:] System Informacji Prawnej LEX, 2018 s. 155.
 • 11. Radwański Z, Olejniczak A., Zobowiązania część ogólna, Warszawa 2016, s. 50 i n.
 • 12. Safjan M., Matuszny K., Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, Warszawa 2009, s.141.
 • 13. Safjan M., Konstytucyjne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej tendencje i nowe wyzwania, http://trybunal.gov.pl/informacja-publiczna-media/archiwum/wystapienia-bylych-prezesow-tk/marek-safjan-5/, data dostępu: 16.02.2019.
 • 14. Szpunar A., Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i na osobie, Bydgoszcz 1998, s.27.
 • 15. Ustawa o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy z dnia 15.12.1956 r (Dz. U. z 1956 r. Nr 54, poz.243).
 • 16. Ustawa z dnia 17 marca 1921 r., Konstytucja Marcowa (Dz. U. z 1921 r. Nr 44, poz. 276 ze zm.).
 • 17. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.).
 • 18. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 665 z późn. zm.).
 • 19. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 z późn. zm.).
 • 20. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
 • 21. Waszczyński J., Odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie, Palestra 1974, Nr 18/11 (203), s. 111.
 • 22. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26.03.2009 r., sygn. akt II AKa 1/09, LEX nr 508307.
 • 23. Wyrok Sądu Apelacyjnego. w Warszawie z dnia 12.12.2017 r., sygn. akt II Aka 360/17, LEX nr 2446550.
 • 24. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03.06.2014 r., XII Ko 70/31, LEX nr 2124358.
 • 25. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.01.2015 r., sygn. akt IV K 263/14, LEX nr 1640274l.
 • 26. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28.03.2007 r., sygn. akt K 40/04, LEX nr 257781.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1efcc6b2-5d31-420f-89f6-d01101d9fa0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.