PL EN


2014 | 6/2014 | 89-100
Article title

Klimat społeczny szkoły jako jeden z czynników chroniących – wzmacniających oddziaływania profilaktyczne (w kontekście koncepcji resilience)

Title variants
EN
Social climate as one of the preventive factors strengthening the prophylaxis activities (in the context of resilience)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem prezentowanego artykułu jest ukazanie jednego z ważnych czynników wzmacniających oddziaływania profilaktyczne w szkole jakim jest klimat społeczny w niej panujący. Dokonano tego w kontekście koncepcji resilience, dla której ow klimat społeczny zalicza się do grona czynników szkolnych wzmacniających procesy resilience.
EN
The aim of the article is to show one of the import ant factors strengthening the preventive action undertaken at school, mainly the social climate there. It has been done with the view of the resilience concept, for which this climate is one of the school factors strengthening the resilience processes.
Year
Issue
Pages
89-100
Physical description
Dates
published
2014-05-31
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
References
 • Borucka A., Ostaszewski K., Pokonać przeciwności losu – koncepcja „resilience”, „Remedium”,nr 7–8 (185).
 • Borucka A., Ostaszewski K., Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia, „Medycyna Wieku Rozwojowego” 12(2 Pt 1): 587–597. http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2777715/pdf/nihms74027.pdf
 • Drzewiecka-Krawczyk H. (2012), Czy można odbić się od dna? O pokonywaniu niepomyślności losu w świetle koncepcji resilience, Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny „Meritum”, nr 3(26).
 • Fergus S., Zimmerman M. (2005), Adolescent resilience: A framework for understanding healthy development in the face of risk, „Annual Review of Public Health”, nr 26.
 • Gaś Z. (2011), Profesjonalna profilaktyka w szkole: szanse i zagrożenia. W: Z. Gaś (red.), Profesjonalna profilaktyka w szkole. Nowe wyzwania, Wyd. WSEiI, Lublin.
 • Gaś Z. (2004), Identyfikacja uwarunkowań wyjściowych profilaktyki w szkole. W: Z. Gaś (red.), Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkole. Podręcznik dla szkolnych liderów profilaktyki, Fundacja „Masz Szansę”, Lublin.
 • Garmezy N. (1987), Stres-Resistant Children: The Search for Protective Factors. W: Stevenson J. (red.), Recent Research in Developmnetal Psychopatology, Pergamon Press, Oxford–New York–Toronto–Sydney–Paris–Frankfurt.
 • Grice P. (1977), Logika i konwersacja, tłum. J. Wajszczuk, „Przegląd Humanistyczny”, z. 6.
 • Gwizdek B., Sołtys E. (2009), Komunikacja w pracy nauczyciela, „Remedium”, styczeń.
 • Konarzewski K. (1995), Sztuka nauczania. Szkoła, PWN.
 • Kulesza M. (2007), Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badań empirycznych, „Seminare”, nr 24.
 • Kulesza M. (2011), Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Luthar S., Zelazo L., (2003), Research on Resilience. An Integrative Review. W: S. Luthar (red.), Resilience and Vulnerability, Cambridge University Press.
 • Masten A., Powell J., (2003), Resilience Framework for Research Policy and Practice. W: S. Luthar (red.), Resilience and Vulnerability, Cambridge University Press.
 • Moss R.H. (1975), Evaluating Correctional and Community Settings, John Wiley&Sons, Inc. Ostaszewski K., Borucka A. (2005), Obszary diagnozy w szkole, „Remedium” nr 9.
 • Ostaszewski K., Czynniki chroniące i wspierające rozwój dzieci i młodzieży, IV Forum Profilaktyki, METIS, Chorzów, 11.02.2009 (www.zks.nq.pl/pedagog.czynniki.pdf ).
 • Ostaszewski K. (2012), Pojęcie klimatu szkoły w badaniach zachowań ryzykownych młodzieży, „Edukacja”, nr 4.
 • Ostaszewski K. (2006), Pozytywna profilaktyka, „Świat Problemów”, nr 3(158).
 • Petlák E. (2007), Klimat szkoły, klimat klasy, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Roseth C.J., Johnson D.W., Johnson R.T. (2008), Promoting early adolescents’achievement and peer relationships: the effects of cooperative, competitive and individualistic goal structures, „Psychological Bulletin”, Vol. 134.
 • Rutter M. (1987), Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms, Amer J. (red.) “Orthopsychiat”,nr 57(3).
 • Surzykiewicz J. (2000), Agresja i przemoc w szkole, CMPP, Warszawa.
 • Szymańska J. (2003), Działania profilaktyczna a klimat szkoły, „Remedium”, luty.
 • Szuman W. (1928), Jak dowieść rzeczywistej wartości zakładu wychowawczego, „Opieka nad Dzieckiem”, nr 5.
 • Słownik Psychologii (1994), Wyd. Książnica.
 • Werner E. (1994), Overcoming the odds, „Developmental and Behavioral Pediatrics”, nr 15.
 • Woynarowska-Sołdan M. (2007), Klimat społeczny szkoły – koncepcje i czynniki warunkujące, „Remedium”, nr 4.
 • Woynarowska-Sołdan M. (2004), Klimat społeczny w szkołach promujących zdrowie, „Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole”, z. 8.
 • Yates T., Egeland B., Sroufe A. (2003), Rethinking resilience. A developmental proces perspective. W: Luthar S. (red.), Resilience and Vulnerability, Cambridge University Press.
 • www.schoolclimate.org/publications/documents//sc-brief-resarch.pdf
 • Mrozowski M., Charakterystyka szkoły jako środowiska wychowawczego, www.republika.pl/artis73/charszk.html
 • The road to resilience: Bridging relief and development for a more sustainable future IFRC discussion paper on resilience, Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), czerwiec 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f0fb0a3-2649-495f-9112-e3bd829b4036
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.