PL EN


2012 | 88: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju | 141-168
Article title

Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Subsidiarity Principle in Economic Policy of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasada pomocniczości (nazywana również zasadą subsydiarności) jest jedną z podstawowych reguł prowadzenia polityki gospodarczej w UE. Zgodnie z nią uprawnienia w zakresie polityki powinny być delegowane na możliwie najniższy szczebel władzy, tj. najbliżej obywateli, których dana polityka dotyczy, chyba że istnieją niezaprzeczalne korzyści prowadzenia jej na wyzszym szczeblu. Celem opracowania jest spojrzenie przez pryzmat teorii federalizmu fiskalnego i ekonomii politycznej na praktyczne stosowanie zasady pomocniczości w wybranych kluczowych dziedzinach polityki UE, tj. w polityce rolnej, spójności, w zakresie nauki, technologii i innowacji, a także w polityce dotyczącej edukacji i usług. Różnice pomiędzy istniejącym a pożądanym w świetle teorii zakresem stosowania zasady pomocniczości pokazują, że w UE w niektórych dziedzinach zakres wspólnych regulacji wykracza poza wspomnianą zasadę, zaś w innych mogłoby być możliwe osiągnięcie większych korzyści przy prowadzeniu ściślejszej koordynacji polityki. Podział kompetencji pomiędzy kraje członkowskie a instytucje UE jest ostatecznie decyzją polityczną, która powstaje w warunkach konfliktu interesów. Analizy ekonomiczne mogą jedynie dostarczać argumentów za lub przeciw centralizacji polityki.
EN
The subsidiarity principle is one of major rules of conducting the EU’s economic policy. In conformity to the rule empowerment within the policy should be delegated to the lowest possible level of authority, i.e. as close as possible to the citizens who the set policy concerns unless there exist undeniable advantages of conducting it on higher level. The objective of the research paper is to discuss the practical application of the subsidiarity principle in key areas of the EU’s policy through the prism of the theory of fiscal federalism and political economics. The EU’s policy areas under review regard agricultural policy, cohesion policy, technology and innovation as well as educational policy and services. The differences between the applied and theoretically desired scope of the subsidiarity principle application indicate that in the EU there are some areas in which the scope of joint regulations reaches beyond this principle. On the other hand, there exist some areas where reaching more advantages could be possible provided the policy conducted is better coordinated. The division of competencies between member countries and the EU’s institutions is eventually a political decision that is arising in the context of conflicting interests. Economic analyses might only provide arguments for or against centralisation of the policy.
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej
References
 • A study on EU spending, Final Report, Ecorys Nederland BV, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis and Institute for Economic Research, Rotterdam, 24 June 2008
 • Barcz J., Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Wydanie 2 (zmienione i uzupełnione), Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010
 • Begg I., Finansowanie Unii Europejskiej, w: „Nowa Europa” 2006, nr 1 (3), s. 16
 • Begg I., Fiscal Federalism, Subsidiarity and the EU Budget Review, Report No. 1
 • Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm, April 2009
 • Dobek A, Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony, w: „Wrocławskie Studia Erazmiańskie”, Zeszyty Studenckie II, Wrocław 2009
 • http://cordis.europa.eu/fp7/home_pl.html
 • http://polskawue.gov.pl/Komisja,rozpoczyna,realizacje,ambitnego,programu,ktory,ma, poglebic,jednolity,rynek,uslug,6592.html
 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wstepdofunduszyeuropejskich/strony/celepolit ykispojnosci.aspx
 • M. Governatori, A Fiscal Federalism Perspective of the Economic Policy Framework in the Euro-Zone, Instituto de Estudios Economicos de Galicia, “Working Paper” No. 69, 2003.
 • Olszewski W. L., Patent europejski a patent wspólnotowy, w: „Przemysł Farmaceutyczny”, 2010, nr 3.
 • Persson T., Roland G., Tabellini G., The Theory of Fiscal Federalism: What Does It Means for Europe?, w: “Working Papers Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research”, Bocconi University, No. 101, 1996
 • Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności (Dz. Urz. UE z 2007 r., C306/150)
 • Przybylska-Marciniuk E., Zasada subsydiarności w projekcie Traktatu Konstytucyjnego, w: Przyszły Traktat Konstytucyjny: zagadnienia prawnopolityczne instytucjonalne i proces decyzyjny w UE, red. J. Barcz, Wydawnictwo Prawo i Polityka Gospodarcza, Warszawa 2004
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
 • Subsidiarity and Economic Reform in Europe, Springer – Verlang, Berlin, Heidelberg 2008.
 • Traktatu o Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana (Dz. Urz. UE z 2008 r., C115/13).
 • Wierzchowska A., Zasady jednolitych ram instytucjonalnych, lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej i subsydiarności w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, w: System instytucjonalny Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f1000ab-c214-438b-91b0-34222b597f56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.