PL EN


2012 | 8 | 67-86
Article title

Preferencje konsumenckie i ich determinanty

Title variants
EN
Consumer Preferences and Their Determinants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dokonując dokładniejszej analizy wpływu czynników zewnętrznych na proces decyzyjny konsumenta można zauważyć pewne współzależności zachodzące między czynnikami demograficzno-ekonomicznymi, czynnikami społecznymi oraz czynnikami kulturowymi. Zarówno czynniki ekonomiczno-demograficzne jak i czynniki kulturowe narzucają pewne ograniczenia, wynikające z charakteru tej grupy czynników, i warunkują sposób oddziaływania czynników społecznych. Natomiast ogół czynników zewnętrznych wpływa na kształtowanie się określonych potrzeb, przekonań i postaw konsumentów. Te zaś kształtują preferencje konsumentów odnośnie wyboru pewnych marek i produktów, jak również oddziałują na określony sposób wartościowania i oceny. Ma to swoje przełożenie na przemiany wartości kulturowych i stylu życia konsumentów. Natomiast ogół przemian zachodzących w otoczeniu kulturowym i wynikających z ewolucji otoczenia społecznego, ekonomicznego, politycznego, demograficznego i innych czynników ma swoje odzwierciedlenie w dokonywanych przez konsumentów wyborach.(fragment tekstu)
EN
Preferences are defined as evaluations and priorities system, according to which some products are evaluated higher then others. Preferences present relations between attitudes towards products of the some category (e.g. brands). Researches of consumer preferences are one of most important trends in social sciences, especially in economics, psychology and sociology. In the article were described main determinants, which affect consumer preferences. The author divided them in to two groups: internal determinants (psychological factors) and external determinants (demographic and economic factors, social factors, cultural factors, and marketing factors).(original abstract)
Year
Issue
8
Pages
67-86
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Antonides G., van Raaij F.W., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003,s. 321.
 • Aronson E., Wilson T.D., Alert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zyzk i S-ka, Poznań 1997,s. 314.
 • Babicz-Zielińska E., Przybyłowski P., Ocena przydatności wybranych metod badań preferencji żywieniowych, Żywienie Człowieka i Metabolizm 1993, nr 20(2), s. 121-130.
 • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A., Badania marketingowe, Metody i oprogramowanie komputerowe, rozdz. 2 i 3, AE, Kraków - Warszawa, 1992.
 • Bearden W.O., Etzel M. J., Reference Group Influence on Product and Brand Purchase Decisions, Journal of Consumer Research, 1982, 9 (September), s. 183-194.
 • Bernheim D.B., A Theory of Conformity, Journal of Political Economy, 10 (5), 1994, s. 841-877.
 • Billot A., The Deep Side of Preferencje Theory, Theory and Decision, ABI/INFORM Global, 2002, s. 261.
 • Boulding K.E., Some Contributions of Economics to Theology and Religion, Religious Education, 1957, s. 449.
 • Burnkrant R.E., Cousineau A., Informational and Normative Social Influence In Buyer Behavior, Journal of Consumer Research, 2(3), 1975, s. 207.
 • Case A.C., Spatial Patterns In Household Demand, Econometrica, 59 (4), 1991s. 953-965.
 • Dach Z., Mikroekonomia dla studiów licencjackich, SYNABA, Kraków, 2005, s. 99.
 • de Jonie J.P.R., Rational Choice Theory and Moral Action, Socio-Economic Review, ABI/INFORM Global, 2005, 127-130.
 • Duesenberry J.S., Income, Saving and the Theory ofConsumer Behaviour, Mass. Harvard University Press, Cambridge 1952, s. 114-115.
 • Duncan O.D., Haller A.O., Portes A., Peer Influence on Aspirations: Reinterpetation, American Journal of Sociology, 74 (2), 1968, s. 119-137.
 • Frankfurt H.G., Freudom of the Weel and the Concept of a Person, The Journal of Philosophy, vol. 68, 14, 1971, s. 5-20.
 • Friedman M., A Theory of Consumption Function, Princeton University Press, Princeton 1957, s. 21-23, 98-99.
 • Froloff L., La sensibilite du consommateur d la promotion des ventes: de la naissance d la maturite, Recherche et Applications en Marketing, 1992/3, vol. 7.
 • Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE Warszawa 1998, s. 35.
 • Garbarski L., Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994, s. 228-229.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2004, s. 276.
 • Górska-Warsewicz H., Wpływ postępowania konsumentów na rynekmleka i przetworów mleczarskich w Polsce lat dziewięćdziesiątych, SGGW, Warszawa 1999 (praca doktorska).
 • Hirschman A.O., Against Parsimony. Three Easy Ways of Complication Some Categories ofEconomic Discourse, Economics and Philosophy, 1, 1985, s. 9.
 • Hischman A.O., Shifting Involvements: Private Interest and Public Action, Princeton, Princeton University Press, 1982, s. 66-71.
 • Jachnis A., Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2007, s. 232-233.
 • Jeffrey R.C., Preferences among Preferences, The Journal of Philosophy, vol. 71, 1974, s. 377-391.
 • Kelman H.C., Processes of Opinion Change, Public Opinion Quarterly, 25 (1), 1961, s. 57-78.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza planowania, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 90.
 • Kotler Ph., Bliemel F., Marketing - Management - Management. Analyse, Planung, Umsetzung Steuerung, C.E.Poeschel Verlag, Stuttgart, 1992, s. 258.
 • Kozielecki J., O człowieku wielowymiarowym, PWN, Warszawa 1988, s. 206-207.
 • Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, SGH, Warszawa 2001, s. 56.
 • Leibenstein H., Bandwagon, Snob and Veblen Effects In the Theory of Consumer's Demand, Quarterly Journal of Economics, 64 (2), 1950, s. 183-207.
 • Lessing V.P., Park C.W., Promotional Perspective of Reference Group Influence: Advertising Implications, Journal of Advertising, 7 (2), 1978, s. 41-47.
 • Lichtenstein D., Netemeyer R., Burton S., Distinguishing coupon proveness from value consciousness: an acquisition - transaction utility theory perspective, Journal of Marketing, 1990 vol. 54, s. 54-67.
 • Lutz M.A., Lux K., New Directions in Humanistic Economics, Allied Social Science Associacion, New York 1982, s. 9.
 • Mika S., Wstęp do psychologii społecznej, PWN, Warszawa 1975, s. 64, 67.
 • Manski Ch.F., Economic Analysis of Social Interactions, Journal of Economic Perspectives, 14 (3), 2000, s. 120.
 • Mazurek-Łopacińska K., Różnice kulturowe między krajami i ich implikacje marketingowe [W:] Współczesne Problemy marketingu międzynarodowego, pod. Red. J.W. Wiktora, AE, Kraków 1998.
 • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 83-84.
 • McPherson M.S., Mill's Moral Theory and the Problem of the Preference Change, Ethics, vol. 92, 1982, s. 225-273.
 • Michalski E., Badania rynku w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, PWE, Warszawa 1971.
 • Mounson J.M., McQuarrie E., Shortening the Rokeached Vaue Survey for Use in Consumer Research [W:] M. Houston (red.), Advances in Consumer Research, Association for Consumer Research, 1988, s. 381-386.
 • Mowen J.C., Consumer Behavior, MacMillan Publishing Company, New York 1987, s. 406-408.
 • Mynarski S., Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 11.
 • Nikołajczuk L., System konsumpcji. Mechanizm wyboru społecznego, Monografie i Opracowania, SGPiS, Warszawa 1979.
 • Nowak L., Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 1995, s. 66.
 • Tobin J., On Theory of the Consumption Function [W:] Consumer Behavior, Princeton University Press, Princeton 1958, s. 451.
 • Podstawy marketingu, Pod redakcją J. Altkorna, Instytut marketingu, Kraków 1993, s. 164.
 • Pollak R.A., The American Economic Review, Vol. 66, No. 3 (Jun., 1976), s. 309-320.
 • Przybyłowski K., Hartley s. W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, 1998, s. 129.
 • Rosa G., Konkurencja o nabywcę - wybrane problemy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 1998, s. 70.
 • Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 140-141.
 • Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, PWE, Kraków 2004, s. 75-77.
 • Sagan A., Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003, s. 90-95.
 • Sen A.K., Choince, Ordering and Moralisty [W:] Practical Reason, red. S. Korner, Oxford, Blackwell 1974, s. 54-67.
 • Shibutani T., Reference Groups of Social Psychology [W:] H.H. Kassarjian, T.S. Robertson (red.) Perspectives In Consumer Behavior, Scott, Foresmann and Co., Glenview 1981, s. 281.
 • Sobel J., Interdependent Preferences and Reciprocity, Journal of Economic Literature, Vol. XLIII, 2005, s. 392-436.
 • Sztucki T., Promocja sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna PLACET, Warszawa 1995, s. 26.
 • Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006, s. 110.
 • Wells W.D., Gubar G., Life cycle concepts In marketing research, Journal of Marketing Research, 1966, nr 3, 355-363.
 • Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001, s. 263.
 • Wisz-Cieszyńska M., Badanie postaw i satysfakcji klientów instytucjonalnych z oferowanego poziomu obsługi, Świat Marketingu, listopad 2002.
 • Wisz-Cieszyńska M., Rola postaw w procesie tworzenia oraz kształtowania relacji firmy z klientami, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 716, 2006, s. 94-97.
 • Wiszniewski E., Ekonomika konsumpcji, PWN, Warszawa 1983, s. 196.
 • Witek-Hajduk M. K., Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001, s 130.
 • Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 180.
 • Wojciszke B., Postawy i ich zmiana [W:] Psychologia, Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie elementy psychologii stosowanej, red. J.Strelau, GWP Gdańsk 2000, s. 79.
 • Yang S, Allenby G.M., Modeling Interdependent Consumer Preferences, Journal of Marketing Research, Vol. XL, 2003, s. 282-294.
 • Zawadzka Z., Podstawy teorii zachowań konsumenta [W:] Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy pod red. S. Marciniaka, PWN Warszawa 2005, s. 246.
 • Zimbardo P.G., Leippe M.R., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2004, s. 51.
 • http://www.swo.pwn.pl (data odczytu 10.12.2011).
 • Antonides G., van Raaij F.W., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003,s. 321.
 • Aronson E., Wilson T.D., Alert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zyzk i S-ka, Poznań 1997,s. 314.
 • Babicz-Zielińska E., Przybyłowski P., Ocena przydatności wybranych metod badań preferencji żywieniowych, Żywienie Człowieka i Metabolizm 1993, nr 20(2), s. 121-130.
 • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A., Badania marketingowe, Metody i oprogramowanie komputerowe, rozdz. 2 i 3, AE, Kraków - Warszawa, 1992.
 • Bearden W.O., Etzel M. J., Reference Group Influence on Product and Brand Purchase Decisions, Journal of Consumer Research, 1982, 9 (September), s. 183-194.
 • Bernheim D.B., A Theory of Conformity, Journal of Political Economy, 10 (5), 1994, s. 841-877.
 • Billot A., The Deep Side of Preferencje Theory, Theory and Decision, ABI/INFORM Global, 2002, s. 261.
 • Boulding K.E., Some Contributions of Economics to Theology and Religion, Religious Education, 1957, s. 449.
 • Burnkrant R.E., Cousineau A., Informational and Normative Social Influence In Buyer Behavior, Journal of Consumer Research, 2(3), 1975, s. 207.
 • Case A.C., Spatial Patterns In Household Demand, Econometrica, 59 (4), 1991s. 953-965.
 • Dach Z., Mikroekonomia dla studiów licencjackich, SYNABA, Kraków, 2005, s. 99.
 • de Jonie J.P.R., Rational Choice Theory and Moral Action, Socio-Economic Review, ABI/INFORM Global, 2005, 127-130.
 • Duesenberry J.S., Income, Saving and the Theory ofConsumer Behaviour, Mass. Harvard University Press, Cambridge 1952, s. 114-115.
 • Duncan O.D., Haller A.O., Portes A., Peer Influence on Aspirations: Reinterpetation, American Journal of Sociology, 74 (2), 1968, s. 119-137.
 • Frankfurt H.G., Freudom of the Weel and the Concept of a Person, The Journal of Philosophy, vol. 68, 14, 1971, s. 5-20.
 • Friedman M., A Theory of Consumption Function, Princeton University Press, Princeton 1957, s. 21-23, 98-99.
 • Froloff L., La sensibilite du consommateur d la promotion des ventes: de la naissance d la maturite, Recherche et Applications en Marketing, 1992/3, vol. 7.
 • Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE Warszawa 1998, s. 35.
 • Garbarski L., Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994, s. 228-229.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2004, s. 276.
 • Górska-Warsewicz H., Wpływ postępowania konsumentów na rynekmleka i przetworów mleczarskich w Polsce lat dziewięćdziesiątych, SGGW, Warszawa 1999 (praca doktorska).
 • Hirschman A.O., Against Parsimony. Three Easy Ways of Complication Some Categories ofEconomic Discourse, Economics and Philosophy, 1, 1985, s. 9.
 • Hischman A.O., Shifting Involvements: Private Interest and Public Action, Princeton, Princeton University Press, 1982, s. 66-71.
 • Jachnis A., Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2007, s. 232-233.
 • Jeffrey R.C., Preferences among Preferences, The Journal of Philosophy, vol. 71, 1974, s. 377-391.
 • Kelman H.C., Processes of Opinion Change, Public Opinion Quarterly, 25 (1), 1961, s. 57-78.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza planowania, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 90.
 • Kotler Ph., Bliemel F., Marketing - Management - Management. Analyse, Planung, Umsetzung Steuerung, C.E.Poeschel Verlag, Stuttgart, 1992, s. 258.
 • Kozielecki J., O człowieku wielowymiarowym, PWN, Warszawa 1988, s. 206-207.
 • Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, SGH, Warszawa 2001, s. 56.
 • Leibenstein H., Bandwagon, Snob and Veblen Effects In the Theory of Consumer's Demand, Quarterly Journal of Economics, 64 (2), 1950, s. 183-207.
 • Lessing V.P., Park C.W., Promotional Perspective of Reference Group Influence: Advertising Implications, Journal of Advertising, 7 (2), 1978, s. 41-47.
 • Lichtenstein D., Netemeyer R., Burton S., Distinguishing coupon proveness from value consciousness: an acquisition - transaction utility theory perspective, Journal of Marketing, 1990 vol. 54, s. 54-67.
 • Lutz M.A., Lux K., New Directions in Humanistic Economics, Allied Social Science Associacion, New York 1982, s. 9.
 • Mika S., Wstęp do psychologii społecznej, PWN, Warszawa 1975, s. 64, 67.
 • Manski Ch.F., Economic Analysis of Social Interactions, Journal of Economic Perspectives, 14 (3), 2000, s. 120.
 • Mazurek-Łopacińska K., Różnice kulturowe między krajami i ich implikacje marketingowe [W:] Współczesne Problemy marketingu międzynarodowego, pod. Red. J.W. Wiktora, AE, Kraków 1998.
 • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 83-84.
 • McPherson M.S., Mill's Moral Theory and the Problem of the Preference Change, Ethics, vol. 92, 1982, s. 225-273.
 • Michalski E., Badania rynku w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, PWE, Warszawa 1971.
 • Mounson J.M., McQuarrie E., Shortening the Rokeached Vaue Survey for Use in Consumer Research [W:] M. Houston (red.), Advances in Consumer Research, Association for Consumer Research, 1988, s. 381-386.
 • Mowen J.C., Consumer Behavior, MacMillan Publishing Company, New York 1987, s. 406-408.
 • Mynarski S., Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 11.
 • Nikołajczuk L., System konsumpcji. Mechanizm wyboru społecznego, Monografie i Opracowania, SGPiS, Warszawa 1979.
 • Nowak L., Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 1995, s. 66.
 • Tobin J., On Theory of the Consumption Function [W:] Consumer Behavior, Princeton University Press, Princeton 1958, s. 451.
 • Podstawy marketingu, Pod redakcją J. Altkorna, Instytut marketingu, Kraków 1993, s. 164.
 • Pollak R.A., The American Economic Review, Vol. 66, No. 3 (Jun., 1976), s. 309-320.
 • Przybyłowski K., Hartley s. W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, 1998, s. 129.
 • Rosa G., Konkurencja o nabywcę - wybrane problemy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 1998, s. 70.
 • Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 140-141.
 • Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, PWE, Kraków 2004, s. 75-77.
 • Sagan A., Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003, s. 90-95.
 • Sen A.K., Choince, Ordering and Moralisty [W:] Practical Reason, red. S. Korner, Oxford, Blackwell 1974, s. 54-67.
 • Shibutani T., Reference Groups of Social Psychology [W:] H.H. Kassarjian, T.S. Robertson (red.) Perspectives In Consumer Behavior, Scott, Foresmann and Co., Glenview 1981, s. 281.
 • Sobel J., Interdependent Preferences and Reciprocity, Journal of Economic Literature, Vol. XLIII, 2005, s. 392-436.
 • Sztucki T., Promocja sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna PLACET, Warszawa 1995, s. 26.
 • Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006, s. 110.
 • Wells W.D., Gubar G., Life cycle concepts In marketing research, Journal of Marketing Research, 1966, nr 3, 355-363.
 • Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001, s. 263.
 • Wisz-Cieszyńska M., Badanie postaw i satysfakcji klientów instytucjonalnych z oferowanego poziomu obsługi, Świat Marketingu, listopad 2002.
 • Wisz-Cieszyńska M., Rola postaw w procesie tworzenia oraz kształtowania relacji firmy z klientami, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 716, 2006, s. 94-97.
 • Wiszniewski E., Ekonomika konsumpcji, PWN, Warszawa 1983, s. 196.
 • Witek-Hajduk M. K., Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001, s 130.
 • Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 180.
 • Wojciszke B., Postawy i ich zmiana [W:] Psychologia, Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie elementy psychologii stosowanej, red. J.Strelau, GWP Gdańsk 2000, s. 79.
 • Yang S, Allenby G.M., Modeling Interdependent Consumer Preferences, Journal of Marketing Research, Vol. XL, 2003, s. 282-294.
 • Zawadzka Z., Podstawy teorii zachowań konsumenta [W:] Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy pod red. S. Marciniaka, PWN Warszawa 2005, s. 246.
 • Zimbardo P.G., Leippe M.R., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań, 2004, s. 51.
 • http://www.swo.pwn.pl (data odczytu 10.12.2011).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f131fdd-1be3-490e-8831-74ea61e92bcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.