PL EN


Journal
2013 | 1 | 117-133
Article title

The Liturgy of the Hours in the Life of the Church

Content
Title variants
PL
Liturgia Godzin w życiu Kościoła
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The present article justifies the truth that the Liturgy of the Hours is one of the most important Church’s celebrations. This is the prayer of Christ and His people; it is the God’s Son from whom, expressed in human words, the God’s grace follows. Thus, the sanctification of man and the time experienced by him takes place. For the faithful it is also a source of piety and the way to rouse the personal prayer. Those who pray with the words contained in the breviary, continue the redeeming dialogue of the God’s Son with the Heavenly Father and, by unifying with Christ the Mediator – have access to the Father who is in Heaven. This conducted in every period of the day dialogue helps the creatures to trustingly open to the Creator; by remembering that the whole time belongs to Him, they notice His constant presence and they live through every moment of life in such a way – to perfect their own holiness. The topic of the value of the Liturgy of the Hours in the life of the Church is the more necessary to the contemporary Christians, the truer the opinion of the crisis concerning the breviary becomes in their everyday life. More and more often the statements are repeated about the misunderstanding of the prayer’s content, its too difficult a form and un-adaptation to the contemporary style of living. The Church, worried about man’s salvation, devotes much space to the Officium Divinum in its teachings, so that the faithful could develop their spiritual life, see the sense and implement the aim of their lives, enjoy the greater and greater union with God. Thus, they will effectively oppose to the prevailing secularisation.
PL
Artykuł uzasadnia prawdę, że Liturgia Godzin należy do najważniejszych celebracji Kościoła. Jest to modlitwa Chrystusa i Jego ludu; od Syna Bożego płynie bowiem, wyrażona ludzkimi słowami, chwała Boża. W ten sposób dokonuje się uświęcenie człowieka oraz przeżywanego przez niego czasu. Dla wiernych jest to także źródło pobożności i droga ożywiania modlitwy osobistej. Ci, którzy modlą się zawartymi w brewiarzu słowami, kontynuują zbawczy dialog Syna Bożego z Ojcem Niebieskim i, przez jednoczenie się Chrystusem – Pośrednikiem, mają dostęp do Ojca, który jest w niebie. Ten prowadzony we wszystkich porach dnia dialog pomaga stworzeniom ufnie otwierać się na Stwórcę; przypominając sobie o tym, że do Niego należy wszelki czas – dostrzegają Jego nieustanną obecność i tak przeżywają każdą chwilę życia, by doskonalić się w świętości. Temat wartości Liturgii Godzin w życiu Kościoła jest tym bardziej potrzebny współcześnie żyjącym chrześcijanom, im bardziej prawdziwa w ich codziennym życiu staje się opinia o kryzysie, jaki dotyka brewiarz. Coraz częściej powtarzane są zdania o nierozumieniu treści tej modlitwy, jej zbyt trudnej formie czy niedostosowaniu do obecnego stylu życia. Kościół, zatroskany o zbawienie człowieka, w swoim nauczaniu wiele miejsca poświęca Officium Divinum, aby wierni rozwijali swoje życie duchowe, widzieli sens i realizowali cel swojego życia, cieszyli się coraz większym zjednoczeniem z Bogiem. W ten sposób skutecznie przeciwstawiać się będą panującej sekularyzacji.
Journal
Year
Issue
1
Pages
117-133
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
References
 • A.J. Sobczyk, Modlitwa jako środek do zbawienia w nauczaniu sługi Bożego Jeana Berthiera (1840-1908) założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, [in:] J. Misiurek and others (ed.), Homo orans. Modlitwa dziękczynna, Lublin 2005
 • Cz. Krakowiak, Liturgia Godzin w życiu i posłudze prezbiterów, “Homo Dei”, V. 47, No. 3, 1978
 • Hymn, [in:] Liturgia Godzin. Modlitwa codzienna Ludu Bożego, V. 2, Poznań 1984
 • J. Garcia, Modlić się psalmami, “Pastores”, V. 3, No. 2, 1999
 • J.J. Kopeć, Rola liturgii w budowaniu wspólnoty kościelnej. Sprawozdanie z grup dyskusyjnych sympozjum naukowego: Parafie wczoraj – dziś – jutro, “Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, V. 32, No. 6, 1985
 • Jan Paweł II, Jutrznia. Poranna modlitwa Kościoła. Czwarty tydzień, Warszawa 2004
 • K. Konecki, Eklezjalny walor Liturgii Godzin, “Teologia i człowiek”, No. 7-8, 2006
 • K. Małys, W rytmie liturgii, “Pastores”, V. 3, No. 2, 1999
 • K. Romaniuk, Chwała Boża, [in:] R. Łukaszyk and others (ed.), Encyklopedia katolicka, V. 3, Lublin 1979
 • Liturgia Godzin, [in:] B. Nadolski (ed.), Leksykon liturgii, Poznań 2006
 • M. Join-Lambert, P. Grelot, Czas, [in:] X. Léon-Dufour (ed.), Słownik Teologii Biblijnej, Poznań-Warszawa 1985
 • M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999
 • M. Tatar, Uświęcający rytm czasu wyznaczony Liturgią Godzin, “Studia Diecezji Radomskiej”, No. 6, 2004
 • P. Maciaszek, Liturgia Godzin w życiu duchowym kapłana, [in:] H.J. Sobeczko (ed.), “Mirabile Laudis Canticum”. Liturgia Godzin: Dzieje i teologia, Opole 2008
 • Paul VI, Apostolic Constitution Promulgating the Divine Office as Revised in Accordance with the Decree of the Second Vatican Council “Laudis Canticum” (1 November 1970)
 • Pius XII, Encyclical on the Sacred Liturgy “Mediator Dei et Hominum” (20 November 1947)
 • Psalmów księga, [in:] H. Langkammer (ed.), Słownik biblijny, Katowice 1984
 • S. Cichy, Teologia Liturgii Godzin, [in:] W. Świerzawski (ed.), Liturgia uświęcenia czasu, Kraków 1984
 • S. Czerwik, Liturgia Godzin w życiu Kościoła, “Studia Theologica Varsaviensa”, V. 18, No. 2, 1980
 • S. Koperek, Udział świeckich w Liturgii Godzin, [in:] W. Świerzawski (ed.), Liturgia uświęcenia czasu, Kraków 1984
 • S. Potocki, Psalmy modlitwą Ludu Bożego Starego i Nowego Przymierza, [in:] W. Świerzawski (ed.), Liturgia uświęcenia czasu, Kraków 1984
 • T. Korpusiński, Obowiązek brewiarza, “Ateneum Kapłańskie”, V. 75, No. 3, 1983
 • W. Głowa, Liturgia Godzin w świętym Triduum Paschalnym Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, “Liturgia Sacra”, V. 1, No. 1-2, 1995
 • W. Głowa, Liturgia Godzin, Przemyśl 1991
 • W. Głowa, Modlitwa liturgiczna. Liturgia Godzin, Przemyśl 1999
 • Wigilia Paschalna w Wielką Noc, [in:] Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986
 • Z. Narecki, Odnowiona Liturgia Godzin w służbie ewangelizacji parafialnej, “Ruch Biblijny i Liturgiczny”, V. 40, No. 5, 1987
 • Z. Wit, Liturgia Godzin moją modlitwą, “Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, V. 53, No. 8, 2006
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f1a0e55-429d-4b80-aa45-c5b311f920a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.