PL EN


Journal
2020 | 4(64) | 75-88
Article title

Obrazy idei architektonicznej w twórczości JEMS Architekci na przykładzie wystawy z okazji 30-lecia działalności pracowni na tle twórczości wybranych przedstawicieli Bauhausu

Authors
Content
Title variants
EN
Images of an architectural idea in the works of JEMS Architekci on the example of the exhibition on the occasion of the 30th anniversary of the studio’s activity against the background of the creative activity of selected representatives of Bauhaus
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest analiza porównawcza funkcji twórczości malarskiej o tematyce architektonicznej przedstawicieli Bauhausu (ze szczególnym skupieniem na sylwetkach Farkasa Molnára, Aleksandra Schawinskiego i Ludwika Miesa van der Rohe) z rolą obrazów prezentowanych na wystawie z okazji 30-lecia pracowni JEMS Architekci. Celem artykułu jest wskazanie na ciągłość i potrzebę stosowania obrazów jako nośnika idei architektonicznej oraz podkreślenie aktualności twórczości przedstawicieli awangardy XX w. Współczesna rola obrazu w architekturze wykracza poza ogólny sposób stosowania obrazu w Bauhausie. Obraz architektury był zorientowany głównie na mającą powstać architekturę, a w przypadku omawianej wystawy może on stanowić próbę autorefleksji i oceny kierunku własnych dążeń.
EN
The subject of this article is a comparative analysis of functions of the painting works of Bauhaus representatives with the themes of architecture (with particular focus on the profiles of Farkas Molnár, Aleksander Schawinski and Ludwik Mies van der Rohe) with the role of the paintings presented at the exhibition on the occasion of the 30th anniversary of the JEMS Architekci studio. The purpose of this article is to show the continuity and the need to use images as a carrier of an architectural idea and to emphasize the topicality of the works of representatives of the 20th century avant-garde. The contemporary role of image in architecture goes beyond the general way of using images in the Bauhaus. The image of architecture was mainly oriented towards the architecture to be created and in the case of the above-mentioned exhibition, it may be an attempt at self-reflection and assessment of the direction of one’s own aspirations.
Keywords
PL
EN
Journal
Year
Issue
Pages
75-88
Physical description
Contributors
 • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
References
 • Loos A., Ornament i zbrodnia – eseje wybrane, BWA w Tarnowie, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2013.
 • Zumthor P., Myślenie architekturą, Karakter, Kraków 2010.
 • Breitschimd M., Valerio Olgiati’s Ideational Inventory, „El Croquis” 2011, N. 156, 16–39.
 • Pallasmaa J., Oczy skóry, Instytut Architektury, Kraków 2012.
 • Bayer H., Bauhaus, 1919–1928, The Museum of Modern Art, New York 1938.
 • Seibenbrodt M., Schöbe L., Bauhaus. 1913–1933. Weimar–Dessau–Berlin, Parkstone Press, New York 2009.
 • www.schawinsky.com/bio [accessed: 1.02.2020].
 • monoskop.org/Farkas_Moln%C3%A [accessed: 1.02.2020].
 • Curtis P., Patio and Pavilion: the place for sculpture in modern architecture, Ridinghouse, London 2008.
 • Schields J.A.E., Collage and Architecture, Routledge, New York 2014.
 • Jems Architekci/Tomasz Trzupek. Wystawa na XXX-lecie. Warszawa, M. Miłobędzki (red.), JEMS Architekci, Warszawa 2019.
 • Miłobędzki M., Szczepanik-Dzikowski J., Porządek wyrażony w formie, rozmowę przepr. E. Skiba, „Architektura & Biznes” 2019, Nr 6 (323), 26.
 • Maluga L., Autonomiczne rysunki architektoniczne, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2006.
 • Fikus M., Przestrzeń w zapisach architekta, Politechnika Poznańska, Poznań–Kraków 1999.
 • Misiągiewicz M., O prezentacji idei architektonicznej, Politechnika Krakowska, Kraków 2003.
 • Rysunek architektoniczny w praktyce. Czyli jak patrzeć ze zrozumieniem, M. Orzechowski (red.), PWN, Warszawa 2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f1d53c1-7a65-4cd8-818c-9e129096875f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.