PL EN


2016 | 2 | 147-167
Article title

Un orthodox milieu de mémoire: the Saint Nicholas Monastery’s memory on communism and orthodoxy

Authors
Content
Title variants
PL
Prawosławny milieu de mémoire: Wspomnienia Klasztoru Saint Nicholas o komunizmie i prawosławiu
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This study deals with a particular, but relevant case study of an orthodox milieu de mémoire: Saint Nicholas monastery. My analysis is based on an oral inquiry conducted in the framework of my Ph.D. studies with the nuns of the monastery between 1999 and 2004. I have noticed here a complex reality in which the Orthodox faith and rituals mingled with the desire of independence with regards to the political (communist) order, which lead to more or less conflicted relationships with the authorities. The individual and collective memory of nuns corroborated with the archive documents offered me the necessary information not only to trace the past of the religious community, but also to size the tensions into the communist society reflected, at a smaller scale, in the monastery. According to my research findings, I can conclude that the everyday life of the nuns of Saint Nicholas monastery is fashioned by their love for God, for the others, by their respect of human dignity, by their sacrifice for truth and justice, by their quest of freedom and of preserving the orthodox values.
PL
Badanie to dotyczy indywidualnego, ale istotnego studium przypadku – prawosławnego klasztoru Saint Nicholas. Moja analiza jest oparta na ustnych wywiadach, przeprowadzonych w ramach przewodu doktorskiego z zakonnicami klasztoru w latach 1999–2004. Zauważyłam tutaj złożoną rzeczywistość, w której prawosławna wiara i obrządek mieszały się z pragnieniem niezależności w odniesieniu do politycznego (komunistycznego) reżimu, co prowadziło do mniej lub bardziej konfliktowych relacji z władzami. Indywidualna i zbiorowa pamięć zakonnic, w powiązaniu z dokumentami archiwalnymi zawierającymi niezbędne informacje, pozwoliła nie tylko prześledzić przeszłość społeczności religijnej, lecz także oszacować wielkość napięć w społeczeństwie komunistycznym, które odzwierciedlały się, w mniejszej skali, w klasztorze. Według moich ustaleń badawczych mogę stwierdzić, że codzienne życie zakonnic klasztoru jest kształtowane przez miłość do Boga i innych, poszanowanie godności ludzkiej oraz przez ofiary ponoszone w imię prawdy i sprawiedliwości podczas dążenia do wolności i zachowania wartości prawosławnych.
Year
Issue
2
Pages
147-167
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
 • Université Laval, Canada
References
 • Althabe G., Ethnologie du contemporain et enquête de terrain, “Terrain” 1990, no 14.
 • Bălan I., Vetre de sihăstrie românească, București 2001.
 • Barbu D., Bizanț contra Bizanț, București 2001.
 • Barbu D., Firearomânilor, București 2000.
 • Barbu D., Republica absentă – Politică și societate în România postcomunistă, București 1999.
 • Bensa A., Fassin É., Les sciences sociales face à l’événement, “Terrain” 2002, no. 38.
 • Dobre C.-F., Uses and Misuses of Memory: Dealing with the Communist Past in Postcommunist
 • Bulgaria and Romania, [in:] European Memory: Eastern Perspectives, ed. M. Pakier, J. Wawrzyniak, New York – Oxford 2015.
 • Enache G., Petcu A.N., Monahismul orthodox și puterea comunistă în România anilor 50, Galați 2009.
 • Enache G., Petcu A.N., Patriarhul Justinian și Biserica Ortodoxă Română în anii 1948-1964, Galați 2009.
 • Favret-Saada J., Les Mots, la mort, les sorts. La sorcellerie dans le Bocage, Paris 1977.
 • Geertz C., “Le sens commun en tant que système culturel”, in Clifford Geertz, Savoir local, savoir global – les lieux du savoir, Paris 1986.
 • Golopenția S., Intermemoria. Studii de pragmatică și antropologie, Cluj-Napoca 2001.
 • Guillaumont A., Esquisse d’une phénoménologie du monachisme, “Numen”, vol. XXV, fasc. I.
 • Halbwachs M., Les cadres sociaux de la mémoire [1925], Paris 1994.
 • Hervieu-Léger D., La religion pour mémoire, Paris 1993.
 • Ică I.I. jr., Biserică, societate, gândire în Răsărit, în Occident și în Europa de azi, [in:] I.I. Ică Jr., G. Maroni, Gândirea socială a bisericii, Sibiu 2002.
 • Manolescu A., Călugărul țăran – un erou al modernității, “Revista de istorie socială” 1996, no. I.
 • Manolescu A., Democrație pluralistă: o șansă pentru desecularizarea religiei?, [in:] Religia în democrație. O dilemă a modernității, coord. C. Ungureanu, Polirom 2011.
 • Manolescu A., Eveil du monastère, fondation mythique, fondation actuelle en Transylvanie, in “Ethnologie Française” 1995, no. 3.
 • Mateoniu M., La maison perdue, la maison retrouvée. La mémoire du monastère de Saint-Nicolas (Roumanie), “Ethnologies” 2007, vol. 29, 1–2.
 • Mateoniu M., La mémoire refuge: L’Orthodoxie et le communisme au monastère Saint-Nicolas, Québec 2015.
 • Mateoniu M., Le Décret d’État de 1959 – entre la peur et l´acceptation de la souffrance, “Martor” 2010, no. 15.
 • Monastery’s Archive, File no. 1, Diverse probleme ale anului 1959, inv. no. 339/1960.
 • Monastery’s Archive, File nr. 14, Surorile de mănăstire. Registrele matricole, 1954–1958, inv. no. 338/1960.
 • Monastery’s Archive, The Files of the personnel from the Saint Nicholas monastery, inv. no. 345/1960.
 • Patrimoine en folie, ed. H.P. Jeudy, Paris 1990.
 • Robin R., La mémoire saturée, Paris 2003.
 • Rusan R., Le système répressif communiste en Roumanie, [in:] S. Courtois, Du passé faisons table rase! Histoire et mémoire du communisme en Europe, Paris 2002.
 • Sabev D., L’Aquqrium et la jungle. Représentations corporelles de la réussite en Bulgarie post-communiste (1990–1999), PhD thesis presented at the University Laval of Québec, 2004.
 • Șerban S., La Roumanisation d’un espace sacré: Le Pèlerinage au monastère de Celic Dere dans le contexte de l’histoire religieuse locale, “Revue des études sud-est européennes” 2009, vol XLVII, no. 1–4.
 • Špidlík P.T., Monahism și religiozitate populară în România, convorbiri cu părintele Cleopa despre rugăciunea lui Iisus, Sibiu 1997.
 • Vasile C., Autoritățile comuniste și problema mănăstirilor ortodoxe în anii ’50, [in :] Analele Sighet. Anii 1954–1960: Fluxurile și refluxurile stalinismului, ed. R. Rusan, București 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f1f6208-cba3-4773-80bc-bf7969115c9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.