PL EN


2018 | 1(94) | 91-98
Article title

MEDIACJA I ARBITRAŻ W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

Content
Title variants
EN
MEDIATION AND ARBITRATION IN THE POLISH LEGAL SYSTEM
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses alternative dispute resolution methods. Alternative Dispute Resolution (ADR): mediation, conciliation, negotiation and arbitration (also known as arbitration). Two of the indicated methods are regulated in Polish law, i.e. mediation and arbitration. The place of mediation and arbitration in the Polish legal system, principles of mediation proceedings as well as a wide range of applications of such solutions both in the criminal system and in the broadly understood field of social life were discussed.
Year
Issue
Pages
91-98
Physical description
Dates
published
2018-05-07
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
References
 • 1. Arbitraż i Mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18–20.10.2007 r.), oprac. P. Nowaczyk, D. Sagan, T. Miśko, „ADR Arbitraż i Mediacja”, 2008, nr 1, s. 79–91.
 • 2. Bieńkowska E., Mazowiecka L., Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych, Warszawa 2009.
 • 3. http://mediator.org.pl/o_mediacji/2/.
 • 4. https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/adr_standardy_mediacji.rtf.
 • 5. Jakubiak-Mirończuk A., Od modelu sądowego do modelu eksperckiego – rozwój instytucji arbitrażu w Polsce, [w:] Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, red. S. L. Stadniczeńko, H. Duszka-Jakimko, Opole 2008.
 • 6. Koszowski M., Prawno-etyczne aspekty wykonywania zawodu mediatora z uwzględnieniem standardów europejskich, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 2008, nr 77, s. 29–47.
 • 7. Koszowski M., Prawno-etyczne aspekty wykonywania zawodu mediatora (zasady etyki mediatora) z uwzględnieniem standardów europejskich, „ADR Arbitraż i Mediacja”, 2008, nr 4, s. 103–117.
 • 8. Latała J., Od idei odwetu po sprawiedliwość naprawczą. Rozważania nad resocjalizacyjnym charakterem instytucji mediacji po wyroku jako formy sprawiedliwości naprawczej, https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/probacja/2010/nr2/2latala.pdf.
 • 9. Potaczała K., Diagnozowanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między nieletnim sprawcą przestępstwa a ofiarą przez postępowanie mediacyjne, [w:] Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne, red. A. Rejzner, P. Szczepaniak, Warszawa 2009.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz.U. 2016, poz. 863).
 • 11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz.U. 2003, Nr 108, poz. 1026).
 • 12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. 2001, Nr 56, poz. 591).
 • 13. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. 2015, poz. 716).
 • 14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. 2002, Nr 239, poz. 2037 z późn. zm.).
 • 15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2016, poz. 921).
 • 16. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. 2016, poz. 122).
 • 17. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296, ze zm.)
 • 18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 • 19. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).
 • 20. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1070).
 • 21. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005, Nr 172, poz. 1438 z poźn. zm.)
 • 22. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002, Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.)
 • 23. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
 • 24. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 1991, Nr 55, poz. 236).
 • 25. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982, Nr 35, poz. 228).
 • 26. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 935).
 • 27. Ustawa z dnia 10 września zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1595).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f20cf43-074b-44bb-a6b4-32ec64022b94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.