PL EN


2016 | 63 | 9: Teologia fundamentalna i religiologia | 81-94
Article title

St. John Paul II’s Ideas of Dialogue between the Church and Science

Title variants
PL
Dialog Kościoła z nauką w ujęciu św. Jana Pawła II
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper will analyse the teaching of Pope John Paul II with regard to the opening of the Church towards science. This is a relevant issue to the Christian faith. Its justification is made today in a climate of scientific thinking, in which scientific tools of recognising of the world, as well as the scientific picture of the world play an important role. This article will demonstrate in sequence: (1) the need for dialogue between the Church and science; (2) the methodological considerations, and (3) topics of this dialogue. Particular attention is paid to the papal indications on general criteria of dialogue between theologians, as the representatives of the Church and scientists, as the representatives of various fields of scientific exploration.
PL
Wśród różnych obszarów tematycznych dialogu ze światem ważne miejsce w papieskim nauczaniu zajmuje dialog Kościoła z nauką. Dialog ten zasadniczo jest prowadzony, choć z różną intensywnością, od początku istnienia Kościoła, gdyż jest związany implicite z istotną dla myśli chrześcijańskiej relacją między rozumem a wiarą. Za pontyfikatu św. Jana Pawła II (1978-2005) problematyka dialogu Kościoła z nauką stała się ważnym elementem papieskiej troski i nauczania. O dużym zaangażowaniu papieża w dialog Kościoła z nauką świadczy wielość jego wypowiedzi, dotyczących różnych aspektów tegoż dialogu, wygłaszanych podczas różnej rangi spotkań z przedstawicielami nauki. Artykuł ma na celu syntetyczną prezentację wkładu św. Jana Pawła II w dialog Kościoła z nauką. Źródłem dla opracowania postawionego problemu są zasadniczo wypowiedzi papieża kierowane do członków Papieskiej Akademii Nauk, uczestników interdyscyplinarnych sympozjów, jak i okazjonalne przemówienia do ludzi nauki. Choć papieskie wypowiedzi dotykają różnych kwestii dotyczących dialogu Kościoła z nauką i najczęściej przeplatają się w jego wypowiedziach, to jednak zasadniczo koncentrują się wokół trzech: (1) uzasadnienie konieczności podejmowania dialogu Kościoła ze światem nauki; (2) jego metodologicznych uwarunkowań oraz (3) tematyki. Wymienione kwestie stanowią podstawę do wyznaczenia struktury dla prowadzonych rozważań, ukazując równocześnie konkretny wkład św. Jana Pawła II w rozwój dialogu Kościoła z nauką.
Contributors
  • Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
References
  • Baron C.A., God is deeper than Darwin: John Haught’s catholic theology and science, “The Heythrop Journal” 54(2013), no. 4, pp. 645-657.
  • Hadgson P.E., Galileo the Scientist, “Logos: A Journal of Catholic Thought and Culture” 6(2003), no. 3, pp. 13-40.
  • Hodgson P.E., The Church and Science: a changing relationship, “The Heythrop Journal” 49(2008), no. 4, pp. 642-645.
  • O’Leary D., Roman Catholicism and Modern Science. A History, New York: Continuum 2006, pp. 190-220.
  • Russell R.J., Stoeger W.R., Coyne G.V. (red.), Physics, Philosophy and Theology. A Common Quest for Understanding, Vatican: Pontifica Academia Scientiarum 1988.
  • Russell R.J., Murphy N., Isham Ch.J. (red.), Quantum Cosmology and the Laws of Nature. Scientific Perspectives on Divine Action, Vatican: Pontifica Academia Scientiarum 1993.
  • Russell R.J., Murphy N., Peacocke A.R. (red.), Chaos and Complexity. Scientific Perspectives on Divine Action, Vatican: Pontifica Academia Scientiarum 1995.
  • Russell R.J., Murphy N., Meyering Th.C., Arbib M.A. (red.), Neuroscience and the Person. Scientific Perspectives on Divine Action, Vatican: Pontifica Academia Scientiarum 1999.
  • Russell R.J.,. Stoeger W.R, Ayala F.J. (red.), Evolutionary and Molecular Biology. Scientific Perspectives on Divine Action, Vatican: Pontifica Academia Scientiarum 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f25cecc-c538-4990-87a6-91c087b9f05b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.