PL EN


2012 | 4(40) | 3 | 93-110
Article title

Written Output of the Deaf and Hard of Hearing Primary School Students Learning English as a Second Language

Title variants
PL
Kompetencje w zakresie pisania niesłyszących i słabo słyszących uczniów szkół podstawowych uczących się języka angielskiego jako obcego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Contemporarily learning foreign languages it is a must for anybody who wants to acquire high quality education and be competitive on the job market. It is also true for the students who are deaf and hard of hearing. Their language disability makes it much more difficult to become a proficient foreign language user. The aim of the paper is to present the preliminary effects of the process of teaching and learning English as a foreign language to the deaf and hard of hearing students. The research presented was conducted in several primary Special Schools for the Deaf and Hard of Hearing around Poland. The study concentrates mainly on the deaf and hard of hearing students’ writing skills in English. Students’ written works were linguistically analyzed by the author of this research and also presented to “competent judges” - adult native English speakers. The results show that deaf and hard of hearing student are able to construct meaningful texts in English. However, they are very simple in their form and content. This problem needs further analysis, also the comparative ones.
PL
Uczenie się języków obcych jest współcześnie koniecznością dla każdego, kto chciałby zdobyć wysokiej jakości wykształcenie i być konkurencyjny na rynku pracy. Ta prawda jest także oczywista dla osób niesłyszących i słabo słyszących, jednak ich niepełnosprawność językowa w istotnym stopniu utrudnia im biegłe opanowanie języka obcego. Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych wyników badań efektów procesu uczenia się i nauczania języka angielskiego jako obcego uczniów niesłyszących i słabo słyszących. Prezentowane badania zostały przeprowadzone w kilku szkołach i ośrodkach dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących na terenie całej Polski. Badania koncentrowały się głównie na umiejętności pisania w języku angielskim. Pisemne wypowiedzi uczniów zostały przeanalizowane pod względem językowym przez autorkę pracy oraz przedstawione do analizy sędziom kompetentnym - dorosłym rodzimym użytkownikom języka angielskiego. Wyniki wskazują, że uczniowie niesłyszący i słabo słyszący są w stanie tworzyć zrozumiałe dla rodzimych użytkowników języka teksty w języku obcym, jednak są to teksty bardzo proste w swojej formie i treści. Zagadnienie to wymaga dalszych badań i analiz, także o charakterze porównawczym.
Year
Volume
Issue
3
Pages
93-110
Physical description
Contributors
 • Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Domagała-Zyśk E., Czy istnieje już polska surdoglottodydaktyka?, „Języki Obce w Szkole” 2003, No. 4, p. 3-7.
 • Domagała-Zyśk E., Edukacyjne i terapeutyczne wartości lektoratu języka angielskiego dla studentów niesłyszących, in: Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu, ed. K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, p. 423-432.
 • Domagała-Zyśk E., Kompetencje uczniów niesłyszących i słabo słyszących w zakresie posługiwania się językiem angielskim w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, „Neofilolog” [Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego] 2011, No. 36 (Niezwykły uczeń - indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych, ed. K. Karpińska-Szaj), p. 91-110.
 • Domagała-Zyśk E., Lekcje i zajęcia języka obcego dla uczniów niepełnosprawnych, in: Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, ed. H. Komorowska, Warszawa: Wydawnictwo CODN 2009, p. 232-246.
 • Domagała-Zyśk E., Podstawowe trudności osób niesłyszących w opanowaniu pisowni języka obcego i ich kompensowanie, in: Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących, ed. K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, p. 149-162.
 • Domagała-Zyśk E., Poziom motywacji niesłyszących studentów do uczenia się języków obcych, in: Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim [in print],
 • Domagała-Zyśk E., Style uczenia preferowane przez niesłyszących uczestników lektoratu języka obcego, in: Specjalne potrzeby niepełnosprawnych, ed. M. Białas, Kraków: Arson 2011, p. 243-260.
 • Domagała-Zyśk E., Trudności osób niesłyszących w nabywaniu słownictwa w języku obcym i sposoby przezwyciężania tych trudności, in: Dylematy (niepełno)sprawności - rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, ed. M. Dycht, L. Marszałek, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2009, p. 223- 236.
 • Dziemidowicz Cz„ Dziecko głuche i język ojczysty, Polski Komitet Audiofonologii, Bydgoszcz: Wydawnictwo Tahan 1996.
 • Gardner R.C., Integrative motivation and second language acquisition, in: Motivation and second language acquisition, ed. Z. Dornyei, R. Schmidt, Honolulu: University of Hawaii Press 2002, p. 1-19.
 • Krakowiak K., Szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej 2003.
 • Krakowiak K., Panasiuk M., Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem, in: Komunikacja językowa i jej zaburzenia, t. III, Lublin: UMCS 1992.
 • Lee S., Krashen S., Predictors of success in writing in English as a foreign language: reading, revision behaviour, apprehension and writing, „College Student Journal” 2002, No. 36, p. 532-544.
 • Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk: GWP 2006.
 • Pawlak M., The effect of corrective feedback on the acquisition of the English third person - -s ending, in: Morphosyntactic Issues in Second Language Acquisition, ed. D. Gabryś-Barker, Clevedon: Multilingual Matters 2008, p. 187-202.
 • Rakowska A., Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP 1992.
 • Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, Warszawa: PWN 2007.
 • Stachyra J., Zdolności poznawcze i możliwości umysłowe uczniów z uszkodzonym słuchem, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2001.
 • Svartholm K., The written Swedish of Deaf Children: A Foundation for EFL, in: English in International Deaf Communication, ed. C.J. Kellet Bidoli, E. Ochse, Bern: Peter Lang AG 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f2675c3-0546-4149-85bc-99ea7b711424
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.