PL EN


2013 | 3(29) |
Article title

Importance of capital intensity in horticulture

Content
Title variants
PL
Znaczenie kapitałochłonności w ogrodnictwie
Languages of publication
Abstracts
EN
Although horticulture is an integral part of agriculture it has several distinguishing characteristics resulting from its potentially higher profitability and different use of the basic production factors, such as land, labour and capital. The common features of horticultural farms are the high level of real fixed assets in the structure of assets and high capital intensity of production. Therefore, the main goal of the article is to define the importance of the capital intensity in horticulture production. An effective tool to calculate the suitable for the individual needs of real fixed assets level should facilitate permanent monitoring of the production in terms of the economic calculation in order to optimize the range of the producers’ investment so that they could avoid a financial loss.
PL
Chociaż ogrodnictwo stanowi integralną część rolnictwa, wyróżnia je nie tylko potencjalnie wyższa dochodowość, lecz także odmienny sposób wykorzystania podstawowych czynników produkcji, takich jak: ziemia, praca i kapitał. Cechą wspólną gospodarstw ogrodniczych jest wysoki poziom rzeczowych aktywów trwałych w strukturze majątku oraz duża kapitałochłonność produkcji. Z tego względu głównym celem artykułu jest określenie znaczenia kapitałochłonności w produkcji ogrodniczej. Skuteczne narzędzie do kalkulowania odpowiedniego do indywidualnych potrzeb poziomu środków trwałych powinno ułatwić producentom stałe kontrolowanie produkcji w kategoriach rachunku ekonomicznego, aby zoptymalizować wielkość ich inwestycji celem uniknięcia strat finansowych.
Contributors
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Gębska M., Filipiak T., 2006. Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Goncharova V.N., 2007. Investment patterns In Dutch glasshouse horticulture, PhD thesis Wa-geningen University, www.library.wur.nl/wda/dissertations/dis4209.pdf [access: 05.2010].
 • Guest R., 2011. Population ageing, capital intensity and labour productivity. Pac. Econ. Rev. 16, 16, 371-388.
 • Jabłońska L., 1988. Changes in ornamentalflower demand in Poland in the 8thdecade of our century. Acta Hortic. 223, 295-302.
 • Jabłońska L., 1995 a. Określenie perspektyw polskiego kwiaciarstwa na podstawie długookreso-wej analizy porównawczej jego rozwoju w Polsce i Holandii. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa.
 • Jabłońska L., 1995 b. Some aspects of the changes in Polish floriculture in 1980-1992. Ann. Wars. Agric. U. Hortic. 17, 33-44.
 • Klepacki B., 1997. Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Krusze N., 1982. Ogólna ekonomika ogrodnictwa. PWRiL, Warszawa.
 • Kubiak K., 2001. Polski handel zagraniczny owocami, warzywami, kwiatami i przetworami owocowo-warzywnymi. In: Mater. Konf. „Marketing w ogrodnictwie”. AR w Lublinie, Lu-blin, 29-49.
 • Meredyk K., 1997. Kapitałochłonnośćprodukcji rolnej. Sekcja Wydawnicza Filii UW w Białym-stoku, Białystok.
 • Nosecka B., 2001. Rynek owoców i warzyw w Polsce. In: Mater. Konf. „Marketing w ogrodnic-twie”. AR w Lublinie, Lublin, 19-28.
 • Olewnicki D., 2009. Rola i znaczenie eksportu owoców i warzyw na tle polskiego handlu zagra-nicznego produktami rolno-spożywczymi w latach 1998-2008. Makroekonomiczne uwarun-kowania sektora rolno-spożywczego.Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Shaheen S., Malik Q.A., 2012. The impact of capital intensity, size of firm and profitability on debt financing in textile industry of Pakistan. Interdiscipl. J. Contemp. Res. Bus., Inst. Inter-discipl. Bus. Res. 3, 10, 1061-1066.
 • Seremak-Bulge J., 2011. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995- -2009. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Stefko O., 2011. Zróżnicowanie w gospodarowaniu rzeczowymi składnikami majątku w polskim ogrodnictwie na tle UE. Zesz. Nauk. SGGW 11 (26), 2, 116-124.
 • Szymańska E., 2007. Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu. Wyd. „WieśJutra”, Warszawa.
 • Wawrzyniak J., 2005. Rachunek kosztów a zarządzanie w przedsiębiorstwie ogrodniczym. Wyd. Poltext, Poznań.
 • Wyniki standardowe 2004-2010 uzyskaneprzez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. 2005-2011. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f279eac-61de-4d28-9af6-a970629cdfe5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.