PL EN


Journal
2015 | 1(132) | 60–80
Article title

Czynności zawodowe nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej: wyniki międzynarodowego badania porównawczego

Title variants
EN
Activities of early childhood education teachers – an international comparative study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w ramach międzynarodowego projektu „The profession of pre-primary teacher and primary teacher within a dynamic concept”. Celem było zidentyfikowanie czynności zawodowych wykonywanych przez nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podstawową metodą zbierania danych był dzienny pomiar czasu ich wykonywania, prowadzony na podstawie wypełnianych przez nauczycieli profesjografów – krótkich, retrospektywnych zapisów czasu trwania czynności związanych z pracą zarówno w godzinach pracy, jak i poza nimi. W badaniu wzięło udział 1077 nauczycieli, w tym 641 nauczycieli edukacji przedszkolnej i 436 nauczycieli klas 1–3 z Polski, Czech i Słowacji. Badanie prowadzone było w trzech etapach roku szkolnego. Wyniki ukazały złożoność, różnorodność, wielowymiarowość i wielopoziomowość praktyki edukacyjnej nauczycieli edukacji elementarnej. Analiza wykazała, że polscy nauczyciele obu etapów edukacji poświęcają mniej czasu niż ich koledzy z Czech i Słowacji na wykonywanie czynności zawodowych w tygodniu roboczym i kalendarzowym.
EN
The article presents the results of a survey carried out within the framework of the international project: “The profession of pre-primary teacher and primary teacher within a dynamic concept”. The aim was to identify the activities of teachers working in early education. The primary method of data collection was from the self-reported timing of activities as recorded by teachers. Teachers maintained brief retrospective graphical records of their work-related activities both during and outside their working hours. The study involved 1077 teachers, including 641 teachers of grades 1–3 and 436 preschool teachers in Polish, Czech and Slovak schools. The study was conducted at three stages of the school year. The results highlighted the complexity, diversity, multi-dimensionality and multi-level educational practice of teachers in elementary education. Analysis showed that Polish teachers spent less time on both daily and weekly work-related activities than their Czech and Slovak counterparts.
Journal
Year
Issue
Pages
60–80
Physical description
Contributors
 • Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Mateja Bela
author
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
References
 • Burkovičová, R. (2006). Přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol. Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Babiaková, S. i Tabačáková, P. (2009). Teoretické východiská profesiografie a tvorba výskumného nástroja. W: B., Kasáčová i M. Cabanová (red.). Učiteľ v preprimárnej a primárnej edukácii: teória, výskum, vývoj (s. 214 – 241). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.
 • Elliot, J. (2010). Uzywając badań do ulepszania praktyki: koncepcja praktyki opartej na badaniach empirycznych. W: H. Cervinková i B. D. Gołębniak (red.). Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 155–183). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Evans, L. (2014). Professionalism, professionality and the development of education professionals. Pobrano z http://eprints.white-rose.ac.uk
 • Federowicz, M., Haman, J., Herczyński, J., Hernik, J., Krawczyk-Radwan, M., Malinowska, K., Pawłowski, M., Strawiński, P., Walczak, D. i Wichrowski, A. (2013). Czas i warunki pracy w relacjach polskich nauczycieli. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Pobrano z http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-czas-i-warunki-pracy-nauczycieli.pdf
 • Filipiak, E. (2009a). Kompetencje nauczycieli edukacji elementarnej w Polsce. Konteksty – problemy – badania – rozwiązania. W: B. Kasacova i M. Cabanova (red.). Učitel’ v preprimárnej a prymárnej edukácii. Teória, výskum, vývoj (s. 84–101). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.
 • Filipiak, E. (2009b). Zdefiniować na nowo rolę i komtencje nauczyciela – perspektywa socjokulturowa. W: B. Kasáčová i M. Cabanová (red.). Učitel’ v preprimárnej a prymárnej edukacji v teórii a výskumoch (s. 48–56). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.
 • Gołębniak, B. D. (2001). Ku pedeutologii refleksyjnej. Od agresywnej pewności do łagodnej perswazji. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, Numer Specjalny, 203–222.
 • Gołębniak, B. D. (2014). Po/myśleć „na nowo” rozwój profesjonalny nauczycieli. W: B. D. Gołębniak i B. Zamorska (red.), Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju (s. 11–56). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej/
 • Gołębniak, B. D. i Zamorska, B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Hernik, K., Malinowska, K., Piwowarski, R., Przewłocka, J., Smak, M. i Wichrowski, A. (2014). Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Instytut Badań Edukacyjnych (2014). Raport o stanie edukacji 2013. Liczą się nauczyciele. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Pobrano z http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/150-raport-o-stanie-edukacji/1052-raport-o-stanie-edukacji-2013-licza-sie-nauczyciele.html
 • Jarešová, A. (2009). Profesijné činnosti učiteľa preprimárneho vzdelávania. W: B. Kasáčová i M. Cabanová (red.), Profesia učiteľa v preprimárnej a primárnej edukácii: v teórii a výskumoch. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.
 • Kasáčová, B. i Kosová, B. (2006). Kompetencie a spôsobilosti učiteľa – európske trendy a slovenský prístup. W: B. Kasáčová, B. Kosová, I. Pavlov, B. Pupala i M. Valica. Profesijný rozvoj učiteľa (s. 36–48). Prešov: Metodicko-pedagogické centrum.
 • Kasáčová, B. i Tabačáková, P. (2010). Profesia a porfesiografia učitela v primárnom vzdelávaní. Banská Bystrica: Pedagogicka Faculta Univerzita Mateja Bela.
 • Kasáčová, B., Babiaková, S., Cabanová, M., Filipiak, E., Seberová, A. i in. (red.). (2011). Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. Banská Bystrica: Agentura na Podporu Výskumu a Vývoja.
 • Kędzierska, H. (2012). Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty – wzory – pola dyskursu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Klus-Stańska, D. (2006). Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji. W: D. Klus-Stańska, E. Szatan i D. Bronk (red.). Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Klus-Stańska, D. i Nowicka, M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kordaszewski, J. (1985). Trudności pracy nauczyciela (w świetle nauki o pracy). W: B. Suchodolski (red.). Nauczyciel i młodzież. Tradycja – sytuacja – perspektywy. Wrocław – Warszawa: Ossolineum.
 • Kwiatkowska, H. (2012). Teorio-poznawcze implikacje związku teorii z praktyką w kształceniu akademickim nauczycieli. W: B. D. Gołębniak i H. Kwiatkowska (red.). Nauczyciele: Programowe (nie)przygotowanie (s. 177–192). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Lemańska-Lewandowska, E. (2009). Kompetencje nauczyciela klas początkowych. W: B. Kasáčová, M. Cabanová (red.). Učitel’ v preprimárnej a prymárnej edukácii. Teória, výskum, vývoj (102–116). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.
 • Lemańska-Lewandowska, E. (2011). Analiza wyników badań dotyczących profesjonalnych czynności nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W: Kasáčová, B., Babiaková, S., Cabanová, M., Filipiak, E., Seberová, A. i in. (red.), Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume (s. 291–314). Banská Bystrica: Agentura na Podporu Výskumu a Vývoja.
 • Lemańska-Lewandowska, E. (2013). Zmiana, która może wyzwalać. W: H. Cervinková i B. D. Gołębniak (red.). Edukacyjne badania w działaniu (s. 249–268). Warszawa: Scholar.
 • Michalak, J. M. (2013). Nauczyciel w roli badacza w kontekście szkolnej ewaluacji. W: B. D. Gołębniak i H. Kwiatkowska (red.). Nauczyciele. Programowe (nie)przygotowanie (s. 213–232). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Nowak-Dziemianowicz, M. (2011). Pedagogika dyskursywna – nadzieje i możliwości. W: M. Nowak-Dziemianowicz, P. Rudnicki (red.). Pedagogika. Zakorzenienie i transgresja (s. 315–346). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Sachs, J. (1999). Learning to imprve or improving learning: the dilemma of teacher continuing professional development. Pobrano z http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-96196573-65-8/009-020.pdf
 • Szymczak, J. (2011). Refleksja nauczyciela – badacza uczestnika projektu APVV. W: B. Kasáčová, S. Babiaková, M. Cabanová, E. Filipiak, A. Seberová, A. i in. (red.), Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume (s. 308). Banská Bystrica: Agentura na Podporu Výskumu a Vývoja.
 • Zamorska, B. (2008). Nauczyciele. (Re)konstrukcje bycia-w-świecie edukacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2015/1-5-kasacova-i-in-czynnosci-zawodowe-nauczycieli.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f2aa386-1083-46e0-aefe-480981edffd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.