PL EN


2019 | 3(49) | 181-194
Article title

Ogłoszenie jako warunek wejścia w życie aktu normaty wnego

Authors
Content
Title variants
EN
Promulgation as a condition precedent for the coming into force of normative acts
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przepis art. 88 ust. 1 Konstytucji RP stanowi: „Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporzą-dzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie”. Zasada ta ma istotne znaczenie dla ochrony praw obywateli i jest jedną z podstawowych idei demokratycznego państwa praw-nego. Ogłoszenie nie jest przy tym tylko technicznym obowiązkiem, ale także ważną prze-słanką obowiązywania prawa. Autor analizuje procedury związane z wejściem w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego. Szczególny nacisk został położny na wejście w życie umów międzynarodowych i aktów normatywnych Unii Europejskiej.
EN
The art. 88.1 of the Constitution of the Republic of Poland states: “The condition prece-dent for the coming into force of statutes, regulations and enactments of local law shall be the promulgation thereof ”. This rule have an important meaning to protection of citi-zens’ rights and is one of the fundamental idea of a democratic state of law. Promulgation is not only a technical duty, but has important element of the binding of normative acts. The author analyses different procedures dealing with promulgation of statutes, regula-tions and enactments of local law. He especially concentrates on promulgations of rati-fied international agreements and promulgation of the European Union’s normative acts.
Year
Issue
Pages
181-194
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Banaszak B., Ogłaszanie aktów prawnych, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
 • Biernat S., Niedźwiedź M. Znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji publicznej w świetle Konstytucji RP, [w:] System prawa administracyjnego, red. Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012, t. 2.
 • Chajbowicz A., Nota do art. 88, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Czepelak M., Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2008.
 • Działocha K., Nota do art. 88, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2008.
 • Grzeszczak R., Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Haczkowska M., Nota do art. 88, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
 • Jabłońska-Bonca J., Zieliński M., Aspekty jawności prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1988, nr 3; G. Wierczyński, Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego, Warszawa 2008.
 • Jaskiernia J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999.
 • Jeżewski J., Nota do art. 88, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Masternak-Kubiak M., Obowiązywanie i skuteczność nieratyfikowanych umów międzynarodowych w konstytucyjnym systemie źródeł prawa, [w:] Minikomentarz dla maksiprofesora. Księga jubileuszowa prof. Leszka Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017.
 • Rytel-Warzocha A., Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa w Polsce na tle państw europejskich. Studium prawa konstytucyjnego, Gdańsk 2019.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 6 wyd., Warszawa 2009.
 • Sokolewicz W., Ustawa ratyfikacyjna, [w:] Prawo międzynarodowe i prawo wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, red. M. Kruk, Warszawa 1997.
 • Sozański J., Prawo Unii Europejskiej. Analiza krytyczna systemu i doktryny, Toruń 2014.
 • Szafarz R., Międzynarodowy porządek prawny i jego odbicie w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrzny porządku prawnym, red. M. Kruk, Warszawa 1997.
 • Szafarz R., Ustawa o umowach międzynarodowych a Konstytucja RP, [w:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – prawo –praktyka. Prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Warszawa 2002.
 • Wiącek M., Nota do art. 88, [w:] Konstytucja RP, t. 2, red. M. Safan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
 • Wronkowska S., Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 5.
 • Zoll A., Dostęp do informacji prawnej jako prawo obywatelskie [w:] Informacja prawna a prawa obywatela, red. K. Grajewski, J. Warylewski, Sopot 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f2ee8ea-95f6-49ce-8338-ae1e0b6df5e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.