PL EN


2014 | 3(11) | 12
Article title

WYKORZYSTYWANIE MEDIÓW DLA PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA, POTRZEBY I SPOSOBY REALIZACJI

Content
Title variants
EN
USE OF MEDIA TO INCREASE SECURITY, NEEDS AND WAYS OF PERFORMANCE
Conference
IV Konferencja Doktorantów nt. Wyzwań bezpieczeństwa i obronności na początku XXI wieku
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie bezpieczeństwa. Sposób przekazywania informacji wpływa na jej odbiór i kształtowanie poglądów opinii publicznej. Ich silne oddziaływanie wynika z tłumaczenia przez nie rzeczywistości i wskazywania określonej postawy wobec danego wydarzenia. Siłę tę rozumieją i wykorzystują podmioty, które zakłócają międzynarodowe bezpieczeństwo. Terroryści używają mediów do werbowania sprzymierzeńców, finansowania swojej działalności, czy zastraszania. Federacja Rosyjska, manipulując mediami, stara się osiągnąć określone cele polityczne, ukrywając pod wyimaginowanym medialnym obliczem imperialistyczne dążenia. Należy się przeciwstawiać negatywnemu wykorzystaniu mass mediów i współpracować z nimi dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Można to osiągnąć dzięki edukacji, odpowiedniej strategii medialnej i rzetelności mediów. Współpraca rządu z mediami i budowa skutecznej polityki informacyjnej pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa wśród obywateli.
EN
The article deals with the influence of mass media on security shaping. The way of presenting information affects its reception and public opinion building. Media’s strong influence results from their explanation of reality and showing a define attitude to a certain event. This power is understood and used by entities that impede international security. Terrorists use media to recruit allies, finance their activities and deterrence. The Russian Federation is manipulating the media and thus is trying to achieve certain political goals hiding its imperial tendencies in an imaginary media picture. Taking negative advantage of media must be opposed. Media should be cooperated with in order to increase security level through education, appropriate media strategy and accuracy. The cooperation between the government and media and building effective information policy will allow increasing security among citizens.
Keywords
Contributors
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
References
 • Błachut B., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Arche, Gdańsk 1999.
 • Damphousse K. R., Smith B. L., The Internet. A Terrorism medium of the 21st Century, [w:] Kushner H. (red.), The future of Terrorism: Violence In the New Millenium, Thousand Oaks 1998.
 • Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 2011.
 • ICT Papers on Terrorism, The International Policy Inststitute for Counter-Terrorism, Jerusalem 2002.
 • Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, PWN, Warszawa 2006.
 • Kozłowska A., Oddziaływanie mass mediów, SGH, Warszawa 2006.
 • Kraj K., Rosja w walce z terroryzmem, WSiZ, Kraków 2009.
 • Liedel K., Mocka S. (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, TRIO, Warszawa 2010.
 • Liedel K., Piasecka P. (red.), Rola mediów w przeciwdziałaniu terroryzmowi, Collegium Civitas, Warszawa 2009.
 • Litwinienko A., Felsztyński J., Wysadzić Rosję, Poznań 2007.
 • Matcharashvili I., Przyczyny, przebieg i skutki rosyjsko-gruzińskiego konfliktu z sierpnia 2008 roku (Wojna 08.08.08., która nie wstrząsnęła światem), rozprawa doktorska, UAM, Poznań 2011.
 • Monteskiusz, O duchu praw, 1748, oprac. M. Szczaniecki, Warszawa 1957, tom I.
 • Parliamentary Assembly of Council of Europe, Media and Terrorism, Recomendation 1706, 2005.
 • Welsh W., Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Universitas 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f31d0d2-2cfe-4850-9036-60756b895160
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.