PL EN


2009 | Roczniki Prawnicze (obecne Acta Iuris Stetinensis) |
Article title

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18.06.2004 roku II CK 359/03 Lex nr 146060

Title variants
EN
Gloss to the judgement of the Supreme Court date 18 June 2004, II CK 359/03, Lex no. 146060
Languages of publication
Abstracts
PL
Glosowany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.06.2004 r. (II CK 359/03 LEX nr 146060), dotyczący ważnego dla praktyki gospodarczej zagadnienia, wokół którego nadal istnieje wiele wątpliwości natury prawnej. Wskazane w glosie rozważania mają doniosłe znaczenie dla prawidłowej interpretacji art. 49 k.c. Zazwyczaj jest tak, że to urządzenia stanowią element budynku, który będzie nadal częścią składową gruntu. Na pewno ważne jest to, czy – w konkretnym przypadku – wznoszenie specjalnego budynku na potrzeby stacji przesyłowej jest w ogóle konieczne. W razie odpowiedzi negatywnej będzie można zasadnie stwierdzić, że postawiony przez właścicieli nieruchomości budynek pozostaje ich własnością na mocy art. 48 k.c., jako część składowa należącego do nich gruntu. Pomocne może być też ustalenie, jaka część budynku jest wykorzystana na potrzeby ułożenia instalacji energetycznej. Glosowany wyrok wyznacza pewien kierunek w interpretacji art. 49 k.c. Ustalenie, czy elementem „urządzenia doprowadzającego prąd”, o którym mowa w treści przywołanego artykułu, jest również budynek stanowiący osłonę tego urządzenia, musi być poprzedzone wnikliwą analizą konkretnej sprawy, przy jednoczesnym jednak założeniu, że tylko w wyjątkowych sytuacjach budynek, jako część składowa rzeczy ruchomej w postaci „urządzenia służącego do doprowadzenia prądu elektrycznego”, będzie dzielił los tegoż urządzenia, które weszło w skład przedsiębiorstwa energetycznego.
EN
The gloss concerns the judgment of the Supreme Court dated 18 June 2004 (file no. II CK 359/03, LEX no. 146060), in which it was stated that „a constant, physical and functional connection of walls, roof and foundation with energy installation serving for providing, processing and distributing of electricity determines that the building as well as energy installation should be concerned as components of the integrity forming a compound thing (art. 47 § 2 of the Civil Code) and only this entirety fulfills the concept of “device”. After disconnection neither the installation nor the building itself could function as a transformer station. The function that could be fulfilled by the both above-mentioned elements only in connection and a commercial purpose, for which they were constructed, exclude the possibility to treat the installation itself as a “device” in understanding of art. 49 of the Civil Code”. Therefore, according to the Supreme Court, the concept of “device” used in art. 49 of the Civil Code includes also buildings, in which were installed devices serving for providing electricity. One may not agree to such a conclusion, as the literal wording of art. 48 and 49 of the Civil Code.
Contributors
References
  • S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, wyd. 3 zmienione, Warszawa 2001.
  • S. Rudnicki, w: S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, wyd. 3 zmienione, Warszawa 2001, s. 156;
  • R. Kosior, Zakres pojęcia nieruchomości budynkowej w świetle art. 231 k.c. „Rejent” 2003/9/69.
  • Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1993.
  • W. J. Katner, w: System prawa prywatnego, red. Z. Radwański, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safi an, Warszawa 2007.
  • B. Ziemianin, Prawo cywilne, część ogólna, Poznań 1999.
  • S. Grzybowski, w: System prawa cywilnego. Część ogólna, t. I, red. W. Czachórski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.
  • E. Skowrońska-Bocian, w: Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–44911, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f3ade4e-0b3e-4146-a973-df0192f7ec77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.