PL EN


2014 | 2(85) | 56-65
Article title

Cooperation between TRIZ experts and business

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Współpraca ekspertów TRIZ ze światem biznesu
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych zadań (TRIZ) jest obecnie najlepszą metodyką rozwiązywania niestandardowych problemów. Początkowo przeznaczona była wyłąc-znie do rozwiązywania problemów inżynierskich. Obecnie wykorzystuje się ją: w technice, zarządzaniu, działalności naukowej, we wzornictwie przemysłowym i w pedago¬gice. W artykule przedstawiono współpracę świata biznesu z konsultantami TRIZ w ramach realizowanego projektu. Do 2012 roku w metodyce TRIZ było w Polsce wyszkolonych około 80 osób. Do tej pory tylko jedna osoba posiada tytuł „TRIZ – Instructor”, czyli III stopień certyfikacji. Dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-pejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.21: „Poprawa jakości usług świadczo-nych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Progra-mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w roku 2013 – 22 osoby uzyskały certyfikaty „Użytkownik TRIZ I stopnia”. W ramach projektu wybrano 10 przedsiębiorstw, którym zaproponowano pomoc. Każda firma, niezależnie od wielkości i branży mogła zgłosić chęć uczestnictwa w wizycie, podczas której przedstawiała tematy do realizacji przez konsultantów TRIZ. Poruszane zagadnienia dotyczyły głównie: kreowania nowego produktu, wykorzystania odpadów produkcyjnych, realizacji nowych szkoleń i ofert edukacyjnych, zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, minimalizacji kosztów produkcji oraz promocji firmy na tle bardzo dużej konkurencji. Autorki artykułu posiadają I stopień certyfikacji „Użytkownik TRIZ” wydany przez Międzynarodową organizację MATRIZ i uczestni-czyły w realizacji dwóch ww. tematów. W wizytach studyjnych zwykle biorą udział następujące osoby: konsultant TRIZ, przed-stawiciel firmy (np. właściciel), ekspert tematu, którego problem dotyczy. W przypadku wysokiego stopnia złożoności problemu korzysta się dodatkowo z wiedzy eksperta zewnętrznego. Po zebraniu informacji od firmy grupa trizowców analizuje temat, a następnie zaprasza wybrane osoby z firmy do udzielenia odpowiedzi na pogłębione pytania. Na koniec konsultanci przedstawiają propozycję rozwiązania problemu. W podsumowaniu omówiono problemy w relacjach konsultant TRIZ – przedsiębiorca. TRIZ to metodyka, która z założenia prowadzi do rozwiązań zapewniających minima-lizację kosztów realizacji projektu. Kluczowym założeniem ARIZ (podstawowe narzędzie TRIZ) jest heurystyczny model: tzw. x-element”, który: „nie komplikując syste-mu i nie powodując szkodliwych zjawisk, nie dopuszcza do zajścia szkodliwego zjawiska, zachowując zdolność narzędzia do wykonywania pracy”. Dodatkowo, x-element powinien być uzyskany z resursów lub być darmowy, ewentualnie bardzo tani.
Year
Issue
Pages
56-65
Physical description
Dates
printed
2014-06-10
Contributors
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Krakowska
References
 • Altshuller G.S., The Innovation Algorithm TRIZ, Systematic Innovation and Technical Creativity, Technical Innovation Center, Worcester 2000.
 • Altszuller G.S., Algorytm wynalazku, Warszawa 1975.
 • Altschuller G., (trans. Shulyak L.) And Suddenly the Inventor Appeared: TRIZ, the Theory of Inventive Problem Solving, Technical Innovation Center, Inc, Worcester 2004.
 • Gadd K., TRIZ for Engineers. Enabling Inventive Problem Solving, John Wiley & Sons, West Sussex 2011.
 • Stańczak I. (red.), Popularyzacja Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości oraz metodyki TRIZ, ŚCITT, Kielce 2012.
 • Stańczak I., Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań, Impuls, Kielce 2013.
 • Boratyńska-Sala A., TRIZ business – różne ujęcia metodyki rozwiązywania problemów, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1, Oficyna Wydawnicza PolskiegoTowarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014.
 • Boratyńska-Sala A., Knosala R., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 • Boratyńska-Sala A., Nowoczesne kształtowanie kreatywności potencjału intelektualnego, Zarządzanie jakością – doskonalenie organizacji. T. 1, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2010.
 • Salamatov Y., TRIZ: The right solution at the right time, Insytec B.V. 1999.
 • Holzschuh T., TRIZ Business Trends, GRIN Verlag, Norderstedt 2009.
 • Krajewska J., Boratyńska-Sala A., Innowacyjne zastosowanie metodyki TRIZ w coachingu, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 • Shulyak L., Rodman S., 40 Principles: TRIZ Keys to Innovation, Technical Innovation Center, Inc, Worcester 2002.
 • Gawlik J., Kiełbus A.: E-learning jako forma podwyższenia kwalifikacji komunikacji kadry akademickiej dotyczących relacji student-wykładowca, KZZ, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010.
 • Domb E.R.: Global Innovation Science Handbook, Chapter 24 - TRIZ: Theory of Solving, McGraw – Hill Education, 2014.
Notes
EN
Polish Journal Continuing Education
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f3b7d73-5900-47f9-a739-9c6ff1d8b8ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.