PL EN


2012 | 7 | 72-87
Article title

Počítač vo vzdelávaní detí predškolského veku

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL SK
Abstracts
EN
Computer in education of the pre-school aged children
Year
Volume
7
Pages
72-87
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
References
 • Baráth O., Feszterová M: Pedagogicko-didaktické, fyziologické a psychologické aspekty rozvíjania zručností a návykov, 2005. In: XVIII. DIDMATECH Technika – Informatika – Edukacia. –:FOSZE, Rzeszów 2005. – ISBN 83-88845-56-X, S. 128-134.
 • Baráth O., Feszterová M: Rozvoj zručností a vytváranie návykov bezpečnej práce, 2010. In: Education and technology = Edukacja i technika. Politechnika Radomska, Radom 2010. - ISBN 978-83-7204-915-5, s. 167–172.
 • Bernátová R., Empirický výskum aplikácie počítačom vizualizovaného systému logickej štruktúry prírodovedného učiva vo 4. ročníku primárnej školy. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. UMB, Banská Bystrica 2011, s. 247–254. ISBN 970-80-557-0265-0.
 • Burgerová J.: Vplyv internetu na faktory charakterizujúce štýl učenia u žiakov ZŠ. In Technické vzdelávanie v informačnej spoločnosti. 1. vydanie. UKF, Nitra 2004. s. 188–203. ISBN 80-8050-745-7.
 • Kožuchová M.: Obsahová dimenzia technickej výchovy so zameraním na predškolskú a elementárnu edukáciu. 1. vydanie. UK, Bratislava 2003. s. 72, 73. ISBN 80-223-1747-0.
 • Noga H.: Udział dzieci i młodzieży w technologii informacyjnej a ich postawy twórcze – na przykładzie gier komputerowych – Počítačové hry ako prostriedok rozvoja tvorivosti detí a mládeže. Habilitačná práca. PF, Nitra 2008, 176 s.
 • Novotný J.: Tvorba multimediální pomůcky pro využití při výuce technických předmětů. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. UMB, Banská Bystrica 2011, s. 72–76. ISBN 970-80-557-0265-0.
 • Petlák E.: Všeobecná didaktika. IRIS, Bratislava 1997. s. 31. ISBN 80-88778-49-2.
 • Piatek T.: Absolwent wyzszej uczelnii na tle wymogów rynku pracy spoloczenstwa informacyjnego (na przykladzie kierunku studiów: edukacja techniczno-informatyczna w Rzeszowie) [w:] Cywilizacyjne wyzwania edukacji zawodowej, UR – ESF, Rzeszow 2010, s. 123–130. ISBN 978-83-61483-72-4.
 • Piecuch A.: Multimedia w nowoczesnym procesie edukacyjnym. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. UMB, Banská Bystrica 2011, s. 77–87. ISBN 970-80-557-0265-0.
 • Raczynska M.: Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej. 1. vydanie. Politechnika Radomska, Radom 2010, s. 68. ISBN 978-83-7351-407-2.
 • Salata E.: Nauczanie problemowe w edukacji technicznej. 1. vydanie. Politechnika Radomska, Radom 2010, s. 68. ISBN 978-83-7351-407-2.
 • Serafín Č., Feszterová M.: Bezpečnost a ochrana zdraví v systému vzdelávání základní školy, 2010. In: Media4u Magazine. - ISSN 1214-9187, Roč. 7, č. 2 (2010), s. 155–157.
 • Soltysiak M., Knych A.: Edukacja techniczna w wychowaniu przedszkolnym. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. UMB, Banská Bystrica 2011, s. 74–81. ISBN 970-80-557-0265-0.
 • Sprievodca štúdiom. UKF, Nitra 2011, s. 30. ISBN 978-80-8094-942-6.
 • Šebeňová I.: Rozvoj tvorivosti žiakov v technickej záujmovej činnosti. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. UMB, Banská Bystrica 2011, s. 280–284. ISBN 970-80-557-0265-0.
 • Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2008.
 • Vargová M.: Metodika pracovnej výchovy a pracovného vyučovania. 1. vydanie. UKF, Nitra 2007a. s. ISBN 978-80-8094-171-0.
 • Vargová M.: Technika a alternatívne pedagogické koncepcie. 1. vydanie. UKF, Nitra 2007b. s. ISBN 978-80-8094-170-3.
 • Vargová M.: Technické vzdelávanie a trh práce. 1. vydanie. UKF, Nitra 2010. s. ISBN 978-80-8094-829-0.
 • Vargová M., Depešová J.: Pedagogické aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 1. vydanie.UKF, Nitra 2010. s. ISBN 978-80-8094-817-7.
 • Vargová M., Noga H.: Technické vzdelávanie na základných školách v Slovenskej a Poľskej republike. In Didmattech XXIV: Problemy edukacji nauczycieli. UP, Kraków 2011, s. 82–89. ISBN 978-83-7271-678-1.
 • Walat W.: School based upon the ICTs and values. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. UMB, Banská Bystrica 2011, s. 103-106. ISBN 970-80-557-0265-0.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f3bca22-8737-45ea-8dee-e09950c0e557
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.