Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | Polonika w zbiorach obcych, tom specjalny | 371-380

Article title

Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th-18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary

Content

Title variants

PL
Humanistyka cyfrowa w kontekście badań nad historią kultury książki: polonica od XVI do XVIII wieku w bazach danych piśmiennego dziedzictwa kulturowego związanego z Królestwem Węgierskim

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The authors summarise the main databases of written cultural heritage, used for research of book culture history in Slovakia, Czech Republic and Hungary, particularly databases including data for research of Polish books of the 16th-18th centuries. Potential of digital science and its sources for traditional book culture history research is emphasised. Authors analyse all types of Polonica in certain digitalised collections of various historical libraries in the Kingdom of Hungary from the 16th to the 18th centuries. Mutual cultural relationship of Slovakia and Poland in book culture history is also highlighted, especially for building of aristocratic and bourgeois libraries.
PL
Autorki prezentują główne bazy danych piśmiennego dziedzictwa kulturowego używane do badań nad historią kultury książki na Słowacji, w Republice Czeskiej i na Węgrzech, w szczególności te z nich, które zawierają dane przydatne w badaniach nad polską książką od XVI do XVIII w. Autorki podkreślają potencjał jaki reprezentuje humanistyka cyfrowa i źródła przez nią wykorzystywane dla tradycyjnych badań na historią kultury książki. Analizują wszystkie typy poloników znajdujących się w niektórych zdigitalizowanych kolekcjach bibliotek dawnego Królestwa Węgierskiego istniejących od XVI do XVIII w. Naświetlają również relacje w dziedzinie kultury książki pomiędzy Polską a Słowacją, w szczególności w kontekście powstawania bibliotek mieszczańskich i arystokratycznych oraz rozwoju drukarstwa i księgarstwa w Królestwie Węgierskim.

Contributors

 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet im. Komeńskiego w Bratysławie (Department of Library and Information Science, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava)
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet im. Komeńskiego w Bratysławie (Department of Library and Information Science, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava)

References

 • BAJÁKI, Rita, BUJDOSÓ, Hajnalka, MONOK, István and Noémi VISKOLCZ. Magyarországi magánkönyvtárak IV: 1552-1740 [online]. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2009, 429 p. [cit. 2017-01-15]. ISBN 978-963-200-561-4. Available from: http://real.mtak.hu/23790/1/Monok_Adattar_13_4_u.pdf
 • BÖMELBURG Hans-Jürgen. Frühneuzeitliche Nationen im östlichen Europa: Das polnische Geschichtsdenken und die Reichweite einer humanistischen Nationalgeschichte (1500–1700). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006, 560 p. Available also as Google Book. ISBN 3-447-05370-4.
 • CZEGLÉDI, László, KRUPPA Tamás and István MONOK. Magyarországi magánkönyvtárak V [online]. Budapest: OSZK, 2010, 250 p. [cit. 2017-01-15]. ISBN 978 963 200 586 7. Available from: http://real.mtak.hu/22305/1/Monok_Adattar_13_5.pdf
 • ČIČAJ, Viliam, KEVEHÁZI, Katalin, MONOK, István and Noémi VISKOLCZ. Magyarországi magánkönyvtárak III.: a bányavárosok olvasmányai: 1533-1750. Budapest; Szeged: Scriptum, 2003, 570 p. ISBN 963 200 468 X.
 • ESTERHÁZY, Melinda. Úvod. In: Modrá krv, tlačiarenská čerň: Šľachtické knižnice 1500-1700: Medzinárodná putovná výstava. Martin: Slovenská národná knižnica, 2007, p. 8. ISBN 80-89023-27 4.
 • HERNER, János and István MONOK. A Magyar könyvkultúra multjából: Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése [online]. Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1983, 645 p. [cit.2017-02-25]. Available from: http://mek.niif.hu/12300/12333/12333.pdf.
 • KESERÜ, Bálint. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. I. [online]. Szeged: Scriptum, 1990, 345 p. [cit. 2017-01-10]. ISBN 963 481 806 4. Available from: http://mek.oszk.hu/03200/03228/03228.pdf.
 • KESERÜ, Bálint, KEVÉHÁZI, Katalin and István MONOK. A Dernschwam – könyvtár. Egy magyarorzági humanista könyvhegyzéke. Szeged: József Attila Tudományegyetem, 1984. 343 p.
 • KOTULA, Sebastian Dawid. Digital book culture. In: Toruńskie Studia Bibliologiczne [online], 2015, No. 1 [cit.2017-02-24]. Available from: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2015.005/6821
 • KÖRNER, Stefan. Bibliotheca Esterházyana. In: Modrá krv, tlačiarenská čerň: Šľachtické knižnice 1500-1700: Medzinárodná putovná výstava. Martin: Slovenská národná knižnica, 2007, p. 111-117. ISBN 80-89023-27 4.
 • LENGOVÁ, M. Z dejín obchodu na Spiši (15.-17. storočie). In: Individual and Society [online]. 2012, Vol. 15, No. 2. [cit. 2017-02-19]. Available from: http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?gui=G5MUZYJUJKVGLY3712BBAKFD
 • MONOK, István. A művelt arisztokrata - A magyarországi főnemesség olvasmányai a XVI-XVII. században. Kossuth Kiadó Eszterházy Károly Főiskola, 2012, 472 p. ISBN 9789630970518.
 • MONOK, István. Magyarországi magánkönyvtárak II.: 1588-1721 [online]. Szeged: Scriptum, 1992, 376 p. [cit. 2017-01-10]. ISBN 963 481 882 X. Available from: http://mek.oszk.hu/03200/03236/03236.pdf
 • NOWAK, Jerzy Robert. Polacy a powstanie Rakoczego. In: Z dziejów Polsko-Węgierskich stosunków historycznych i literackich. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979, 267 p.
 • OPALIŃSKI, Łukasz. Obrona polski (fragment). In: Staropolska [online]. [no date] [cit. 2017-02-16]. Available from: http://staropolska.pl/barok/L_Opalinski/obrona.html
 • RADVÁNSZKY, László. A Radvánszky család története 1738-ig [online]. Sajókaza, 1905, 52 p. [cit. 2017-02-16]. Available from: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/101303/A_Radv%C3%A1nszky_csal%C3%A1d_t%C3%B6rt%C3%A9nete_1738-ig.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • SAKTOROVÁ, Helena. Daniel Schultz krakkói nyomdász levele Thurzó Györgyhöz (1615). In: Magyar könyvszemle [online], 2011, No. 2, p. 232-233. [cit. 2017-02-12]. Available from: http://epa.oszk.hu/00000/00021/00391/pdf/EPA00021_Magyar_Konyvszemle_2011-2.pdf
 • SAKTOROVÁ, Helena. Knižnica palatína Juraja Turzu. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2000, p. 173-182. ISBN 80-7040-473-6.
 • SAKTOROVÁ, Helena. Knižnica palatína Juraja Turzu a rodová knižnica Illešháziovcov. In: Modrá krv, tlačiarenská čerň: Šľachtické knižnice 1500-1700: Medzinárodná putovná výstava. Martin: Slovenská národná knižnica, 2007, p. 145-152. ISBN 80-89023-27 4.
 • STEINEROVÁ, Jela. Digitálna veda – východiská, problémy a princípy. In: ITlib [online]. Bratislava, CVTI SR, 2014, No. 1 [cit. 2017-01-14]. ISSN 1336-0779. Available from: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2014/1/digitalna-veda-vychodiska-problemy-a-principy.html?page_id=2626
 • TAKÁCS H., Marianna, KESERÜ, Bálint and András VARGA. Magyarországi magánkönyvtárak I.: 1533-1657. Budapest; Szeged: Magyar tudományos akadémia, 1986, 259 p. ISBN 963 481 568 3.
 • URBAN, Václav. Slovensko-poľské vzťahy v epoche obrodenia a reformácie (polovica 15. až začiatok 17. storočia). In: Humanizmus a renesancia na Slovensku v 15.-16. storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1967, p. 374-390.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1897-0788

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f3f16fa-feb1-4277-97f0-53eaab365c2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.