Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(1) | 233-280

Article title

LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF PROPERTY TAXATION IN THE EUROPEAN UNION

Content

Title variants

PL
PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
A property tax (or millage tax) is a levy on real estate that the owner is required to pay. The tax is levied by the governing authority of the jurisdiction in which the real estate property is located; it may be paid to a national government, a federated state, a county or geographical region, or a municipality. Multiple jurisdictions may tax the same property. This is in contrast to a rent and mortgage tax, which is based on a percentage of the rent or mortgage value. There are four broad types of property: land, improvements to land (immovable manmade objects, such as buildings), personal property (movable manmade objects), and intangible property. Real property (also called real estate or realty) means the combination of land and improvements. Under a property tax system, the government requires and/or performs an appraisal of the monetary value of each property, and tax is assessed in proportion to that value. Forms of property tax used vary among countries and jurisdictions. Real property is often taxed based on its classification. Classification is the grouping of properties based on similar use. Real estate properties in different classes are taxed at different rates. Examples of different classes of property are residential, commercial, industrial and vacant real property. In Israel, for example, property tax rates are double for vacant apartments versus occupied apartments.
PL
W systemach opodatkowania nieruchomości występujących w krajach Europy Zachodniej, nie istnieją ujednolicone rozwiązania specyficzne dla każdego państwa. W konkretnych systemach krajowych, składowe konstrukcji podatku (szczególnie podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia oraz ulgi podatkowe) były formowane przez uwarunkowania społeczno-historyczne, co spowodowało, że w niektórych państwach występują rozwiązania bardzo charakterystyczne, nie istniejące w innych systemach podatkowych. Wskazać można jednak pewne wspólne cechy, specyficzne dla nowoczesnych systemów opodatkowania nieruchomości. Wspólnym elementem, który łączy nowoczesne systemy podatkowe jest to, że podstawę (z nielicznymi wyjątkami) opodatkowania nieruchomości stanowi jej wartość (różnie definiowana). Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka uwarunkowań teoretycznych i empirycznych systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji fiskalnej podatku od nieruchomości.

Year

Issue

Pages

233-280

Physical description

Dates

published
2018-06-30

Contributors

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

References

 • 1. ALMY R. (2012). A Survey of Property Tax Systems in Europe, a report prepared for the Ministry of Finance of Slovenia, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge.
 • 2. ALMY R., DORNFEST A., KENYON D. (2007). Fundamentals of Tax Policy, Kansas City IAAO.
 • 3. ANGHEL I., GROVER R. (2007). Opportunities and constraints on the development of real estate taxation in transitional countries, 14 th Annual European Real Estate Society, www.eres.org, London, June.
 • 4. ANGHEL I., SOPIS C. (2012). Valuation for property tax purpose. Analysis of the EU transitional countries, http://www.fig.net/commission7/Hungary_2012/6.4_paper_anghel_et_al.pdf (date: 22.02.2105).
 • 5. ARNOLD J., BRYS B., HEADY C., JOHANSSON A., SCHWELLNUS C., VARTIA L. (2011). Tax policy for economic recovery and growth, “The Economic Journal”, No 121.
 • 6. ATKINSON A. B. (1977). Optimal Taxation and the Direct versus Indirect Tax Controversy, “Canadian Journal of Economics”, vol. 6.
 • 7. BAHL R. (2010). Land Taxes versus Property Taxes in Developing and Transition Coun-tries, [in:] Dick Netzer, (ed.), Land Value Taxation: Can It and Will It Work Today? Lin-coln Institute of Land Policy, Cambridge, MA.
 • 8. BAHL R. (2009). Property Tax Reform in Developing and Transition Countries. paper prepared for Fiscal Reform and Economic Governance Project, USAID, December 2009.
 • 9. BAHL R. (2009). Property Tax Reform in Developing and Transition Countries, Report prepared for the United States Agency for International Development under a contract with Development Alternatives, Inc. under the Fiscal Reform and Economic Governance Task Order, GEG-I-00-04-00001-00 Task Order No. 07.
 • 10. BAHL R. LINN J. (1992). Urban Public Finance in Developing Countries,New York, Oxford University Press.
 • 11. BAHL R. WALLACE S. (2008). Reforming the Property Tax in Developing Countries: A New Approach, paper presented to a conference on “What Role for Property Taxes?” Georgia State University and Lincoln Institute of Land Policy.
 • 12. BAHL R., MARTINEZ-VAZQUEZ J., YOUNGMAN J. (2007). Making the Property Tax Work: Experiences in Developing and Transitional Countries, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge.
 • 13. BIRD R. M. (2001). Subnational Revenues: Realities and Prospects, Washington, DC, World Bank Institute.
 • 14. CROWE C., DELL'ARICCIA G., IGAN D., RABANAL P. (2011). How to Deal with Real Estate Booms: Lessons from Country Experiences , IMF “Working Paper”, No 4.
 • 15. ETEL L. (ed.), (2002).Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości.Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa.
 • 16. ETEL L, LISZEWSKI G. (2002). Podatki majątkowe w Polsce – wybrane problemy, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Report No 202, Warszawa.
 • 17. FELIS P. (2012). Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • 18. GAJL N. (1996). Modele podatkowe. Podatki majątkowe, Wydawnictwo Sejmowe, War-szawa.
 • 19. GAUDAMET P. M., MOLINIER J. (2002). Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 • 20. GOMUŁOWICZ A., MAŁECKI J. (2004)., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis.
 • 21. GORDON R. (1996)., Taxation of Wealth, V. Thuronyi (ed.), Tax Law Design and Drafting, Washington, International Monetary Fund. http://www.imf.org/external/pubs/nft/1998/tlaw/ eng/ch10.pdf.
 • 22. GRĄDALSKI F. (2004). Wstęp do teorii opodatkowania, SGH, Warszawa.
 • 23. GROVER R., ANGHEL I., PAMFIL V. (2007). Developing quality training approaches for effective property tax administration, ERES-ESSEC Education Seminar, Paris, De-cember.
 • 24. HOLCOMBE R. G. (1998). Tax policy from a public choice perspective, “National Tax Journal” 51 (2).
 • 25. JOHANSSON A, HEADY C, ARNOLD J., BRYS B. AND VARTIA L. (2008). Tax and Economic Growth, OECD Economics Department Working Papers”, No. 620, OECD Pub-lishing.
 • 26. KIDYBA A. (2010). (ed.) Z. Gawlik, A. Janiak, K. Kopaczyńska-Pieczniak, G. Kozieł, E. Niezbecka, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – cześć szczegółowa, LEX, komentarz do art. 871 k.c.
 • 27. KRAJEWSKA A. (2004). Podatki. Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie, PWE, Warszawa.
 • 28. KOMAR A. (1996). Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • 29. MASTALSKI R. (2000). Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • 30. OATES W.E. (2010). Local government: An economic perspective, /in:/ M.E. Bell, D. Brunori, and J.M. Youngman (eds.), The Property Tax and Local Autonomy, 9–26. Cam-bridge, Mass., Lincoln Institute of Land Policy, 2010.
 • 31. OWSIAK S. (2002). Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • 32. PAGANO M. A. JACOB B. (2008). The political economy of property taxation and land taxation, International Studies Program Working Paper 08-23, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University (December).
 • 33. PAVLOV P., WOŁOWIEC T. (2013). Investment and demand effects of taxation (selected issues).“Journal of Modern Education and Management”, 2013, No 2.
 • 34. PAUGAM A. (1999). Ad Valorem Property Taxation and Transition Economies, ECSIN, “Working Paper” No 9.
 • 35. POLISH PRESIDENT’S DECREE of 14th January 1936 on Collecting One-Off State Tribute on Real Estate and Capital Property (Journal of Laws 1919 No 11 item 128).
 • 36. RICHARD M.B., SLACK E. (2005). Land and property taxation in 25 countries: a com-parative review. “CESifo DICE Reaserch Report” No 3.
 • 37. RUDNICK R., GORDON R. (1996). Taxation of Wealth, V. Thuronyi (ed.), Tax Law Design and Drafting, Washington, 1996, International Monetary Fund. http://www.imf.org/external/pubs/nft/1998/tlaw/ eng/ch10.pdf.
 • 38. SLACK E. (2011). The Property Tax – in theory and Practice, Institute on Municipal Finance and Governance, Munk School of Global Affairs, University of Toronto, “IMFG Municipal Finance and Governance” No 2.
 • 39. SKICA T., WOŁOWIEC T. (2013). Gminy w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd Terytorialny” Nr 7-8.
 • 40. SZCZODROWSKI G. (2007). Polski system podatkowy, PWN, Warszawa.
 • 41. WOŁOWIEC T., SKICA T. (2013). The instruments of stimulating entrepreneurship by local government units (LGU’s.), “EkonomskaIstraživanja”, No 4.
 • 42. ŻYŻYŃSKI J. (2009). Budżet i polityka podatkowa, PWN, Warszawa.
 • 43. THE ACTof 15th November 1984 on Agriculture Tax (Journal of Laws 1984 No 52 item 268, as amended).
 • 44. THE ACT of 30th October 2002 on Forest Tax (Journal of Laws 2002 No 200 item 1682, as amended).
 • 45. THE ACT of 12th January 1991 on Local Taxes and Fees (Journal of Laws 1991, No 9 item 31, as amended).
 • 46. TAX POLICY CHALLENGES FOR ECONOMIC GROWTH AND FISCAL SUSTAIN-ABILITY. (2014). European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs Unit Communication and Interinstitutional Relations code: B-1049. Brussels.
 • 47. PROPERTY TAX REGIMES IN EUROPE, The Global Urban Economic Dialogue Se-ries. (2013). United Nations Human SettlementsProgramme, Nairobi.
 • 48. TAX REFORMS IN EU MEMBER STATES (2014). “European Economy” No 6. Eco-nomic and Financial Affairs.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2543-7097
e-ISSN
2544-9478

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f41373a-d66a-48b9-96fd-e9efbc4e2be0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.