PL EN


2015/2016 | 58/59 | 25-71
Article title

Korespondencja Henryka Wojciecha Jakuba Wiercieńskiego z Erazmem Majewskim

Authors
Content
Title variants
EN
The correspondence between Henryk Wojciech Jakub Wiercieński and Erazm Majewski
RU
Переписка Хенрика Войцеха Верценскего и Эразма Маевскего
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza praca zawiera dwugłos korespondencyjny z lat 1903 i 1904 pomiędzy Henrykiem Wojciechem Jakubem Wiercieńskim a Erazmem Majewskim. Prezentuje także załączniki (rysunki i fotografie). Korespondencja H. Wiercieńskiego do E. Majewskiego dziś wchodzi w skład zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Zachowało się sześć listów, trzy pocztowe karty korespondencyjne, pięć rysunków oraz cztery odbitki fotograficzne. Do tego zespołu należy rękopis pracy H. Wiercieńskiego „Groby przedhistoryczne pod Nałęczowem” i 35 rysunków. Autor przysłał te dokumenty do publikacji w czasopiśmie „Światowit”; obecnie znajdują się w Pracowni Dokumentacji i Zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zachowane cztery listy E. Majewskiego do H. Wiercieńskiego dziś znajdują się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Treść korespondencji związana jest z archeologią. H. Wiercieński przesyłał informacje o odkryciach w okolicach Nałęczowa obiektów archeologicznych (grodzisk, zabytków i cmentarzysk z epoki neolitu): opisy stanowisk i okoliczności ich odkrycia, prowadzonych prac wykopaliskowych, pozyskanych zabytków. Dołączał materiał ilustracyjny: narysowane przez siebie mapki, plany i profile, zabytki, groby. Korespondencja zawiera także prośby o konsultacje i udział E. Majewskiego w badaniach. E. Majewski udzielał rad i dawał wskazówki, jak rozpoznawać obiekty i prowadzić badania. Podał literaturę przedmiotu, z którą H. Wiercieński powinien się zapoznać oraz zaproponował mu napisanie pracy o badaniach na cmentarzysku pod Nałęczowem i obiecał opublikować ją w „Światowicie”. Po jej otrzymaniu posłał autorowi swoją recenzję. Prezentowane archiwalia są cennymi materiałami źródłowymi.
EN
This work contains a correspondence dialogue that occurred from 1903 to 1904 between Henryk Wojciech Jakub Wiercieński and Erazm Majewski. It also presents exhibits (drawings and photographs). Today the correspondence between H. Wiercieński and E. Majewski forms part of the collection of the National Museum of Archaeology in Warsaw. The preserved items include six letters, three postcards, five drawings and four photographic prints. This set includes a manuscript of "Prehistoric graves near Nałęczów", a work by H. Wiercieński, and 35 drawings. The author sent these documents to be published in the "Światowit" journal; they are currently located in the Laboratory of Documentation and IA UW Collections at the Institute of Archaeology of the University of Warsaw. The four preserved letters from E. Majewski to H. Wiercieński are nowadays located in the Hieronim Łopaciński Regional Public Library in Lublin. The content of the correspondence is related to archaeology. H. Wiercieński was sending information in respect of discoveries of archaeological objects near Nałęczów (Neolithic burial grounds, gords and monuments) – descriptions of archaeological sites and the circumstances of their discovery, the undertaken excavation works, and the obtained antiquities. He attached illustrative material he drew himself: maps, plans and profiles, monuments and graves. The correspondence also contains requests for consultations and the participation of E. Majewski in the research. E. Majewski gave advice and tips on how to identify the objects and conduct research. He provided a list of literature on the subject which H. Wiercieński should become familiar with and suggested that he should write a work on the research into the burial ground near Nałęczów and promised to print it in "Światowit". When he received it, he sent a review to the author. The presented archives exhibit valuable source material.
RU
Статья посвящается переписке Хенрика Верценского и Эразма Маевского 1903-1904 гг. Даются также приложения (рисунки и фотографии). Вышеупомянутая переписка хранится в фондах Государственного Музея Археологии в Варшаве. Сохранилось шесть писем, три почтовые открытки для корреспонденции, пять рисунков и четыре фотографии. В этом составе находится также рукопись работы Верценскего «Доисторические могилы под г. Наленчув» и 35 рисунков. Автор прислал эти документы с целью публикации в журнале «Святовид»; теперь они хранятся в Научной Лаборатории Документов и Фондов Института Археологии Варшавского Университета. Оставшиеся четыре письма Маевского Верценскому находятся в Воеводской Публичной Библиотеке им. Херонима Лопацинского в Люблине. Содержание корреспонденции связано с археологией. Верценски описывал открытия археологических объектов поблизости г. Наленчув (таких как городища, достопримечательности и кладбища неолитической эпохи), места и обстоятельства их открытия, а также археологические раскопки. В переписке помещал также иллюстрации: нарисованные собственноручно карты, проекты, достопримечательности и могилы. Корреспонденция содержит также обращение с просьбой к Маевскому консультировать и участвовать в исследованиях. Е. Маевски советовал как различать объекты и вести исследования. Подсказал научную литературу, которую должен учесть Верценски и предложил ему написать работу на тему исследований на кладбище около г. Наленчув. Пообещал опубликовать ее в журнале «Святовид». Когда получил эту работу, послал автору свою рецензию. Вышеупомянутые архивные материалы являются важным источником.
Contributors
  • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f43abe2-57d7-4570-835a-715aede7afc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.