PL EN


2017 | 9(45) | 2 | 7-25
Article title

Older People, Ageing and Old Age in the Light of Some Public Opinion Surveys in Poland

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper is based on the analysis of surveys led by Central Statistical Office of Poland and Public Opinion Research Center. The article consists of four parts. In the first one, the outcomes of the research related to the boundaries of old age, both spiritual and physical, have been described. The second part brings forward the opinions of Poles about ageing, the frequency with which Poles reflect upon their own old age, concerns related to old age. The third part is a description of attitudes towards older people in Poland. The indicated parts are preceded by a short demographic characterisation of the demographic situation in Poland (data from CSO, Eurostat and UN) and social characterisation of an average Pole aged above 60 years.
PL
Niniejszy artykuł bazuje na analizie sondaży przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Centrum Badania Opinii Społecznej. Artykuł podzielono na cztery części. W pierwszej zreferowano wyniki badań odnoszące się do granicy starości, zarówno tej duchowej, jak i fizycznej. W części drugiej przedstawiono opinie Polaków na temat starzenia się, częstotliwość myślenia na temat własnej starości, obawy przed starością. W części trzeciej opisano postawy wobec osób starszych w Polsce. Wskazane bloki tematyczne poprzedza krótka charakterystyka demograficzna sytuacji ludnościowej Polski (dane GUS, Eurostat i ONZ) oraz charakterystyka społeczna przeciętnego Polaka po 60 roku życia.
Year
Volume
Issue
2
Pages
7-25
Physical description
Contributors
 • The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Social Sciences
 • Medical University of Lublin, Faculty of Health Sciences
References
 • Bromley D.B., Psychologia starzenia się, Warszawa: Wydawnictwo PWN 1969.
 • de Beauvoir S., The Coming of Age, New York: W.W. Norton & Company 1996.
 • Dubas E., Starość znana i nieznana – wybrane refleksje nad współczesną starością, „Rocznik Andragogiczny”, 2013/20, p. 135-151.
 • Halicka M., Halicki J., Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, [in:] B. Synak (ed.), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002, p. 198-218.
 • Kinsella K., Velkoff V.A., The Demographics of Aging, „Aging Clinical Experimental Research”, 2001/14, p. 159-169.
 • Kirkwood T.B., Human Senescence, „Bioessays”, 1996/18(12), p. 1009-1016.
 • Levinson D.J., A Conception of Adult Development, „American Psychologist”, 1986/41(1), p. 3-13.
 • Malinowski A., Międzypokoleniowe przemiany właściwości biologicznych i zdrowotnych ludzi w podeszłym wieku, [in:] M. Dzięgielewska (ed.), Przygotowanie do starości, Łódź: Zakład Oświaty Dorosłych 1997, p. 123-130.
 • Oliwińska A.I., Style życia współczesnych Polaków, [in:] P. Szukalski, I. Oliwińska, E. Bojanowska, Z. Szweda-Lewandowska (eds.), To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2008, p. 47-71.
 • Phillipson C., Baars J., Social Theory and Social Ageing, [in:] J. Bond, S. Peace, F. Dittmann, G. Westerhof (eds.), Ageing in Society. European Perspectives on Gerontology, London: Sage 2008, p. 68-84.
 • Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków: Wydawnictwo UP 2004.
 • Szatur-Jaworska B., Pieniężne świadczenia społeczne i sytuacja mieszkaniowa osób starszych, [in:] B. Szatur-Jaworska (ed.), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, Biuro RPO, Warszawa 2008, p. 37-68.
 • Trafiałek E., Rodzina i środowisko zamieszkania, [in:] B. Szatur-Jaworska (ed.), Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań, Biuro RPO, Warszawa 2008, p. 79-94.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f44645d-b6a1-4628-8c13-b71cc8d63a59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.