PL EN


2013 | 4(30) |
Article title

Od Health Check do Perspektywy Finansowej 2013-2020

Content
Title variants
EN
From Health Check to the Financial Perspective 2013-2020
Languages of publication
Abstracts
EN
Subsequent proposals of changes in EU Common Agricultural Policy discussed in 2008-2013 were analysed. The new proposal concerned: the system of direct payments, development of rural areas and market regulations.
PL
Celem artykułu jest analiza kolejnych propozycji zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europjskiej, które były dyskutowane na przestrzeni lat 2008-2013. Nowe propozycje i rozstrzygnięcia koncentorowały się wokół trzech grup zagadnień: systemu płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich oraz regulacji rynkowych. Ponadto w artykule poruszono kwestie rekomendacji w odniesieniu do kształtu reformy Wspólnej Polityki Rolnej wynikających z przeprowadzonej w 2008 roku oceny Health Check.
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję2006/144/WE w sprawie strategicz-nych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007- -2013). 2009. Dz. Urz. UE L 30/112 z 31.01.2009.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. usta-nawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 2000. Dz. U. UE L 327/1 z 22.12.2000.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. usta-nawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. 2009. Dz. Urz. UE L 309/71 z 24.11.2009.
 • Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 2010. Komisja Europejska COM (2010).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1782/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie nieprzy-znania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego za-proszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004. 2004. Dz. U. L 316/84 z 15.10.2004.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umow-nych w sektorze mleka i przetworów mlecznych. 2012. Dz U. UE L 94/38 z 30.03.2012.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
 • Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. 2013 a. Dz U. L 347/487 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania niąi monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE)nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008. 2013 b. Dz. U. L 347/549 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie syste-mów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. 2013 c. Dz. U. L 347/608 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólnąorganizacjęrynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządze-nia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. 2013 d. Dz. U. 347/671 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1310/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także zmieniające rozporządzenie Ra-dy (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014. 2013 e. Dz. U. 347/865 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia obsza-rów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRRROW). 2005. Dz. U. UE L 277/1 z 21.10.2005.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólnąorganizacjęrynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rol-nych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”). 2007. Dz. U. UE L 299/1 z 16.11.2007.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianęrozporządzeń(WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 429/2008. 2009 a. Dz. U. UE L 30 z 31.01.2009.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003. 2009 b. Dz. U. L 302 z 31.01.2009.
 • Sprawozdanie z posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 18-20 listopada 2008 r. 2008. Materiały wewnętrzne MRiRW, Warszawa.
 • Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008 r. 2008. Materiały we-wnętrzne MRiRW, Warszawa.
 • Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące pakietu Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020, przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 12 stycznia 2012 r. 2012. Materiały wewnętrzne MRiRW, Warszawa.
 • Wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniuUnii Europejskiej. 2010. Dz. U. UE L 83/47 z 30.03.2010.
 • WPR Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 2007. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 • http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm [dostęp: 5.05.2013]
 • Decyzja Rady z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję2006/144/WE w sprawie strategicz-nych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007- -2013). 2009. Dz. Urz. UE L 30/112 z 31.01.2009.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. usta-nawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 2000. Dz. U. UE L 327/1 z 22.12.2000.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. usta-nawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. 2009. Dz. Urz. UE L 309/71 z 24.11.2009.
 • Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 2010. Komisja Europejska COM (2010).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1782/2004 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie nieprzy-znania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego za-proszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004. 2004. Dz. U. L 316/84 z 15.10.2004.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 261/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umow-nych w sektorze mleka i przetworów mlecznych. 2012. Dz U. UE L 94/38 z 30.03.2012.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
 • Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. 2013 a. Dz U. L 347/487 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania niąi monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE)nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008. 2013 b. Dz. U. L 347/549 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie syste-mów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. 2013 c. Dz. U. L 347/608 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólnąorganizacjęrynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządze-nia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007. 2013 d. Dz. U. 347/671 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1310/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014, a także zmieniające rozporządzenie Ra-dy (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w roku 2014. 2013 e. Dz. U. 347/865 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia obsza-rów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRRROW). 2005. Dz. U. UE L 277/1 z 21.10.2005.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólnąorganizacjęrynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rol-nych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”). 2007. Dz. U. UE L 299/1 z 16.11.2007.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 72/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zmian we wspólnej polityce rolnej poprzez zmianęrozporządzeń(WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr 429/2008. 2009 a. Dz. U. UE L 30 z 31.01.2009.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003. 2009 b. Dz. U. L 302 z 31.01.2009.
 • Sprawozdanie z posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 18-20 listopada 2008 r. 2008. Materiały wewnętrzne MRiRW, Warszawa.
 • Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008 r. 2008. Materiały we-wnętrzne MRiRW, Warszawa.
 • Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące pakietu Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020, przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 12 stycznia 2012 r. 2012. Materiały wewnętrzne MRiRW, Warszawa.
 • Wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniuUnii Europejskiej. 2010. Dz. U. UE L 83/47 z 30.03.2010.
 • WPR Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 2007. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 • http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm [dostęp: 5.05.2013]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f478135-1efd-46a1-8174-e2fa85ca26ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.