PL EN


Journal
2013 | 1 | 204-234
Article title

Muzułmańskie prawo rodzinne. Sposoby rozwiązania małżeństwa w islamie oraz zasady dziedziczenia majątku

Content
Title variants
EN
Muslim Family Law. The Ways to Dissolve Marriages in Islam with the Rules of Inheriting
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł analizuje nakazy Koranu oraz aspekty prawa muzułmańskiego (szari’i) w odniesieniu do rodziny. Zgodnie z nauką islamu szari’a winna odpowiadać na wszystkie pytania i wątpliwości wierzącego muzułmanina dotyczące jego wzrastania, a także dążenia do doskonałości, zgodnie z wolą Allaha. Ze względu na szczególne znaczenie rodziny w islamie, koniecznym było wprowadzenie odpowiednich regulacji jurydycznych związanych z rozwodami, śmiercią męża oraz podziałem majątku. W pierwszej części artykułu omówiono możliwości przeprowadzenia rozwodu, jego procedurę oraz rodzaje, a także ponowny związek małżeński rozwiedzionych małżonków i opiekę nad dziećmi po rozwodzie. Druga część poświęcona została kwestii muzułmańskich wdów oraz ich statusu w społeczeństwie. Całość zamyka analiza podziału i dziedziczenia majątku w rodzinie muzułmańskiej.
EN
The present article analyses the Qur’an’s dictates as well as the aspects of the Muslim law (Sharia) concerning a family. According to the Islamic teachings, the Sharia should answer all the questions and doubts of a believing Muslim relating to their growth, also the endeavours to become perfect, in accordance with Allah’s will. Due to the extraordinary significance a family in Islam has – it was indispensable to introduce appropriate juridical regulations concerning divorces, the death of a husband and the distribution of property. The article’s first part describes the possibilities to conduct a divorce, the procedure and types as well as the repeated marriage of the divorced spouses and the custody of a child after the divorce. The article’s second part was devoted to the question of Muslim widows and their status in the society. The whole texts is closed with an analysis of the distribution and inheritance of property in a Muslim family.
Journal
Year
Issue
1
Pages
204-234
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
References
 • A. Alsheha, Rozwód w islamie, www.islam.info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=182&Itemid=8 [dostęp: 22.06.2009]
 • B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, Warszawa 2000
 • B. Petrozolin-Skowrońska, Rozwód, [w:] Encyklopedia PWN, t. V, Warszawa 1997
 • Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2002
 • E. Machu-Mendecka, Świetlista twarz muzułmanki, „Znak”, t. 512, nr 1, 1998
 • E. Szymański, Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne w islamie, [w:] J. Keller, W. Kotański (red.), Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne, Warszawa 1974
 • H. Abdalati, Spojrzenie w islam, Białystok 2003
 • H. Abu-Rub, B. Zabża, Status kobiety w islamie, Wrocław 2002
 • I. Szybilska, Status kobiety według Koranu i tradycji muzułmańskiej, www.arabia.pl/content/view/260326/2/ [dostęp: 10.10.2004]
 • J. Bielawski, Islam – religia państwa i prawa, Warszawa 1974
 • J. Nosowski, Przepisy prawne Koranu, Warszawa 1971
 • Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK), Poznań 1994
 • Kobieta w tradycji islamskiej i judeochrześcijańskiej, www.planetaislam.com [dostęp: 20.10.2004]
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1983
 • M. Abdul-Fattah, Rozwiązanie małżeństwa w islamie, www. sites.google.com/site/oislamie/HOME/ artykuly/rozwiazanie-malzenstwa-w-islamie-rozwodtalaq [dostęp: 24.06.2009]
 • M. Abdul-Fattah, Rozwiązanie małżeństwa w islamie-ila, www.sites.google.com/site/oislamie/HOME/artykuly/rozwiazanie-malzenstwa-w-islamie-4ila [dostęp: 2.07.2009]
 • M. Abdul-Fattah, Rozwiązanie małżeństwa w islamie-khul, www. sites.google.com/site/oislamie/HOME/artykuly/rozwiazanie-malzenstwa-w-islamie-khul [dostęp: 24.06.2009]
 • M. Cook, Mahomet, tłum. B.R. Zagórski, Warszawa 1999
 • M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988
 • M. Klöcker, M. i U. Tworuschka, Etyka wielkich religii, Warszawa 2003
 • M. Tworuschka, U. Tworuschka, Islam, Warszawa 2005
 • M. Zyzik, Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Warszawa 2003
 • P.S. Hiebert, Wdowy, [w:] B.M. Metzger, M.D. Coogan (red.), Słownik wiedzy biblijnej, tłum. A. Karpowicz i in., Warszawa 1999
 • Seks w islamie, www.arabia.pl/content/view/278190/2/ [dostęp: 2.07.2009]
 • W. Bar, Wolność religijna w Dār al-Islām. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin 2003
 • W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1994
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f47ec6f-4958-4e6f-a210-d3b2f203525b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.