Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(16) |

Article title

Предикторы нормативного кризиса развития в подростковом и юношеском возрасте

Content

Title variants

PL
Predykatory kryzysu rozwoju normatywnego w okr esie dojrzewania i we wczesnej dorosłości

Languages of publication

Abstracts

EN
Predictors of the normative development crisis in adolescence and earl y adulthood This paper constitutes an a nalysis of t he r esults of t he c onstruction of p rediction models of t he n ormative crisis and i ts patterns in a dolescence and e arly adulthood (12 – 2 0 years). The s ample selected for research included a g roup of 1 2 – 15-year-old teenagers (55 s ec- ondary school students) and 66 university students in Ukraine (18 – 20 years, 2nd – 3rd year of study). Two regression models enable us to describe the various complex pre- dictors of the psychosocial crisis which may occur during adolescence. The emer gence of the crisis in adolescence is determined by such predictors as: individual typological properties (emotional instability, extroversion), emotional and volitional characteristics (self-control problems, low self-control), a negative attitude to the activities (duties and studies), people and moral norms, an unfavorable social environment (a family situation, education in the family , biographical experience), a low behavior norm, indi- vidualism (43% of e xplainable dispersion of t he „ crisis” dependents variable). The m ain predictors of t he c risis in a dolescence include the f ollowing: a d eficit of s ubject activity, low meaningfulness of life, an exte rnal locus of control, social passivity, a negative self-attitude, low subjective well-being, lack of spontaneity and flexibility in com - munication, focus on wealth (26% of explainable dispersion). A compa rative analysis of predic tors of age crisis in adolescence and early adulthood has been performed. The changes of the ratio of weight and the role of internal and externa l determinants of t he c risis emergence in t he p eriod of a dolescence have also been discussed (reduction of the value of individual and typological properties, features of the family situation and u pbringing, an i ncreased role of r eflexive components of I - concept, value-semantic and subjective properties).
PL
W artykule rozpatrywane są wyniki konstrukcji modeli predykcyjnych normatywnego kryzysu i jego systematyczność w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości (12 – 20 l at).Wybrane badania dotyczyły młodzieży 12 – 15 lat (55 uczniów szkół średnich) oraz 66 uczniów II i III roku szkół wyższych na Ukrainie (18 – 20 lat). Dwa modele regresywne pozwalają opisać różne kompleksy czynników predykcyjnych psycholo- gicznego kryzysu w okresie dojrzewania. Objawy kryzysu w okresie dojrzewania są determinowane następującymi czynnikami predykcyjnymi: indywidualne właściwości typologiczne (niestabilność emocjonalna, ekstrawersja), emocjonalne i w olicjonalne ce- chy ( p roblemy samokontroli, niskie poczucie kontroli), negatywny stosunek do d ziałania (do obowiązków i nauczania), do ludzi i norm moralności, niekorzystne środowisko społeczne (sytuacja rodzinna, wychowanie w rodzinie, doświadczenia biograficzne), nieodpowiednie zachowanie normatywne, indywidualizm (43% wyjaśnienie rozbieżno- ści w zal eżnej zmiennej „kryzys”). Główne czynniki prognostyczne kryzysu w okresie d ojrzewania t o: deficyt aktywności subiektywnej, niski poziom rozumienia sensu życia, poczucie kontroli zewnętrznej, bierność społeczna, negatywne nastawienie do siebie, niski subiektywny poziom samopoczucia, brak spontaniczności i elastyczności w ko - munikacji, koncentracja na wartościach majątkowych (26% rozbieżności zmiennej). Przeprowadzono analizę porównawczą czynników predykcyjnych kryzysu w wieku d ojrzewania i w czesnej dorosłości (wspólne i o dmienne cechy). Dokonano analizy zmian proporcji wagi i roli uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych kryzysu w okresie dojrzewania (spadek wartości indywidualnych typologicznych cech, charakterystyka sytuacji rodzinnej i e dukacji, zwiększenie roli elementów refleksyjnych, koncepcji własnego – Ja, właściwości wartościowo-semantycznych i subiektywnych)

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-83332

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f4985fd-32bc-4a9b-8809-4b62ad618811
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.