PL EN


2016 | 1 | 23-31
Article title

„Gwarancje dla Młodzieży” w opinii młodych członków europejskich związków zawodowych

Content
Title variants
EN
“Youth Guarantee” in the Opinion of Young Members of the European Trade Unions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy oceny programu „Gwarancje dla Młodzieży”, czyli instrumentu wsparcia osób młodych na rynku pracy. Ta grupa osób od początku kryzysu finansowego 2008 r. napotyka na znacz-ne trudności na rynku pracy, co ma szereg konsekwencji. Oceny dokonali młodzi przedstawiciele eu-ropejskich związków zawodowych. Program GdM funkcjonuje formalnie od 2013 roku, jednak procesy wdrożeniowe w poszczególnych państwach trwają do dziś. Związki zawodowe jako podmioty szczególnie zaintere-sowane warunkami panującymi na rynku pracy śledziły proces tworzenia programu „Gwarancje dla młodzieży”, dlatego też ich ocena dotycząca pierwszych kilkunastu miesięcy działania programu wy-daje się szczególnie interesująca. Na podstawie badania ankietowego, które obejmowało młodych przedstawicieli związków zawodowych z różnych krajów Unii Europejskiej, dokonano wstępnej oce-ny „Gwarancji”. Na ankiety odpowiedziało 16 osób z różnych krajów i różnych związków zawodo-wych. Ogólna ocena programu nie wypada pozytywnie. W szczególności zauważa się nadużywanie przez pracodawców praktyk i staży, prekaryzację zatrudnienia, brak dostatecznej informacji i słabość publicznych służb zatrudnienia. Z drugiej strony, wśród elementów pozytywnych zauważono możli-wość wypróbowania nowych narzędzi aktywizacji zawodowej, poprawę jakości usług na rzecz mło-dych ludzi i poprawę dostępu do edukacji. Podkreśla się także aspekt polityczny, czyli fakt że problem bezrobocia młodych stał się przedmiotem debaty publicznej.
EN
The article concerns the evaluation of “Youth Guarantee”, which is an instrument to support young people in the labour market, who from the beginning of the financial crisis of 2008 have been facing considerable difficulties in the labour market. The present situation of young people has numerous consequences. The assessment was made by young representatives of European trade unions. Officially the program has been in operation since 2013, but the implementation process in indi-vidual countries is still underway. Trade unions, as entities particularly interested in the conditions prevailing in the labour market, have been following the process of creating “Youth Guarantee”, and thus their assessment of the first few months of the program seems to be of particular interest. The initial evaluation of the “Guarantee” was carried out on the basis of the data obtained by means of the survey which included young representatives of trade unions from different countries of the European Union. The overall assessment of the program is not positive. In particular, it indicates the abuse of internships, precarization of employment, lack of sufficient information and the weakness of public employment services. On the other hand, among the positive elements, it noted the opportunity to try out new tools of professional activation, improving the quality of services for young people and im-proving their access to education. It also stresses the political aspect, namely the fact that the problem of youth unemployment has become a subject of public debate.
Year
Issue
1
Pages
23-31
Physical description
Dates
published
2016-01-2016-02
Contributors
  • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (doktorant)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f4b51db-b0fb-45fc-90f1-e9cf936224d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.