PL EN


2017 | 12 | 197-205
Article title

Obraz narzędzi rolniczych utrwalony w polskiej frazeologii i paremiologii

Authors
Content
Title variants
EN
The image of agricultural tools preserved in Polish phraseology and paremiology
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The object of analysis in this paper are fixedword combinations (phraseological units and proverbs) with components denoting names of agricultural tools. They were used to conceptualize numerous ideas connected not only with the appearance of tools and agricultural work done, but also with various aspects of individual and collective life. Most of the analysed phrasemes already belong to the recessive sphere of phraseology. In order to understand them completely, it is necessary to have some knowledge of what they look like, what purpose they served and what kind of work was done with their use, which is not always clear to people who don’t know anything about the village reality.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
References
 • Bartmiński J., 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.
 • Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1984, Słowotwórstwo rzeczowników, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia – Morfologia – Fonologia, red. naukowy S. Urbańczyk; t. 2, R. Grzegorczykowa, K. Kallas, K. Kowalik, R. Laskowski, A. Orzechowska, J. Puzynina, H. Wróbel, Morfologia, s. 332–407.
 • Grzegorczykowa R., Szymanek B., 1993, Kategorie słowotwórcze w perspektywie kognitywnej, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 458–474.
 • Jaros I., 2009, Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne, Łódź.
 • Koziara S., 2001, Frazeologia biblijna w języku polskim, Kraków.
 • Kucała M., 1957, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław.
 • Markowski A., 1992, Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, Warszawa.
 • Młynarczyk E., 2014, Obraz narzędzi rękodzielniczych w polskich frazeologizmach i przysłowiach, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” IX, s. 30–39.
 • Młynarczyk E., 2015, Nazwy narzędzi jako podstawa metonimicznego obrazowania w przysłowiach i w swobodnych połączeniach wyrazowych, [w:] Linguo-cultural research on phraseology, red. J. Szerszunowicz i in., Białystok, s. 225–238.
 • Skorupka S., 1969, Podstawy klasyfikacji jednostek frazeologicznych, „Prace Filologiczne”, t. XIX, s. 219–226.
 • Wyszyński S., 1956, Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, http://www.wyszynski.psur.pl/sluby.php (dostęp: 31.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f4c7273-81be-48a9-9f3c-beb0b355dd3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.