Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 32 | 259-269

Article title

Postrzeganie efektywności w szkołach wyższych w warunkach społeczeństwa informacyjnego

Content

Title variants

EN
Perception of efficiency in higher education institutions in the information society

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przybliżono wybrane ujęcia efektywności w odniesieniu do szkół wyższych, które odgrywają istotną rolę w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Zaprezentowano także wyniki badań dotyczące postrzegania tej kategorii w polskich uczelniach posiadających system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Uzyskane wyniki badań wskazują, że w szkołach wyższych efektywność jest definiowana przede wszystkim w ujęciu celowościowym oraz łączona z jakością realizowanych usług.
EN
The article presents some aspects of efficiency in higher education institutions which play an important role in building the information society and knowledge-based economy.There are also studies on the perception of this category in higher education institutions with quality management system complies with the requirements of ISO 9001. The results indicate that the efficiency of universities is defined primarily in terms of objective and quality of provided services.

Year

Issue

32

Pages

259-269

Physical description

Contributors

 • Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, War-szawa 2004.
 • Ćwiąkała-Małys A., Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 • Harvey L., Editorial, “Quality in Higher Education” 1995, Vol. 1.
 • Harvey L., Green D., Defining Quality, “Assessment & Evaluation in Higher Education” 1993, Vol. 18.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na dzia-łanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Leja K., Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość, Wydawnictwo Gdańskie Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
 • Malik K., Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym
 • i regionalnym, Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2004.
 • Morawski R.Z., Kryteria efektywności instytucji akademickich [w:] Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, red. J. Woźnicki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 • Morawski R.Z., System finansowania szkolnictwa wyższego a efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich, [w:] Efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich, red. R.Z. Morawski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 • Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, red. E. Nowak, Wydawnictwo Aka-demii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Piasecka A., Wybrane aspekty zarządzania jakością w szkole wyższej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 • PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
 • PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w spra-wie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 877).
 • Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 • Siwek M., Onyszczuk J., Bagiński J., Skuteczność, efektywność a produktywność, „Pro-blemy Jakości” 2006, nr 9.
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 • Skurzyńska-Sikora U., Organizacyjne uczenie się a efektywność przedsiębiorstw [w:] Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, red. A. Sitko-
 • -Lutek, E. Skrzypek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1975.
 • Ziębicki B., Efektywność a jakość w sektorze publicznym [w:] Społeczne aspekty przeob-rażeń organizacyjnych, red. A. Potocki, Difin, Warszawa 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f4f70cf-f78c-458c-ad90-00f6545d24a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.