PL EN


2016 | 7 | 18 | 125-144
Article title

Sovereignty and multiculturalism/plurinationalism in the Indian and Nigerian federal systems of government

Authors
Content
Title variants
PL
SUWERENNOŚĆ A WIELOKULTUROWOŚĆ/ WIELONARODOWOŚĆ W USTROJACH FEDERALNYCH INDYJSKIM I NIGERYJSKIM
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Research objective: The present article is focused upon the problem signalled in its title: to what extent the multicultural/plurinational nature of Indian and Nigerian federations is influencing the distribution of sovereignty in those polities. The research problem and methods: The present research is related with two articles written by the same author, dealing with the problem of divisibility/indivisibility of sovereignty in federal systems of government. Both of them have lead towards the conclusion that sovereignty is indivisible in federal systems of government and that it rests solely with the people (i.e. political nation). The method applied in the present article is a comparative one (see remarks below too). The process of argumentation: First, both the basic concepts indicated in the article’s title (i.e. federal system of government; plurinationalism combined with multiculturalism; sovereignty) as well as the analytical framework are clarified (all those elements taken together constitute the methodological spine of the text). What follows, is the inspection of both federal systems of government, structured by the analytical categories and analytical framework indicated above. Research results: The research conclusion is: sovereignty is indeed indivisible in the analyzed variants of federal system of government and it is associated with the political nation. Nevertheless, the multicultural/plurinational nature of both federations is not irrelevant for their general evolution, also involving the distribution of competences constituting sovereignty and vested in the sovereign. That process (more advanced in India) can be described as a cautious decentralization. Conclusions, innovations and recommendations: Further research should involve comparisons with other federal systems of government and the permanent inspection of Indian and Nigerian federations in order to verify if the above interpretations (and trends) would remain valid in mid- to long-terms.
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie postawione tytule: w jakim stopniu wielokulturowość/wielonarodowość wybranych państw federalnych (tj. Indii oraz Nigerii) wpływa na uplasowanie w nich suwerenności? PROBLEM I METODY BADAWCZE: Badania te powiązane są z dwiema publikacjami autora, dotyczącymi zagadnienia podzielności/niepodzielności suwerenności w ustrojach federalnych. W obu wypadkach konkluzje wskazywały na niepodzielność suwerenności w ramach ustrojów federalnych, wynikającą z powiązania tej kategorii z ludem/narodem politycznym. W niniejszym tekście zastosowano metodę porównawczą (patrz także uwagi poniżej). Sovereignty and multiculturalism/plurinationalism PROCES WYWODU: Najpierw omówiono zarówno główne kategorie analityczne wskazane w tytule (tj. ustrój federalny; wielokulturowość w powiązaniu z wielonarodowością; suwerenność), jak i analityczną strukturę tekstu (łącznie elementy te stanowią metodologiczną oś artykułu). Następnie przeprowadzono analizę obu ustrojów federalnych, posługując się wskazanymi powyżej kategoriami analitycznymi oraz strukturą analityczną. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Podjęte badania prowadzą ku następującemu wnioskowi: suwerenność, powiązana z narodem politycznym, jest niepodzielna w odniesieniu do obu badanych wariantów ustroju federalnego. Jednocześnie wielokulturowość/wielonarodowość nie pozostaje bez wpływu na kierunek zmian, jakim podlegają obie federacje. Związany jest on także z uplasowaniem w ich obrębie kompetencji składających się na suwerenność i powiązanych z suwerenem. Proces ten (bardziej zaawansowany w Indiach) określić można mianem ostrożnej decentralizacji. WNIOSKI, REKOMENDACJE, INNOWACJE: Dalsze badania dotyczyć powinny porównań z kolejnymi wariantami ustrojów federalnych, a także monitorowania przypadków indyjskiego i nigeryjskiego w celu stwierdzenia, czy proponowane tutaj interpretacje oraz zaobserwowane trendy pozostaną istotne także w perspektywach średnio- i długookresowej.
Year
Volume
7
Issue
18
Pages
125-144
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f540a2e-6c77-48f1-87b0-95f3803d20df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.