PL EN


Journal
2018 | 2 | 67-84
Article title

O Ewangelii i ewangelizacji we współczesnym dyskursie religijnym

Content
Title variants
EN
Good News and Evangelisation in the Contemporary Religious Discourse
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony rozumieniu pojęcia „ewangelizacja” przez ludzi Kościoła, którzy na różne sposoby angażują się w głoszenie Dobrej Nowiny. Autorka analizuje występowanie tego terminu w różnych kontekstach i aspektach, m.in. omawiając jego językową, teologiczną i potoczną semantykę, rozpatrując ewangelizację jako strategię komunikacji, prezentując werbalne i niewerbalne metody głoszenia Ewangelii. W tekście przedstawiono także wybrane źródła spośród publikacji zamieszczanych na łamach Agendy Liturgicznej Maryi Niepokalanej w latach 2013-2015, będące oficjalnymi wypowiedziami teoretyków i praktyków ewangelizacji. Wnikliwie omówiono ewangelizację jako akt komunikacji, używane przez ewangelizatorów środki językowe i pozajęzykowe oddziaływania na odbiorcę, a także rozpatrzono wyzwania stojące przed ewangelizatorami we współczesnym świecie, takie jak obecność innych kultur i systemów wartości (często rozbieżnych z aksjologią chrześcijańską), konieczność przemawiania w sposób otwarty i zrozumiały, znaczenie autentycznego dialogu między ludźmi. Tekst łączy konkretne wskazania i zalecenia dla chrześcijan, z których każdy jest powołany do ewangelizacji i dawania świadectwa swojej wiary.
EN
The author of this article examines the ways in which some representatives of the Church, engaged in evangelisation, understand and employ this term. She enquires into its linguistic, theological and popular meanings and analyses the contexts and aspects of its usage as verbal and non-verbal communication strategy in spreading the Good News. She enriches her inquiry by probing into writings of theoreticians and practitioners of evangelisation, published in Agenda Liturgiczna Maryi Niepokalanej in the years 2013-2015 [Liturgical Guide of the Immaculate Mary]. The author investigates in great depth the communicative aspect of evangelisation, verbal and non-verbal means of influencing listeners, modern challenges, multitude of cultures and value systems (often at odds with Christian axiology), need for open and comprehensible language and authentic dialogue. She includes concrete suggestions and recommendations for Christians, as they all are called to evangelise and give witness to their faith.
Journal
Year
Issue
2
Pages
67-84
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
References
 • 2013/1, 5 i 6 Mariola Marynicz-Hyla, Od redakcji.
 • 2013/1, 99-222 Synod Biskupów, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Nowa Ewangelizacja dla Przekazu Wiary Chrześcijańskiej Instrumentum Laboris, Watykan 2012.
 • 2013/I, 11-21 abp Stanisław Gądecki, Ogólnopolskie przedsięwzięcia duszpasterskie. 2013/I, 47-51 Dobra nowina dla grzesznika. Zob. także https://www.kapucyni.pl/info/260-aktualnopci/rok-wiary/5612-dobra-nowina-dla-grzesznika [dostęp 29.05.2018].
 • 2013/I, 53-99 Pierwszy Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji 28-31 VII 2012
 • 2013/I, 93-94 z homilii ks. Artura Godnarskiego.
 • 2013/I, 97 z homilii o. Dariusza Drążka.
 • 2013/II, 10-27 Nowy powiew Ducha Świętego – Wybór Ojca Świętego Franciszka, serwis ORRK.
 • 2013/II, 5-6 Mariola Marynicz-Hyla, Od redakcji.
 • 2013/II, 95-102 Kamila i Błażej Topolscy, Posłani, aby głosić (95-102).
 • 2014/II, 65-322 Adhortacja Apostolska Evangelii Gaudium Ojca Świętego Franciszka.
 • 2015/1, 5-6 Mariola Marynicz-Hyla, Od redakcji.
 • 2015/I, 285-286 Franciszek Kucharczak, komentarz 14 II 2015.
 • 2015/I, 318 o. R. Hajduk CSsR, komentarz 25 II 2015.
 • 2015/I, 344-346 ks. Ryszard Hajduk CSsR, komentarz 6 III 2015.
 • 2015/I, 600 o. Rajmund Guzik, komentarz 8 V 2015.
 • 2015/I, 608-609 o. Rajmund Guzik, komentarz 11 V 2015.
 • 2015/I, 613-655 Jacques Marin, Ogień i radość, Ewangelizacja w Duchu Świętym.
 • Agenda Liturgiczna Maryi Niepokalanej, Oficyna Wydawnicza „W Misji”, Wrocław 2013-2015. Wykorzystane teksty:
 • G. O’Collins, E.G. Farrugia, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, tłum. J. Ożóg, B. Żak, Kraków 2002
 • H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 11, Poznań 1997
 • I. Bajerowa, Rola języka we współczesnym polskim życiu religijnym. Wprowadzenie do dyskusji, [w:] M. Karpluk, J. Sambor (red.), O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, Lublin 1988
 • J. Warchala, Dyskurs edukacyjny a kompetencja interakcyjna, [w:] J. Porayski-Pomsta (red.), Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, „Studia Pragmalingwistyczne”, nr 3, Warszawa 2002
 • Języki narodowe, [w:] G. O’Collins, E.G. Farrugia, Zwięzły słownik teologiczny, tłum. J. Ożóg, Kraków 1993
 • M. Wojtak, Dyskurs religijny, styl religijny i zjawiska pokrewne, [w:] M. Wojtak, Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, „Język Polski”, t. 92, nr 4, 2012
 • S. Gajda, Nowe społeczności dyskursywne a edukacja komunikacyjna, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Warszawa 2001
 • VII-5 VIII 2012, Kostrzyn nad Odrą, diecezja zielonogórsko-gorzowska.
 • W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1960
 • XIII Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna Przystanek Jezus 28
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f5f1553-ab5a-4347-9cad-99f381ceca58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.