PL EN


2017 | 7 | 172-181; 168-177
Article title

Wybrane uwarunkowania środowiskowe zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Selected environmental determinants of sustainable development of the rural areas in the West Pomerania
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W koncepcji zrównoważonego rozwoju szczególną uwagę należy zwrócić na obszary wiejskie, gdyż stanowią one ponad 90% powierzchni Polski i mają znaczący wpływ na stan całego środowiska kraju. W artykule przedstawiono wybrane uwarunkowania środowiskowe na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w zakresie zasobów wodnych. Jako metodę badań wykorzystano analizę dostępnych danych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Szczecinie oraz raportów i opracowań z zakresu badanego przedmiotu.
EN
In the concept of sustainable development attention should be paid to rural areas. In the Poland 90% of the areas are rural areas and because of it, those areas have significant impact on the whole environmental condition of our country. Aim of this paper is presents couple of selected environmental determinants of the rural areas in the West Pomerania. The article used analysis of available data from Ministry of Agriculture and Rural Development, Central Statistical Office of Poland, as the research method and literature from subject of study.
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Borecki T, Pierzgalski E., Żelazo J. (2004), Woda jako strategiczny czynnik rozwoju obszarów niezurbanizowanych, „Gospodarka Wodna”, nr 6.
 • Kłos L. (2011), Zrównoważona gospodarka wodna na obszarach wiejskich, w: Kryk B. (red.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, Wyd. Zapol, Szczecin.
 • Kłos L. (2013a), Zintegrowane działania w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, w: Małuszyńska E. (red.) Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Perspektywa europejska, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kłos L. (2013b), Zagrożenia wynikające ze stanu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, 277, Oeconomica 70, Szczecin.
 • Kłos L. (2014), Zanieczyszczenia obszarowe na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, w: Potocki J., Ładysz J. (red.), Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 367, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kłos L. (2013c), Melioracje wodne jako element gospodarowania wodą na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, artykuł na Seminarium Sekcji Ekonomiki Użytkowania i Ochrony Wód organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie i Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w dniach 8-9 maj 2013 r. w Głogowie.
 • Mioduszewski W., Szymczak T., Kowalewski Z. (2011), Gospodarka wodna jako dyscyplina naukowa w służbie rolnictwa. w: „Woda – Środowisko - Obszary wiejskie”, Instytut Technologiczno-przyrodniczy w Falentach, T. 11, Z. 1 (33).
 • Mosiej J., Pierzgalski E., Jeznach J. (2011), Współczesne uwarunkowania gospodarowania wodą w obszarach wiejskich, „Postęp Nauk Rolniczych”, PAN, nr 1.
 • Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-201, 2012, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szczecin.
 • Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego wraz z analizą SWOT (2013), Centrum Rozwoju Społecznogospodarczego, Szczecin.
 • Powszechny Spis Rolny 2010 (2011), Raport z wyników województwa zachodniopomorskiego, US w Szczecinie, Szczecin.
 • Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019, 2011, Oszańca K. (red.), Szczecin.
 • Program Państwowego Monitoringu środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2013-2015 (2012), Szczecin.
 • Stan Środowiska w województwie zachodniopomorskim. Raport 2015, Milucha A. (red.), Szczecin.
 • Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim za 2015r., Landsberg-Uczciwek M. (red.), WIOŚ w Szczecinie, Szczecin 2016.
 • Infrastruktura komunalna w 2014 (2015), GUS Warszawa.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016 (2016), GUS Warszawa.
 • Ochrona środowiska 2016 (2016), GUS Warszawa.
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie – materiały źródłowe.
 • Rocznik Statystyczny Województw (2014), GUS Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województwa – 2009 (2009),Urząd Statystyczny, Szczecin.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego (2012), Urząd Statystyczny, Szczecin.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego (2014), Urząd Statystyczny, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f795cf9-8cc6-4a2b-8518-e3ade5b62735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.