PL EN


2018 | 98(154) | 9-24
Article title

Audyt religijny w perspektywie islamu – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Religious audit in the Islamic perspective – selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest rozpoznanie specyficznych cech audytu religijnego, sprawowanego w muzułmańskich instytucjach finansowych. Tezą opracowania staje się twierdzenie, wskazujące, że tożsamość kulturowa (religijna) opisująca przestrzeń realizacji funkcji przypisanych procesom audytu decyduje o ich treści i zakresie. Osiągnięciu wyznaczonego celu oraz weryfikacji postawionej tezy podporządkowano układ artykułu oraz wykorzystane metody badawcze obejmujące studia literatury tematu oraz analizę opisową i porównawczą. W treści artykułu, poza wstępem i zakończeniem, wyodrębniono trzy jego elementy, poświęcone zagadnieniom: a) istoty audytu religijnego muzułmańskich instytucji finansowych, b) sylwetki audytora realizującego zadania omawianego audytu oraz c) wyzwań jakie przed audytem religijnym stawiają współczesne uwarunkowania i dynamika rozwoju finansów muzułmańskich. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono postawioną tezę, stwierdzając, że islam, rozpatrywany jako czynnik kształtujący instytucjonalną, kulturową i społeczno-ekonomiczną przestrzeń działania muzułmańskich instytucji finansowych, decyduje o istocie, funkcjach i zakresie sprawowanego w nich audytu. Walorem publikacji jest skupienie jej treści na rzadko podejmowanej w krajowej literaturze przedmiotu problematyce audytu religijnego sprawowanego w środowisku islamu.
EN
The purpose of the article is to identify the specific characteristics of religious audit performed in Muslim financial institutions. The thesis put forward in the study is that cultural (religious) identity, determining the space in which the functions assigned to audit processes are realized, determines their content and scope. The layout of the article and the applied research methods, including the subject literature studies and also the descriptive and comparative analysis were focused on obtaining the defined research purpose and verifying the specified thesis. The article, apart from the introduction and conclusion, is divided into three parts devoted to the following problems: a/the nature of religious audit performed by Muslim financial institutions, b/the profile of the auditor carrying out the audit and c/the challenges faced by religious audit due to current determinants and dynamics of Muslim finance development. As a result of the conducted research the above presented thesis was positively verified by observing that Islam, regarded as a factor influencing the institutional, cultural and socio-economic space in which Muslim financial institutions are functioning, determines the nature, functions and scope of the audit they perform. The value of the publication is its focus on the question rarely discussed in the national literature of the subject, i.e. religious audit performed in Islamic space.
Keywords
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Finansów i Rachunkowości
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Finansów i Rachunkowości
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f83cec5-1138-47ba-a78c-2495bb207809
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.