Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5. Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego | 54-66

Article title

Rola srebrnej gospodarki w procesie łagodzenia skutków kryzysów gospodarczych

Content

Title variants

EN
The role of the silver economy in the process of mitigating the effects of the economic crisis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kryzysy gospodarcze są nieodłącznym elementem wpisanym w funkcjonowanie gospodarki rynkowej. Jednakże każdy kryzys gospodarczy różni się pod jakimś względem od innych, co wynika z tego, że może być bardzo wiele czynników wywołujących to zjawisko. Ponadto przebieg i oddziaływanie kryzysu może być bardzo różne. Jednym z czynników mogących przyczynić się do recesji gospodarczej mogą być niekorzystne zmiany demograficzne, a wśród nich starzenie się społeczeństwa. Starzenie się może powodować wiele negatywnych konsekwencji, jak chociażby problemy na rynku pracy wynikające ze spadku odsetka osób w wieku produkcyjnym, problemy w obszarze systemu emerytalno-rentowego, polegające na wzroście wpłacanych świadczeń w stosunku do wielkości wpływów. Starzenie się społeczeństwa jest faktem o którym demografowie wypowiadają się w sposób jednoznaczny. Z punktu widzenia ekonomicznego ważne jest aby ten stan rzeczy obrócić w szansę. Odpowiedzią na problemy starzenia się może być koncepcja srebrnej gospodarki, postulująca podejmowanie działań w kierunku zaspokajania potrzeb starszej części społeczeństwa poprzez oferowanie im dóbr i usług, których potrzebują, a z drugiej strony zwracająca uwagę na konieczność zawodowego i społecznego zagospodarowania seniorów. Celem niniejszej pracy jest ukazanie możliwości wykorzystania postulatów srebrnej gospodarki do łagodzenia pojawiających się w gospodarce stanów recesji. W ramach rozważań przybliżono naturę kryzysów gospodarczych, istotę trendu srebrnej gospodarki, a w dalszej kolejności przeprowadzono analizę konsekwencji starzenia się z perspektywy rynku pracy. Dociekania przeprowadzono metodą desk research.
EN
Economic crises are inherent to the functioning of the free market economy. However, every economic crisis different in some respect from one another, due to the fact that there are many factors that cause this phenomenon. In addition, the course and the impact of the crisis can be very different. One of the factors that may contribute to the economic recession may be disadvantageous demographic changes, including aging population. Aging can cause many negative consequences, like the labor market problems resulting from a decrease in the proportion of people in working age, the problems in the pension (retirement) system, resulting from the growth of outgoing transfers in relation to the size of transfers feeding the system. Aging of societies in developed countries is the fact demographers speak clearly about for two last decades. From the economic point of view, it is important to turn this situation of threat into an opportunity. The answer to the demographic changes can be the concept of silver economy, that postulates taking action towards satisfying the needs of the older part of the society by offering goods and services they need, while giving attention to the necessity of professional and social development of seniors beneficial to the society, on the other hand. The aim of this paper is to show the possibility of using silver economy to mitigate economic recession in its early stage. The paper also highlights the nature of economic crises, the essence of silver trend of the economy, followed by an analysis of the impact of aging from the perspective of the labor market. Investigations are performed by desk research of the author.

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Bochenek M., Rozważania historyczno-semantyczne na temat kryzysów ekonomicznych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, 2012, Ekonomia XLIII nr 2, http://www.aunc.ekonomia.umk.pl/Pliki/2012/11_Bochenek.pdf
 • Emerytury i renty w 2013 r., GUS, Warszawa 2013, http://stat.gov.pl/download/gfx/.../pl/.../wz_emerytury_i_renty_w_2013.pdf [data dostępu: 20.02.2015].
 • Enste P., Naegele G., Leve V., The Discovery and Development of the Silver Market in Germany, [w:] F. Kohlbacher, C. Herstatt (eds.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change, Springer, Heidelberg 2008.
 • Golinowska S., „Srebrna gospodarka” i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, 2011, vol. 1, http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Zdrowie%20Publiczne_1_2011/ Zdrowie%20Publiczne_1_2011_5.pdf [data dostępu: 27.02.2015].
 • Golinowska S., Spójność społeczna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2013, Innovation for Societal Change, Projekt PEOPLE, http://www.peopleproject.eu/wiki/PEOPLE%20WIKIS/www/mainSpace/files/SO3%2 0Final%20report.pdf [data dostępu: 12.02.2015].
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm..
 • Kotowska I., Wóycicka I. (red.), Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, MPiPS, Warszawa 2008.
 • http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Raporty/Sprawowanie_opieki.pdf, [data dostępu: 25.02.2015].
 • Kubicki P., Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu „EAPN Polska – razem na rzecz Europy Socjalnej”, http://www.academia.edu/3483209/Ubostwo_i_wykluczenie_spoleczne_osob_starszy ch [data dostępu: 27.02.2015].
 • Lange O., Dzieła, t. 5, PWE – PAN, Warszawa 1976.
 • Mankiw G., Taylor M.P., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009.
 • Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003.
 • Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce (2013), OECD, LEED, http://pokl.wup.lodz.pl/images/pliki/raporty/lokalne_scenariusze_zmian_demograficznych_oecd_leed.pdf [21.02.2015].
 • Rachunki kwartalne PKB w latach 2004-2008, GUS, Warszawa 2009, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rn_rachunki_kw_pkb_2004-2008.pdf
 • Rachunki kwartalne PKB w latach 2009-2014, GUS, Warszawa 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/rachunki-kwartalne-produktu-krajowego-brutto-w-latach-2009-2014,6,9.html.
 • Rożyński P., Senior, klient w Polsce niedoceniony, „Gazeta Prawna”, 4.11.2011, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/563007,senior_klient_w_polsce_niedoceniony. html,3 [data dostępu: 19.02.2015].
 • Siwiński W., Globalny kryzys gospodarczy i jego implikacje dla polityki pieniężnej, „Master of Business Administration”, 2011, nr 2 (112).
 • Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-osob-starszych-i-konsekwencje-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-swietle-prognozy-na-lata-2014-2050,18,1.html.
 • Śleszyński P., Znaczenie przemian demograficznych w przestrzeni Polski dla rozwoju gospodarczego, Warszawa 2009, http://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGMiL/osoby/sleszynski/005_Sleszynski_ZNACZENIE_PRZEMIAN.pdf .
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2011 nr 144 poz. 855).
 • Zimnoch K., Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach rozwojowych Podlasia, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2013, nr 4 (64), http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/64_Optimum_4_2013.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2391-7830
ISBN
978-83-87193-75-1

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f8518b8-6239-4e92-bd95-ae3cb202d37f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.