PL EN


2015 | 2 (355) | 101-114
Article title

Konsumencka ocena jakości sensorycznej herbaty czarnej dostępnej na trójmiejskim rynku

Content
Title variants
EN
Consumer Assessment of Sensory Quality of Black Tea Available in the Tricity Market
RU
Потребительская оценка сенсорного качества черного чая, доступного на рынке Труймяста
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem pracy była konsumencka ocena jakości sensorycznej herbaty czarnej oraz ocena uwarunkowań procesów zakupu herbaty w odniesieniu do opinii trójmiejskich konsumentów. Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze herbaty były: cena, wartość prozdrowotna, opakowanie, rodzaj herbaty, kraj pochodzenia oraz odpowiednia jakość sensoryczna. Ankietowani deklarowali, że przy zakupie herbaty nie zwracają uwagi na reklamę i w przypadku braku ulubionego produktu nabywają inny, podobny. Wyniki oceny sensorycznej wskazały, że najbardziej akceptowana była herbata marki Dilmah, która charakteryzowała się aromatycznym zapachem, dużą klarownością i nieznacznym nasyceniem barwy brązowej naparu oraz intensywnością i rześkością smaku. Uzyskane wyniki badania mogą służyć do opracowywania, przez podmioty zajmujące się importem, konfekcjonowaniem i sprzedażą herbaty, mieszanek herbaty spełniających oczekiwania współczesnego konsumenta.
EN
Ai aim of the article was consumer assessment of sensory quality of black tea and assessment and assessment of the determinants of the processes of buying tea as related to opinions of Tricity consumers. The main factors deciding the choice of tea were: price, health-related value, packaging, sort of tea, country of origin, and the relevant sensory quality. The respondents declared that while buying tea they did not pay attention to advertising and in case of absence of the favourite product they were buying another, similar one. The sensory assessment’s results showed that the most acceptable was tea of the Dilmah brand which was characterised by aromatic flavour, high clarity and insignificant saturation of the infusion with dark colour as well as intensity and briskness of flavour. The obtained research findings may serve to preparation by the entities dealing with tea importing, packaging and customizing and selling of blends of tea meeting expectations of the contemporary consumer.
RU
Целью работы была потребительская оценка сенсорного качества черного чая и оценка обусловленностей процессов покупки чая по отношению к мнениям потребителей из Труймяста. Основными факторами, решающими вопрос о выборе чая, были: цена, оздоровительная ценность, упаковка, вид чая, страна происхождения и соответствующее сенсорное качество. Опрашиваемые заявляли, что при покупке чая они не обращают внимания на рекламу и в случае нехватки их люби- мого продукта они приобретают другой, похожий. Результаты сенсорной оценки показали, что наиболее одобрялся чай марки Dilmah, которому был свойствен ароматический запах, большая ясность и незначительная насыщенность чайной настойки коричневого цвета, а также интенсивность и бодрость вкуса. Полученные результаты исследования могут служить разработке субъектами, занимающимися импортом, расфасовкой и продажей чая, его смесей, удовлетворяющих ожиданиям современного потребителя.
Year
Issue
Pages
101-114
Physical description
Contributors
 • Akademia Morska w Gdyni
 • J.S. Hamilton Poland S.A.
References
 • Ankiel-Homa M. (2010), Kierunki rozwoju innowacji w zakresie jednostkowych opakowań produktów konsumpcyjnych, „Zeszyty Naukowe UEP”, nr 153.
 • Babicz-Zielińska E., Jeżowska-Zychowicz M., Laskowski W. (2010), Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 4(71).
 • Chan E.W.C., Lim Y.Y., Chew Y.L. (2007), Antioxidant activity of Camellia sinensis leaves and tea from a lowland plantation in Malaysia, “Food Chemistry”, No. 102.
 • Chung K-T., Wong T.Y., Wei C-I., Huang Y-W., Lin Y. (2010), Tannins and Human Health: A Review, “Crit. Rev. Food Sci. Nutr.”, No. 998.
 • Dmowski P. (2014), Czynniki wpływające na decyzje zakupowe konsumentów na rynku herbat ekologicznych dostępnych sprzedaży internetowej, Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych. Stan i perspektywy rozwoju, „Marketing i Rynek”, nr 06.
 • Dmowski P., Śmiechowska M. (2008), Zawartość wybranych związków bioaktywnych a walory sensoryczne herbaty, „Bromat. Chem. Toksykol”, tom XLI, nr 3.
 • Garstecki Ł. (2010), Stosunek Polaków do reklamy, http://pentor-arch.tnsglobal.pl/60973.xml?doc_id=11280 [dostęp: 08.04.2014].
 • GUS (2012), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2013.pdf [dostęp: 08.04.2014].
 • Hara Y. (2011), Tea catechins and their applications as supplements and pharmaceutics, “Pharmacol.Res.”, No. 64.
 • Kisiel A. (2011), Zmiany w zachowaniach klientów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 694, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 22.
 • Kozirok W., Baumgart A., Babicz-Zielińska E. (2012), Postawy i zachowania konsumentów wobec żywności prozdrowotnej, „Bromat. Chem. Toksykol”, tom XLV, nr 3, 2012.
 • Krajewski K. (2011), Czynniki kształtujące postawy i zachowania konsumentów produktów mleczarskich w procesie świadczenia usług handlowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 694, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 22.
 • Lenart B., Sikora T. (2001a), Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 3(28).
 • Lenart B., Sikora T. (2001b), Preferencje konsumenckie kawy w aspekcie jej jakości, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 2(27).
 • Newerli-Guz J. (2010), Zachowania młodych konsumentów na rynku herbatek ziołowo-owocowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 594, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 54.
 • PN-ISO 3103:1996 Tea − Preparation of liquor for use in sensory tests.
 • PN-EN ISO 8589:2010E Analiza sensoryczna − Ogólne wytyczne dotyczące projektowania pracowni analizy sensorycznej.
 • PN-ISO 6658:1998P Analiza sensoryczna. Metodologia. Wytyczne ogólne.
 • Przybyłowski P., Zabrocki R., Wojtan M. (2011), Wyróżniki zachowań polskich i niemieckich konsumentów na rynku miodów naturalnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” Towaroznawstwo żywności w zapewnieniu potrzeb konsumenta, nr 06, Poznań.
 • Report from Twentieth Session of Intergovernmental Group on Tea, Committee on Commodity Problems. Proposal to constitute a working group on organic tea. Colombo, Sri Lanka. 30.01–1.02.2012. FAO. (2012). CCP: TE 12/CRS 5. http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Tea/Documents/IGG_20/12-CRS5-WGOrganicTea.pdf [dostęp: 08.04.2014].
 • Śmiechowska M., Dmowski P. (2006), Behavior of polish consumer on the coffee and tea market, The XVth Symposium of IGWT “Global Safety of Commodity and Environment Quality of Life”, Kyiv, Ukraine, 12-17.09.2006, Proceedings, volume II.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f8654f2-16fb-4a99-a116-acb875a80d65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.