PL EN


2009 | 1(12) | 175-191
Article title

Wybrane metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych

Content
Title variants
EN
Selected methods of evaluation of investment ventures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego są na pewno inwestycje. Mają one istotne znaczenie w strategii każdego podmiotu, który chce utrzymać się w swoim obszarze działalności. Są one determinantem postępu, nowoczesności i dynamizmu. Na ważność inwestycji wpływa kilka elementów. Pociągają za sobą zaangażowanie zazwyczaj znacznych kwot środków finansowych, co przemawia za wyborem racjonalnego źródła finansowania, a także dotyczą istotnych obszarów decyzyjnych, zarówno w kwestii wyboru efektywnego wariantu projektu, jak i wyodrębnienia ośrodków odpowiedzialności. Poszczególne opcje decyzyjne, poddane są analizie, która bada ich efektywność, wykorzystuje ona metody zróżnicowane na proste i dyskontowe. Artykuł jest poświęcony tematyce inwestycji, towarzyszącej temu zagadnieniu podstawowej terminologii. Wyszczególniono definicje i główne rodzaje inwestycji. Ponadto objęto charakterystyką pojęcie ryzyka. Omówiono także narzędzie oceny efektywności inwestycji – rachunek ekonomicznej efektywności.
EN
One of the most important factors of economic development are definitely investments. Investments have fundamental consequences in strategy of each entity, which wants to survive in its area of activity. They determine the progress, modernity and dynamism. Investments are important due to several determinants. For example: they require quite a lot of money, that is why we should choose sensible source of financing. They also refer to important decision areas both in the matter of choosing an effective variant of a project and distinguishing centers of responsibility. The decisions are exposed to analysis and their effectiveness is evaluated, while different methods are used, which are diversified into simple and complex ones. The article is dedicated to an investment and its relevant terminology. Particular attention has been paid to its definition and main types of investment. The idea of assessment of efficiency of an investment project has also been discussed here - that is the economic calculation efficiency.
Year
Issue
Pages
175-191
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
author
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Felis P. 2005. Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej. ISBN 83-87444-12-X.
 • Gostkowska T. (red.). 1999. Projekty inwestycyjne, finansowanie, metody i procedury oceny. Gdańsk: Wyd. ODiDK. ISBN 83-86514-15-9.
 • Kurek W. (red.). 1998. Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Lublin: Wyd. UMCS. ISBN 83-227-1107-7.
 • Kurek W. 2000. Metody oceny rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przemyśl: Wyd. WSAiZ. ISBN 83-88009-90-7.
 • Manikowski A., Tarapata Z. 2001a. Ocena projektów gospodarczych - modele i metody. Warszawa: Difin m. ISBN 83-7251-207-8.
 • Manikowski A., Tarapata Z. 2001b. Metody oceny projektów gospodarczych. Warszawa: Wyd. WSE. ISBN 83-86990-09-0.
 • Ostrowska E. 2002. Ryzyko projektów inwestycyjnych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-1395-6.
 • Rogowski W. 2004. Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Kraków: Wyd. Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-21-3.
 • Różański J. (red.). 2006. Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-661-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f888a35-0abb-4c84-9b74-64840fc9202b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.