PL EN


2015 | 63 | 125-146
Article title

Badania składu chemicznego szkieł odkrytych na osadzie kultury lateńskiej w Podłężu koło Krakowa

Title variants
EN
Chemical analyses of glass from the settlement of the La Tene culture in Podłęże near Kraków
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In Podłęże near Kraków, 63 pieces of glass were discovered on the settlement of the La Tène culture (Dzięgielewski and Purowski 2011). The chemical composition of 22 pieces of glass from 14 objects from this site (6 bracelets, 1 necklace spacer and 7 beads) have been discussed in this article (Fig. 1; Table 1). Items made undoubtedly in Celtic workshops have been selected, as well as those probably not connected with the Celtic culture, but dated to the La Tène period (cube-shaped bead – Fig. 1:57). A strongly damaged light blue bracelet (Fig. 1:105) and a fragment of necklace spacer (Fig. 1:103), discovered in the same building No. 1965, have been recognized as one of the oldest glass items from this site (LT C1 or perhaps even LT C1a). According to the initial hypothesis, the bracelet was thought to represent the 12a Group following the classification by Th. E. Haevernick (1960), corresponding to the Row 2-3 or 7 by R. Gebhard (1989). Somewhat younger fragment of a bracelet from the 13a Group (Row 4) (Fig. 1:102) was found in the feature No. 487, which can be dated to LT C1b-C2 (Dzięgielewski and Purowski 2011, Table 2:18). Two pieces of light purple bracelets (Fig. 1:101, 106) belong to the 6a Group or to the Row 11a. The colour of the glass from Podłęże is different from the late La Tène glassware, so it has been considered to be attributed most likely to the LT C1b (Dzięgielewski and Purowski 2011). The fragment of a bracelet or an armlet made of blue glass and decorated with white and yellow strands, referring to the 11b subgroup and the Row 19 (Fig. 1:104), has been dated to the LT C1b-C2. According to the formal classification, the youngest bracelet from the discussed set of glassware is an item probably representing the 7b Group (similar to the Row 14), made of amber-coloured and white glass (Fig. 1:107). Beads discovered in Podłęże (Fig. 1:52-58) represent the formal types, which cannot be accurately placed in a specific phase of the La Tène period (Dzięgielewski and Purowski 2011). Analyses of the chemical composition of the glasses from Podłęże were made using the LA-ICP-MS method (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy) (Table 3). The parameters describing the operating conditions of the laser are provided with parameters describing the operation of the ICP-MS in Table 2. The glass object discovered in Podłęże (except the sample No. 105) were melted using sand and natural soda. They are the so-called LMG glass (Low Magnesium Glass) – characterized by low potassium and magnesium content (Fig. 2; 6), made according to the East Mediterranean traditions and spread in Europe since the Hallstatt Period. Together with sand, other additions – except silica –could also get to the glass objects from Podłęże, including aluminium, iron, magnesium, calcium, barium, strontium, and zirconium (Figs. 3-5; 7). It cannot be excluded that, in the case of some glass objects, a third component (except sand and natural soda), i.e. the calcium-magnesium alloy, was added to the glass. However, it is equally probable that the glass objects were made according to the two-component formula (in this case, calcium and magnesium would get to the glass together with other materials – mainly with sand). Cobalt certainly had the biggest influence on the blue colour of glass from Podłęże. For transparency and colour of other glass are responsible: in case of purple glass objects – manganese, black – iron and titanium, yellow – lead antimonate, white – calcium antimonate, yellowish – calcium antimonate and manganese compounds. Probably the iron compounds, which got to the glass together with sand, caused that the glass object No. 107b is amber-coloured. The chemical composition of the glass bracelet considered to be the oldest on the discussed site (the sample No. 105) significantly differs from the other glassware – it represent “potassium” glass (Fig. 2:1), which was not known to the Celts; most likely it was made much later. Amber-coloured glass (Fig. 1:107b) of the typologically youngest bracelet from Podłęże (probably from the 7b Group), dated to the turn of the LT C / D (Dzięgielewski and Purowski 2011), does not differ significantly from the other glass in terms of chemical composition (the only difference is that it does not contain a larger amount of colouring agents, such as cobalt and copper). A large amount of manganese has been discovered in light purple glass, which allows to formulate a hypothesis that this component was used for colouring light purple glass earlier (from the LT C1b) than it was thought so far (Dzięgielewski and Purowski 2011). Glass of the cube-shaped bead (dated to the La Tène period, but not related to the Celtic culture; Fig. 1:57), clearly differs from the other glass. To produce the bead, main materials of different chemical composition were used and colorants were added in different proportions than in the case of the Celtic glass (cf. Fig. 4; 6; 7). Most likely, glass of this bead was made in another workshop than the Celtic glass discovered in Podłęże. The glass from Podłęże is of similar chemical composition to other glass objects from Central Europe (cf. e.g. Venclová et al. 2009; Březinova et al. 2013). Comparing the glass objects described in this paper to the glass discovered on the settlement in Němčice in Moravia, they can be assigned to the A, B, C and F groups according to the classification by N. Venclová et al. (2009). And comparing to the glass from Austria, the glass objects from Podłęże have lower content of strontium and zirconium (Figs. 4 and 5). Because the main components of the Celtic glass from different areas of Europe from the third to the first century BC are usually at a similar level, it is probable that the glass was made from similar materials and according to the same formula. It is not certain whether glass used in the Celtic ornaments was melted in Europe or in East Mediterranean workshops (Březinova et al. 2013). These materials were produced using mineral soda (natron), unknown in Central Europe, which may indicate the latter area. It is possible therefore that glass from which the Celts made original jewellery was melted in glassworks working in the East Mediterranean area, and then in the form of semi-finished products was delivered to Celtic workshops. At the present stage of research it is difficult to say whether the glass went to Europe as a ready-made material that does not require the addition of colorants, or colour and transparency of glass were a result of works of local workshops in Europe (Venclová et al. 2009).
Year
Volume
63
Pages
125-146
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • Arletti R., Maiorano C., Ferrari D., Vezzalini G., Quartieri S. 2010. The first archaeometric data on polychrome Iron Age glass from sites located in northern Italy. Journal of Archaeological Science 37, 703-712.
 • Braun C. 1983. Analysen von Gläsern aus der Hallstattzeit mit einem Exkurs über römische Fenstergläser. (W:) Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit I. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 5. Mainz am Rhein, 129-178.
 • Braziewicz J., Karwowski M., Jaskóła M. 1996. Zastosowanie rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej do określania stężenia pierwiastków w szkle zabytków celtyckich z Polski. Archeologia Polski 41 (1-2), 39-63.
 • Březinová G., Venclová N., Frána J., Fikrle M. 2013. Early blue glass bracelets in the Middle Danube region. Slovenská archeológia 61 (1), 107-142.
 • Dekówna M. 1980. Szkło w Europie wczesnośredniowiecznej. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Dekówna M. 1996. Szkło okienne z fortu rzymskiego w Galligaer w południowej Walii. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 26, Archeologia szkła 7, 7-68.
 • Dekówna M. 2000. Zagadkowe szkło z Cösitz, Kr. Köthen. Archaeologia Historica Polona 8, 183-204.
 • Dekówna M., Purowski T. 2012. Znaleziska związane ze szklarstwem oraz okazy z kwarcu ze stanowiska Janów Pomorski 1. (W:) M. Bogucki, B. Jurkiewicz (red.), Janów Pomorski stan. 1, Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. Studia nad Truso I/3. Elbląg, 65-260.
 • Dzięgielewska M., Dzięgielewski K., Nowak M., Szczerba R. 2006. Osada grupy wyciąsko-złotnickiej oraz osada ze środkowego okresu lateńskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich w Podłężu (stan. 17), pow. Wieliczka, w świetle badań w latach 2003-2004. (W:) Raport 2003-2004. Tom 2. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003-2004. Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, seria B: Materiały archeologiczne. Warszawa, 638-676.
 • Dzięgielewski K., Dzięgielewska M. 2012. Podłęże, Fundstelle 17, Polen. Gem. Niepołomice, Kreis Wieliczka, Małopolska. Multikulturelle Fundstelle (u.a. keltische Siedlung). (W:) S. Sievers, O.H. Urban, P.C. Ramsl (red.), Lexikon zur keltischen Archäologie. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 73. Wien, 1500-1501.
 • Dzięgielewski K., Purowski T. 2011. Uwagi o datowaniu i technikach wykonania celtyckich ozdób szklanych z osady w Podłężu koło Krakowa (stanowisko 17). Przegląd Archeologiczny 59, 75-135.
 • Frána J. 2005. Chemie a technologie laténského skla. (W:) Historie sklářské výroby v českých zemích I. Praha, 43-51.
 • Galibin V.A. 2001. Sostav stekla kak arheologičeckij istočnik. Sankt-Peterburg.
 • Gebhard R. 1989. Der Glasschmuck aus dem Oppidum von Manching. Die Ausgrabungen in Manching 11. Stuttgart.
 • Gebhard R. 2010. Celtic Glass. (W:) B. Zorn, A. Hilgner (red.), Glass along the Silk Road from 200 BC to AD 1000. Mainz, 3-13.
 • Girdwoyń A. 1986. Celtic glass bracelets from excavations in Poland. A technological study. Archaeologia Polona 25/26, 199-208.
 • Gratuze B. 2009. Les premiers verres au natron retrouvés en Europe occidentale: composition chimique et chrono-typologie. (W:) K. Janssens, P. Degryse, P. Cosyns, J. Caen, L. Van’t dack (red.), Annales du 17e Congrès de l'Association Internationale pour Histoire du Verre, Annales of the 17th Congress of the International Association for the History of Glass. Antwerp, 8-14.
 • Gratuze B., Billaud Y. 2003. La circulation des perles en verre dans le Bassin Méditerranéen, de l’Âge du Bronze moyen jusqu’au Hallstatt. (W:) D. Foy, M.-D. Nenna (red.), Échanges et commerce du verre dans le monde antique. Actes du colloque de l’Association Française pour l’Archéologie du Verre Aix-en-Provence et Marseille 7-9 juin 2001. Monographies instrumentum 24. Montagnac, 11-15.
 • Greiner-Wronowa E. 2012. Archeometria szkieł historycznych. Prace Komisji Nauk Technicznych PAU V, 31-44.
 • Haevernick Th.E. 1960. Die Glasarmringe und Ringperlen der Mittelund Spätlatènezeit auf dem europäischen Festland. Bonn.
 • Hartmanna G., Kappel I., Grote K., Arndt B. 1997. Chemistry and Technology of Prehistoric Glass from Lower Saxony and Hesse. Journal of Archaeological Science 24/6, 547-559.
 • Henderson J. 1985. The raw materials of early glass production. Oxford Journal of Archaeology 4/3, 267-291.
 • Henderson J. 1988. Glass production and Bronze Age Europe. Antiquity 62, 435-451.
 • Henderson J. 1989. The scientific analysis of ancient glass and its archaeological interpretation. (W:) J. Henderson (red.), Scientific analysis in archaeology and its interpretation. Oxford, 30-62.
 • Henderson J. 2000. The science and archaeology of materials. London-New York.
 • Henderson J. 2013. Ancient glass: an interdisciplinary exploration. Cambridge.
 • Jokubonis C., Wobrauschek P., Zamini S., Karwowski M., Trnka G., Stadler P. 2003. Results of quantitative analysis of Celtic glass artefacts by energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry. Spectrochimica Acta Part B 58, 627-633.
 • Karwowski M. 2004. Latènezeitlicher Glasringschmuck aus Ostösterreich. Wien.
 • Karwowski M. 2012. Die Glastechnik und ihre Entwicklung in der Latène-Kultur – fremder Einfluss oder eigene Kreativität?. (W:) Technologieentwicklung und –transfer in der Hallstatt- und Latènezeit. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 65. Langenweissbach, 243-252.
 • Nikita K., Henderson J. 2006. Glass analyses from Mycenaean Thebes and Elateia: compositional evidence for a Mycenaean glass industry. Journal of Glass Studies 48, 71-120.
 • Nowotny W. 1959. Podstawy technologii szkła, część I. Warszawa.
 • Nowotny W. 1969. Szkła barwne, wyd. II. Warszawa.
 • Olczak J. 1999. Nowe materiały do dziejów użytkowania szkła na ziemiach polskich (część 3). Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 27, Archeologia szkła 8. Toruń, 3-52.
 • Olczak J. 2005. W sprawie wytwórczości szklarskiej w celtyckim oppidum w Straym Hradisku na Morawach. Folia Praehistorica Posnaniensia 13/14, 215-229.
 • Panighello S., Orsega E.F., van Elteren J.T., Selih V.S. 2012. Analysis of polychrome Iron Age glass vessels from Mediterranean I, II and III groups by LA-ICP-MS. Journal of Archaeological Science 39, 2945-2955.
 • Pietrzak M. 1987. Cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego i wpływów rzymskich w Rumi, woj. gdańskie. (W:) B. Went (red.), Rumia. Cmentarzysko z młodszego okresu wpływów rzymskich. Gdańsk, 1-212.
 • Principes... 2002. Principes de description des verres anciens depuis les temps les plus reculés jusqu’au XIIIe siècle de n.è., M. Dekówna, J. Olczak (red.). Warszawa-Toruń.
 • Purowski T. 2010. Paciorki szklane zdobione linią zygzakowatą odkryte w międzyrzeczu Odry i Wisły na stanowiskach z wczesnej epoki żelaza. Archeologia Polski 55 (1-2), 23-88.
 • Purowski T. 2012. Wyroby szklane w kulturze łużyckiej w międzyrzeczu Noteci i środkowej Odry. Studium archeologiczno-technologiczne. Warszawa.
 • Purowski T. 2013. Wyroby ze szkła i „szklistego fajansu” odkryte na cmentarzysku kultur łużyckiej i regionalnej grupy kręgu halsztackiego w Domasławiu, pow. wrocławski. Archeologia Polski 58 (1-2), 23-87.
 • Purowski T., Dzierżanowski P., Bulska E., Wagner B., Nowak A. 2012. A study of glass beads from the Hallstatt C-D from Southwestern Poland: Implications for glass technology and provenance. Archaeometry 54, 144-166.
 • Purowski T., Wagner B., Bulska E., Syta O., Dzierżanowski P. 2014. Glassy faience from the Hallstatt C period in Poland: a chemico-physical study. Journal of Archaeological Science 50, 288-304.
 • Purowski T., Nowak A., Wagner B., Bulska E. w druku. Badania składu chemicznego szkła paciorków z cmentarzyska w Modlnicy. (W:) K. Dzięgielewski, Zespół osad z młodszej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza na stanowisku 5 w Modlnicy, pow. Kraków.
 • Shortland A.J. 2002. The use and origin of antimonate colorants in early Egyptian glass. Archaeometry 44 (4), 517-530.
 • Stawiarska T. 1984. Szkła z okresu wpływów rzymskich z północnej Polski. Studium technologiczne. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Stolpiak B. 1988. Szkło w kulturze społeczeństw przeworskich Kujaw – aspekt technologiczny. (W:) Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy. Inowrocław, 229-265.
 • Szczapowa J.L. 1973. Zasady interpretacji analiz składu szkła zabytkowego. Archeologia Polski 18 (1), 15-72.
 • Ščapova J.L. 1983. Očerki istorii drevnego steklodeliâ. Moskva.
 • Ščapova J. 1990. Comments on chemical technology. (W:) T. Malinowski (red.), Research on glass of the Lusatian and Pomeranian cultures in Poland. Archeologia interregionalis XII. Słupsk, 87-106.
 • Tite M., Pradell T., Shortland A. 2008. Discovery, production and use of tin based opacifiers in glasses, enamels and glazes from the Late Iron Age onwards: a reassessment. Archaeometry 50, 67-84.
 • Towle A., Henderson J., Bellintani P., Gambacurta G. 2001. Frattesina and Adria: report of scientific analyses of early glass from the Veneto. Padusa 37, 7-68.
 • Turner W.E.S., Rooksby H.P. 1959. A study of the opalising agents in ancient opal glasses throughout Tyree thousand four hundred years. Glastechnische Berichte 32K, VIII/17–28.
 • Venclová N. 1990. Prehistoric glass in Bohemia. Praha.
 • Venclová N., Hulínský V., Frána J., Fikrle M. 2009. Nĕmčice a zpracování skla v laténské Evropĕ. Archeologické Rozhledy 61, 383-426.
 • Venclová N., Hulínský V., Henderson J., Chenery S., Šulová L., Hložek, J. 2011. Late Bronze Age mixed-alkali glasses from Bohemia. Archeologické rozhledy 53, 559-585.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0079-7138
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f96a52d-6fb7-4d44-b3f9-0e28be08fb87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.