Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 60 | 31-44

Article title

Quality of life in the countryside after Poland’s accession to the European Union

Content

Title variants

PL
Jakość życia mieszkańców wsi po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of the study is to assess changes in the quality of life of the rural population in the period after Polish accession to the European Union (years 2006–2016). The study was conducted on the basis of the results of the European Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC) and household budgets survey by CSO. The assessment of the quality of life of the rural population was based on indicators characterizing the objective living conditions (income, expenses, infrastructure, environment, housing and furnishings) and on a subjective assessment. In the assessment of the quality of life, the environmental and climate advantages of rural areas were not taken into account. Basic indicators relate to individuals or households. Quality of life in rural areas is worse than in the cities, which is primarily due to the lower income of rural residents. Also, the level of expenditure is lower, mainly with respect to higher needs. The equipment of households with basic technical installations and durable goods, especially modern, is also worse in rural areas than in urban areas. The rural population subjectively evaluates their quality of life as worse than the urban population and they also believe that the ability to satisfy their needs is worse than in the cities.
PL
Celem opracowania jest ocena zmian jakości życia ludności zamieszkałej na wsi w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej (lata 2006–2016). Badanie zostało przeprowadzone na podstawie wyników europejskiego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC) oraz budżetów gospodarstw domowych GUS. Ocenę jakości życia ludności wiejskiej dokonano w oparciu o wskaźniki charakteryzujące obiektywne warunki bytowania (dochody, wydatki, infrastruktura, warunki mieszkaniowe i wyposażenie mieszkań) oraz ocenę subiektywną. W ocenie jakości życia nie były uwzględniane środowiskowe i klimatyczne walory obszarów wiejskich. Podstawowe wskaźniki odnoszą się do osób lub gospodarstw domowych. Jakość życia na obszarach wiejskich jest gorsza niż w miastach, co wynika przede wszystkim z niższych dochodów mieszkańców wsi. Także niższy jest poziom wydatków, głównie na potrzeby wyższego rzędu. Na wsi gorsze jest wyposażenie gospodarstw domowych w podstawowe instalacje techniczne oraz dobra trwałego użytkowania, zwłaszcza nowoczesne. Mieszkańcy wsi oceniają subiektywnie jakość swojego życia gorzej niż ludność miejska; jako gorszą oceniają też możliwość realizacji potrzeb.

Year

Volume

60

Pages

31-44

Physical description

Contributors

 • General Economics Department Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute in Warsaw
 • General Economics Department Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute in Warsaw

References

 • Bendowska, M., Bieńkuńska, A., Luty, P., Sobiestjański, K., Wójcik, J. (2015). Jakość życia w Polsce. Edycja 2015. Warszawa: GUS.
 • Borys, T. (2015). Typologia jakości życia i pomiar statystyczny. Wiadomości Statystyczne, 7, 1–17.
 • Budżety gospodarstw domowych (Household budget survey). (issued in 2007–2015). Warszawa: GUS.
 • Chmielewska, B. (2013). Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Studia i Monografie 158. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Czapiński, J., Panek, T. (eds.) (2015). Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC) (Incomes and living conditions of the population of Poland – report from the EU-SILC survey). (issued in 2008–2017). Warszawa: GUS.
 • Golinowska, S. (2011). O spójności, kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności. Polityka Społeczna, 5–6, 13–21.
 • Efekty 10 lat Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce. ARiMR, typescript. Retrieved from: http://www.arimr.gov.pl/aktualności/artykuly/efekty-10-lat-wspolnej-polityki–rolnej-ue-w-Polsce (2015.9.15).
 • Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r. (2013). Warszawa, Olsztyn: GUS, Urząd Statystyczny w Olsztynie.
 • Panek, T. (2015). Hierarchiczny model pomiaru jakości życia. Wiadomości Statystyczne, 6 (649), 1–22.
 • Rocznik Statystyczny 2017. (2017). Warszawa: GUS.
 • Stan i struktura bezrobocia na wsi w 2016 roku. (2017). Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, typescript.
 • Szukiełojć-Bieńkuńska, A. (2015). Pomiar jakości życia w statystyce publicznej. Wiadomości Statystyczne, 7, 1–17.
 • Zegar, J.St. (2015). Przesłanki i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. In: J.St. Zegar (ed.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (31). Monografie Programu Wieloletniego 2015–2019. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f9b4251-21d8-4240-aadb-34d2863c1467
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.