PL EN


2006 | 3/2006 (13) | 136-152
Article title

Kompetencje liderów lokalnych w procesie pozyskiwania funduszy pomocowych UE

Content
Title variants
EN
Competences of Local Leaders in the Process of Acquiring Aid Funds from the EU
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule autorka podejmuje się identyfikacji i analizy kluczowych kompetencji przedstawicieli władz lokalnych niezbędnych do pozyskania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. W pierwszej części artykułu autorka omawia zagadnienia związane z możliwością wykorzystania funduszy pomocowych w działaniach podejmowanych przez samorządy i określa szczególną rolę przedstawicieli władz lokalnych w procesie ich pozyskiwania. Zawarta w dalszej części artykułu analiza kompetencji liderów lokalnych opiera się na zaproponowanym schemacie, wyróżniającym trzy obszary - wiedzy, umiejętności i odpowiedniego podejścia do zarządzania samorządem. Autorka definiuje pojęcie local governance i wskazuje na konieczność oparcia funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na jego założeniach. Przedstawione w artykule tezy są wynikiem prowadzonych przez autorkę badań o charakterze ilościowym i jakościowym, koncentrujących się na zróżnicowaniu sprawności samorządów w wykorzystaniu funduszy pomocowych w Polsce.
EN
In her article, the author attempts at identifying and analyzing the key competences of representatives of local authorities, which are required to acquire aid funds from the European Union. In the opening part of the paper, the author discusses the concepts related to the possibility of making use of aid funds in the activities taken up by self-governments, and describes the particular role of the representatives of local authorities in the process of acquiring these funds. The analysis of competences of local leaders provided for in the successive part of the article is based on the suggested scheme, in which three areas are identified, i.e. the areas of knowledge, skills, and relevant approach to managing selfgovernment. The author defines the term 'local government' and points out the necessity to base the functioning of the units of territorial self governments on the principles laid down in that definition. The theses presented in the paper are an outcome of the qualitative and quantitative research carried out by the author, concentrated on the diversification of effectiveness of self-governments in utilizing aid funds in Poland.
Keywords
Year
Issue
Pages
136-152
Physical description
Dates
published
2006-09-15
Contributors
 • WSPiZ im. L. Koźmińskiego
References
 • Bielecka, D. 2005. Raport z wyników badań nt. regionalnego zróżnicowania sprawności samorządów w wykorzystaniu środków funduszu SAPARD, materiały niepublikowane.
 • Fukuyama, F. 1997. Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wrocław: Wydawnictwo PWN.
 • Gilowska, Z. 2001. Reforma finansów publicznych. w: Gorzelak, G., Jałowiecki, B., Stec, M. Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Gorzelak, G., Jałowiecki, B. 1998. Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, EUROREG, Uniwersytet Warszawski.
 • Grosse, T. 2003. Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kijowski, D. et al. 2005. Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia. w: Samorząd Terytorialny, 2/2005, Wyd. ,,KiK".
 • Osborne, D., Gaebler, T. 1995. Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Poznań: Wyd. Media Rodzina of Poznań.
 • Pons, J. 2005. Graduate Education in Management, Materiały seminaryjne, CEEMAN International Management Teachers Academy, Bled, Słowenia.
 • Putnam, R. 1995. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków, Warszawa: Wyd. Znak.
 • Praxton, P. 1999. Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assesment, American Journal of Sociology, vol. 105, no. 1(July 1999), s. 88-127.
 • Swianiewicz, P. et al. 2000. Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce -zróżnicowanie regionalne, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Swianiewicz, P. 2003. Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych. w: Studia Regionalne i Lokalne, Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, nr 1(11), 2003.
 • Swianiewicz, P., Klimska, U., Mielczarek, A. 2004. Nierówne koalicje -liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego zarządzania rozwojem, Warszawa: Centrum Europejskich Studiów i Lokalnych UW.
 • Tarno, J.P. i in. 2001. Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Tocqueville, A. 1996. O demokracji w Ameryce, Kraków, Warszawa: Fundacja im. S. Batorego, Wyd. Znak.
 • Wojciechowski, E. 2003. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa: Wyd. Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f9e2d55-c334-4c60-a654-2502b265e349
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.