PL EN


2016 | 1 | 65-76
Article title

The New Generation at the Crossroad of Cultures: Socialization Aspect

Content
Title variants
PL
Nowa generacja na skrzyżowaniu kultur: aspekt socjalizacji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The globalization process – rapid in economic, educational, cultural and other spaces – opens a few possibilities in labour market, economics, education and intercultural interchange. However, at the same time individual’s socialization becomes more complicated because it is necessary to estimate the environment changing under the infl uence of diff erent cultures and adjust to it. The subject of the article is the new generation at the intersection of cultures in the aspect of socialization. The aim is to highlight the peculiarity of the new generation’s socialization at the intersection of cultures and indicate the possibility for its development. Objectives: » defi ning the new generation by identifying essential contact points of culture and individual’s socialization; » creating the model of development of the new generation’s socialization at the intersection of cultures. The article highlights the new generation and essential contact points of its socialization. The model of development of the new generation’s socialization at the intersection of cultures is presented. It is possible to use the three stage-scheme for the new generation’s socialization: pre-arrival stage, encounter stage, and metamorphosis stage. In each stage, it is necessary to evaluate micro, meso, macro levels and their elements that infl uence individual’s socialization. This might help the new generation to avoid confusion in the globalising world and identify essential contact points of its socialization: values, standards, and rules. This determination may help create basis for decision-making and overcoming difficulties of socialization.
PL
Globalizacja jest procesem postępującym, widocznym w ekonomii, edukacji, kulturze i innych obszarach. Otwiera nowe możliwości na rynku pracy, w ekonomii, edukacji i relacjach międzykulturowych. Niemniej jednak w tym samym czasie indywidualne aspekty socjalizacji stają się coraz bardziej skomplikowanym procesem. Wymagają oceny oddziaływań środowiskowych, kulturowych i dopasowania do nich. W centrum zainteresowania artykułu jest problem nowych pokoleń jako przekroju kultury i aspektów socjalizacji. Pytania badawcze: » Jak zdefi niować nową generację (pokolenie) poprzez kontakty z kulturą i ich indywidualną socjalizację? » Jaki jest schemat (przebieg) rozwoju procesów socjalizacji nowych pokoleń w kontakcie z kulturą? Metodologiczną podstawą badań jest konstruktywizm społeczny. Wnioski obrazują procesy rozwoju i przebiegu socjalizacji nowych pokoleń w aspekcie kulturowym. Wyróżniono trzy modele dla tych procesów: Pre-arrival – przed spotkania, Encounter – spotkania, Metamorphosis – metamorfozy. Każdy z tych stanów ewoluuje na poziomach mikro, makro i mezo, a ich elementy oddziałują na socjalizację indywidualną. Wnioski mogą pomagać nowym pokoleniom unikać trudności w zglobalizowanym świecie, identyfi kując główne elementy socjalizacji, jak: wartości, standardy i role.
Contributors
 • Lithuanian University of Educational Sciences
References
 • Ballantine, J. H. & Roberts, K. A. & Korgen, K. O. (2015). Our Social World: Condensed. Thousand Oaks: SAGE.
 • Cross-Bystrom, A. (2010). What is you need to know about Generation Z. [Website: http://www.imediaconnection.com/content/27425.asp>. – Reviewed: 2014 07 05].
 • Falschlehner, G. (2014). Die Digitale generation. Jugendliche lesen anders. [The Digital generation. Jugendliche read differently.] Wiena: Verlag Carl Ueberreuter.
 • Juodaitytė, A. & Martišauskienė, D. (2007). Darželio-mokyklos bendruomenės dalyvavimas kuriant organizacijos kultūrą: sąlygos ir galimybės [The Particapation the Schooll – Kindergarten Society as the Creation of Organization‘s culture(case study)]. Journal Pedagogika, 2007(88), 19-24.
 • Kim, B. (2001). Social constructivism. In M. Orey (Ed.) Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. [Website: http://www.netgen.unimelb.edu.au/.- Reviewed: 4.08.2015].
 • Lumpijeva, T.P. & Volkov,A.F. - Лумпиева, Т. П. & Волков, А. Ф. (2013). Поколение Z: психологические особенности современных студентов [Generation Z: the psychological characteristics of students today]. Donetsk: Donetsk National Technical university.
 • McCrindle, M. & Wolfinger, E. (2010). The ABC of XYZ: Understanding the Global Generation. Australia: University of New South Wales Press Ltdity.
 • Palfri, D. & Gasser,Y.- Пaлфри, Д. & Гассер, У. (2011). Дети цифровой эры [Born digital: understanding the first generation of digital natives ]. Москва: Эксмо.
 • Prensky, M. (2012). From Digital Natives to Digital Wisdom Hopeful Essays for 21st Century Learning. USA: Corwin Press.
 • Sandomirsky, M. - Марк Сандомирский (2011). Поколение Z: те, кто будет после [Generation Z: the ones who will come after] [Website: http://www.felicidad.ru/2011/07/z.html. - Reviewed: 5.07.2014].
 • Sharashenidze, N. (2015). [Manuscript] The Key Characteristic Features of the New Generation in Georgia. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.
 • Soldatova, G. & Zotova, E. & Lebeševa, M. & Šliapnikov, V.– Солдатова, Г. & Зотова, Е. & Лебешева, М. & Шляпников, В. (2013). Интернет: возможности, компетенции, безопасность. [Internet: Opportunities, competence, security]. Москва: Фонд Развития Интернет ФГАУ «Федеральный институт развития образования» Министерства образования и науки РФ Факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова.
 • Scholz, Chr. (2013). Generation Z: Willkommen in der Arbeitswelt [Generation Z: Welcome to the world of work]. [ Website: Available at: http://derstandard.at/1325485714613/Future-Work-Generation-Z-Willkommen-in-der-Arbeitswelt 4.08.2015].
 • Schneck, O. (2010). Die neue Generation Y als Herausforderung für die Diversity-Strategie an Hochschulen [The new Generation Y as a challenge for the diversity strategy at universities]. Reutlingen: Reutlingen university.
 • Shemerhorn, J. R. & Hunt, J. G. & Osborn, R. N. (1994). Managing Organizational Behavior. New York: John Wiley& Sons, Inc.
 • Steers, R. M. (1994). Introduction to Organization Behavior. New York: HarperCollins.
 • Targamadzė, V. (2010). Alternatyvios mokyklos naratyvo kontūro brėžtis [Narration outline of alternative school]. Vilnius: Vilniaus universitetas.
 • Targamadzė, V. & Girdzijauskienė, S. & Šimelionienė, A. & Pečiuliauskienė, P. & Nauckūnaitė, Z. (2015). Naujoji(Z) karta – prarastoji ar dar neatrastoji? Naujosios (Z) kartos vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas [The New (Z) Generation – Lost or Undiscovered yet? Identification of Essential Aspects of New (Z) Generations Child’s Learning Processes]. Šiauliai:Titnagas.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7977-246-9
ISSN
2451-2877
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fa02dc5-148f-4a29-99e9-235471f6aabd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.