PL EN


2015 | 21 | 23 - 38
Article title

Współczesne media a relacje w rodzinie

Content
Title variants
EN
Contemporary Media and Relationships in a Family
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Media wyjątkowo głęboko przeniknęły do życia społecznego. Obserwacja codzienności pokazuje, jak silne jest ich oddziaływanie, iż potrafią pokonywać bariery wiekowe, wyznaczać poziom i charakter życia, być nośnikami wielkiej ilości informacji, bawić, uczyć i zmieniać – nawet ten ukształtowany przez stulecia świat wartości. Media zmieniły w istotnym stopniu postrzeganie rodziny, Kościoła i szkoły, dlatego koniecznością staje się włączenie ich w ewangelizację oraz duszpasterstwo rodziny i młodzieży. Inwazyjny charakter mediów wymaga analizy wielu zagadnień, refleksji i próby ich „zagospodarowania” w nauczaniu Kościoła, by kiedyś nie zarzucono nam grzechu zaniechania.
EN
The media has spread deeply in to our social lives. Observing daily life shows how powerful the media can be. They can overcome age barriers, determine the level and character of life, be the medium of information, entertain, teach and change – even the world of values which has been formed over centuries. It is the media that has significantly changed the perception of a family, church and school; that is why it is necessary to engage the media to evangelization and pastoral work of families and youth. The invasive character of media requires analysis of many notions, thoughts and trials of their „implementation” into the teachings of the Church so that we will not be accused of nonfeasance in the future.
References
 • Boniecki A., Nowy wiek, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 1, s. 1.
 • Braun-Gałkowska M., Oddziaływanie Internetu na psychikę dzieci i młodzieży, [w:] „Edukacja Medialna” 2003, nr 3, s. 15–20.
 • Brzezińska-Waleszczyk M., Nowe media w nowej ewangelizacji, [w:] A. Gralczyk, K. Marcyński, M. Przybysz (red.), Media w transformacji, Warszawa 2013, s. 45–52.
 • Chrapek J., Świat, zbawienie i telewizja. Z biskupem Janem Chrapkiem rozmawiają Barbara Czajkowska i Dorota Maciejewska, Katowice 2001.
 • Drożdż M., Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006.
 • Dyczewski L., Trwałość kultury polskiej, [w:] L. Dyczewski (red.), Wartości w kulturze polskiej, Lublin 1993, s. 11–50.
 • Gała A.E., Uwarunkowania wychowawcze, Lublin - Wrocław 1992.
 • Gaskell G., Individual and Group Interviewing, [w:] M. Bauer, G. Gaskell (red.), Qualitative Researching with Text, Image and Sound, London 2000, s. 51.
 • Gębalska-Berekets A., Świat wartości on-line isposoby jego kształtowania jako wyzwanie dla edukacji medialnej, [w:] A. Gralczyk, K. Marcyński , M.
 • Przybysz (red.), Media w transformacji, Warszawa 2013, s. 335–356.
 • Gralczyk A., Destrukcyjna rzeczywistość filmów dla dzieci, [w:] A. Gralczyk, K. Marcyński , M. Przybysz (red.), Media w transformacji, Warszawa 2013, s.321–332.
 • Huesmann R.L., Przemoc na ekranach i przemoc prawdziwa [wybór], [w:] „Edukacja Medialna” 2002, nr 3, s. 15–18.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, Rzym 1979.
 • Jaroszyńska A., Wpływ mediów na kształtowanie się mody językowej wśród młodzieży, [w:] A. Gralczyk, K. Marcyński , M. Przybysz (red.), Media w transformacji, Warszawa 2013, s. 307–320.
 • Kawecki W., Wizualność kultury i teologii, [w:] W. Kawecki, J.S. Wojciechowski, D. Żukowska- Gardzińska (red.), Kultura wizualna – teologia wizualna, Warszawa 2011, s.15–34.
 • Klapp O.E., Opóźnienie rozumienia w społeczeństwie informacyjnym, [w:] „Przekazy i Opinie” 1983, nr 2, s. 5–15.
 • Kossowski P., Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999.
 • Lato A., Kategoria wolności i podmiotowości w kulturze masowej, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Status. Aksjologia. Funkcjonowanie, t. 1, Lublin 2009, s. 115–125.
 • Lepa A., Świat manipulacji, Częstochowa 1997.
 • Litewka J., Media wobec obiektywnej rzeczywistości, [w:]„Edukacja Medialna” 2001, nr 3, s. 50–53.
 • Mazurek K., Problem etyki w mediach w publicystyce „Tygodnika Powszechnego”, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Wolne media?, t. 1, Lublin 2010, s. 46–55.
 • Nicpoń M., Marzęcki R., Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicznych, http://przemek.wammoda.com/polis/ksmp/book/IIIKSMPmarzecki.pdf [dostęp 29.01.2015 r.].
 • Nikodemska-Wołowik A.M., Jakościowe badania marketingowe, Warszawa 1999.
 • Okoń W., Słownik pedagogiczny, Wrocław - Warszawa 1986.
 • Parzych-Blakiewicz K., Mass media jako „locus theologicus”, [w:] A. Gralczyk, K. Marcyński, M. Przybysz (red.), Media w transformacji, Warszawa 2013, s. 373–390.
 • Schneider H.J., Zysk z przestępstwa. Środki masowego przekazu a zjawiska kryminalne, Warszawa 1992.
 • Sonczyk W., Media w Polsce. Zarys problematyki, Warszawa 1999.
 • Stróżewski W., O wielkości, Kraków 2002.
 • Teoplitz K.K., Wszystko dla wszystkich, Warszawa 1981.
 • Tomaszewska H., Młodzież, rówieśnicy i nowe media – społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków, Warszawa 2012.
 • Veillard-Cybulski M.H., Nieletni przestępcy w świecie, Warszawa 1963.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fabf4bb-4c49-4726-aa2f-dd94760e2748
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.