PL EN


2012 | 24 | 16-35
Article title

Egzogeniczna gospodarka w Polsce. Model kapitalizmu wynikający z przemian politycznych

Content
Title variants
EN
Exogenous Economy in Poland. The Model of Dependent Capitalism Resulting from Political Transformation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba oceny zmian ustroju gospodarczego dokonujących się w ostatnich 20 latach w Polsce, przy uwzględnieniu sytuacji w wybranych państwach Europy Środkowej. Chodzi o przedstawienie wpływu integracji europejskiej (europeizacji) na kształtowanie nowego modelu gospodarczego po okresie państwa socjalistycznego. Główną tezą artykułu jest to, że zmiany polityczne tworzyły model gospodarki zależnej (egzogenicznej).
EN
The article attempts to assess the systemic economic changes taking place in the last 20 years in Poland, with regard to the chosen exemplars of situation in other Central European states. The paper is going to depict the impact of European integration (Europeanization) on the formation of a new economic model after transition from post-socialist state. The main thesis of the article is that the political changes initiated under the influence of Europeanization and globalization created a dependent (exogenous) model of capitalism in Central Europe.
Year
Volume
24
Pages
16-35
Physical description
Contributors
 • Katedra Europeistyki Uniwersytet Warszawski
References
 • Aberbanell J., Bonin J., 1997, Bank privatization in Poland: The case of Bank Slaski, “Journal of Comparative Economics”, nr 25, s. 31–61.
 • Alber J., 2006, The European Social Model and the United States, “European Union Politics”, vol. 7, nr 3, s. 393–419.
 • Amable B., 2003, The Diversity of Modern Capitalism, Oxford University Press, Oxford– New York.
 • Amin A., Tomaney J., 1995, The Challenge of Cohesion [w:] Behind the Myth of EuropeanUnion. Prospects for cohesion, red. A. Amin, J. Tomaney, Routledge, London, New York, s. 10–47.
 • Baldone S., Sdogati F., Tajoli L., 2007, On some effects of international fragmentation on comparative advantages, trade flows, and the income of countries, “The World Economy”, vol. 30, nr 11, s. 1726–1769.
 • Baudelle G., Guy C., 2004, The peripheral areas of Western Europe and EU regional policy: prospective scenarios, referat przedstawiony na konferencji RSA: Europe at the margins: EU regional policy, peripherality & rurality, Angers, 15–16 April.
 • Bchir H., Fontagné L., Zanghieri P., 2006, The Asymmetric Impact of Enlargement on Old and New Member States: a General Equilibrium Approach [w:] The European Enlargement: Prospects and Challenges, red. M. Artis, A. Banerjee, M. Marcellino, Cambridge University Press, Cambridge, s. 45–74.
 • Blažek J., Vozáb J., 2006, Ex-ante Evaluation in the New Member States: The Case of the Czech Republic, “Regional Studies”, vol. 40, nr 2, s. 237–248.
 • Blažek J., Boeckhout S., 2000, Regional policy in the Czech Republic and the EU accession [w:] Transition, Cohesion and Regional Policy in Central and Eastern Europe, red. J. Bachtler, R. Downes, G. Gorzelak, Ashgate, London, s. 301–318.
 • Borrás S., 2003, The Innovation Policy of the European Union. From Government to Governance, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton.
 • Brown M., Ongena S., Popov A., Yeşin P., 2011, Credit in emerging Europe, “Economic Policy”, 26(65), s. 93–130.
 • Cappellin R., 2004, International knowledge and innovation networks for European integration, cohesion, and enlargement, “International Social Science Journal”, nr 180, s. 207–225.
 • Chińska agencja ratingowa Dagong zmieniła perspektywę ratingu Polski na negatywną, PAP, 18-08-2011.
 • Cimoli M., Dosi G., Stiglitz J.E. (red.), 2009, Industrial Policy and Development. The Political Economy of Capabilities Accumulation, Oxford University Press, Oxford – New York.
 • Copsey N., Haughton T., 2009, The Choices for Europe: National Preferences in New and Old Member States, “Journal of Common Market Studies”, vol. 47, nr 2, s. 263–286.
 • Csaba L., 2007, The new political economy of emerging Europe, Akadémiai Kiadó, Budapest, s. 91.
 • Czy bank ma sumienie? Rozmowa z W. Pawlakiem, wicepremierem i ministrem gospodarki, Wirtualna Polska, 10-05-2009.
 • Epstein R.A., 2008a, The social context in conditionality: internationalizing finance in postcommunist Europe, “Journal of European Public Policy”, vol. 15, nr 6, s. 880–898.
 • Epstein R.A., 2008b, Transnational actors and bank privatization [w:] Transnational Actors in Central and East European Transitions, red. M.A. Orenstein, S. Bloom, N. Lindstrom, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.
 • Epstein R.A., Johnson J., 2010, Uneven Integration: Economic and Monetary Union in Central and Eastern Europe, “Journal of Common Market Studies”, vol. 48, nr 5, s. 1237–1260.
 • European Economic Forecast, Spring 2011, European Commission, Brussels 2011.
 • Firszt D., 2011, Międzynarodowy transfer technologii a modernizacja polskiej gospodarki "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 18, s. 195–207.
 • Grosse T.G., 2007, Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Wybrane koncepcje teoretyczne oraz doświadczenia rozwoju regionów peryferyjnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Grosse T.G., 2008a, Europa na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych Warszawa.
 • Grosse T.G., 2008b, Europeizacja a lokalne uwarunkowania administracyjne, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1(3), s. 69–90.
 • Grosse T.G., 2010a, EU Cohesion Policy and the peripheries of the New Member States [w:] Regional Development in Central and Eastern Europe, eds. G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Smętkowski, Routledge, London – New York 2010, s. 313–328.
 • Grosse T.G., 2010b, Między europeizacją a wpływem kultury politycznej [w:] Współczesne oblicza demokracji, red. D. Gizicka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 38–61.
 • Hall P., Soskice D. (red.), 2001, Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford University Press, Oxford – New York.
 • Hausner J., 2009, Polityka gospodarcza – wokół dylematów i sporów [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, red. E. Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 65–85.
 • Höpner M., Schäfer A., 2010, Polanyi in Brussels? Embeddedness and the Three Dimensions of European Economic Integration, MPIfG Discussion Paper 10/8. Industrial Relations In Europe 2008, European Commission, Brussels 2008.
 • Jacoby W., 2010, Managing globalization by managing Central and Eastern Europe: the EU’s backyard as threat and opportunity, “Journal of European Public Policy”, vol. 17, nr 3, s. 416–432.
 • Johnson J., 2008, The remains of conditionality: the faltering enlargement of the euro zone, “Journal of European Public Policy”, vol. 15, nr 6, s. 826–841.
 • Jones E., 2003, Liberalized capital markets, state autonomy, and European monetary union, “European Journal of Political Research”, vol. 42, nr 2, s. 197–222.
 • King L., Sznajder A., 2006, The State-Led Transition to Liberal Capitalism: Neoliberal, Organizational, World System, and Social Structural Explanations of Poland’s Economic Success, “American Journal of Sociology”, vol. 112, nr 3, s. 751–801.
 • Klonowski D., 2010, The effectiveness of government-sponsored programmes in supporting the SME sector in Poland, “Post-Communist Economies”, vol. 22, nr 2, s. 229–245.
 • Kołodko G.W., 2009, Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość [w:] Polska transformacja i jej przyszłość, red. E. Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 23–64.
 • Luc S., 2003, Ograniczenia w zakresie prowadzenia polityki gospodarczej w Polsce w warunkach integracji ekonomicznej [w:] Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. J.J. Tomidajewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 44–60.
 • Lust A., 2009, Familiarity Breeds Contempt. Strategies of Economic Reform and Popular Attitudes toward the European Union in Lithuania and Estonia, “The European Politics and Societies”, vol. 23, nr 3, s. 339–370.
 • Mikołajewicz Z., 2003, Uwstecznienie struktury przedmiotowej polskiego przemysłu i jego skutki dla procesów integracji z Unią Europejską [w:] Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. J.J. Tomidajewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 75–91.
 • Morawski W., 2000, Zmiana instytucjonalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nicolini M., Resmini L., 2010, FDI spillovers in new EU member states, “Economics of Transition”, vol. 18, nr 3, s. 487–511.
 • Nölke A., Vliegenthart A., 2009, Enlarging the Varieties of Capitalism. The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, “World Politics”, vol. 61, nr 4, s. 670–702.
 • Nollert M., 2000, Lobbing for a Europe of Big Business: The European Roundtable of Industrialists [w:] Statebuilding in Europe. The Revitalization of European Integration, red. V. Bornschier, Cambridge University Press, Cambridge, s. 187–209.
 • Orenstein M.A., 2008, Out-liberalizing the EU: pension privatization in Central and Eastern Europe, “Journal of European Public Policy”, vol. 15, nr 6, s. 899–917.
 • Padoan P.C., Mariani F., 2006, Growth and Finance, European Integration and the Lisbon Strategy, “Journal of Common Market Studies”, vol. 44, nr 1, 77–112.
 • Poghosyan T., Poghosyan A., 2010, Foreign bank entry, bank efficiency and market power in Central and Eastern European Countries, “Economics of Transition”, vol. 18, nr 3, s. 571–598.
 • Poznański K.Z., 1996, Poland’s Protracted Transition. Institutional Change and Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Prange H., Kaiser R., 2005, Missing the Lisbon Target? Multi-Level Innovation and EU Policy Coordination, “Journal of Public Policy”, vol. 25, nr 2, s. 241–263.
 • Rosati D., 1998, Polska Droga do Rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rossi E., Tabernacki Z., 2010, Promoting fiscal restraint in three Central European Member States [w:] The Central and Eastern European Countries and the European Union, red. M. Artis, A. Banerjee, M. Marcellino, Cambridge University Press, Cambridge, s. 219–244.
 • Rugraff E., 2010, Strengths and weaknesses of the outward FDI paths of the Central European Countries, “Post-Communist Economies”, vol. 22, nr 1, s. 1–17.
 • Sharp M., Pereira T.S., 2001, Research and Technological Development [w:] Competitiveness and Cohesion in EU Policies, red. R. Hall, A. Smith, L. Tsoukalis, Oxford University Press, Oxford – New York.
 • Siuta-Tokarska B., 2011, Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", s. 44-46.
 • Szelenyi I., Wilk K., 2010, Institutional Transformation in European Post-Communist Regimes [w:] The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis, red. G. Morgan, J.L. Campbell, C. Crouch, O.K. Pedersen, R. Whitley, Oxford University Press, Oxford – New York, s. 565–586.
 • Tomidajewicz J.J., 2003, Sektory wrażliwe na proces integracji z Unią Europejską a problemy polityki gospodarczej w procesie akcesyjnym [w:] Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. J.J. Tomidajewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 92–136.
 • Walczak J., 2010, Myśl polityczna polskiej transformacji i modernizacji po 1989 roku [w:] Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja. Konsolidacja. Europeizacja, red. E. Nowak, R. Riedel, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 182–202.
 • Winiarski B., 2003, Konkurencyjność gospodarki jako wyzwanie dla polityki makroekonomicznej i regionalnej w Polsce w perspektywie europejskiej integracji [w:] Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. J.J. Tomidajewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 61–74.
 • Wolf M., 2009, Słaby popyt wewnętrzny to chroniczny kłopot Europy, „Financial Times”, 27.05.09.
 • Ziltener P., 2004, The economic effects of the European Single Market Project: projections, simulations – and the reality, “Review of International Political Economy”, vol. 11, nr 5, s. 953–979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fb53789-d96e-42df-8545-1487ace2f85a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.