Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3 | 313-318

Article title

Current threats to medical data security in family doctors’ practices

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

Contributors

References

 • Kanecki K, Nitsch-Osuch A, Tyszko P. Health-Related Quality of Life or Quality of Medical Service? Current challenges for family doctors.Fam Med Prim Care Rev 2016; 18(3): 382–386.
 • Tyszko Z, Nitsch-Osuch A, Mińko M, et al. Primary health care tasks in implementing the main operations of public health. Fam Med Prim Care Rev 2016; 18(3): 394–397.
 • Tomczyk J. CHIP pyta analityków o W annaCry w polskim Internecie [cited 27.06.2017]. Available from URL: http://www.chip.pl/news/bezpieczenstwo/wirusy/2017/05/wannacry-niewielkie-zagrozenie-dla-polski (in Polish).
 • Smith A, Smith S, Bailey N, et al. Why ‘WannaCry’ malware caused chaos for National Health Service in U.K. [cited 27.06.2017]. Available from URL: http://www.nbcnews.com/news/world/why-wannacry-malware-caused-chaos-national-health-service-u-k-n760126.
 • Susło R, Trnka J, Drobnik J. Dokumentacja medyczna jako niezbędny element w działalności lekarza rodzinnego. In: Steciwko A, ed. Medycyna rodzinna – co nowego? T. 1. Wrocław: Wydawnictwo Cornetis; 2010: 94–96 (in Polish).
 • Susło R, Trnka J, Drobnik J, et al. Nowe niebezpieczeństwa wynikające ze zmian w sposobie prowadzenia dokumentacji medycznej. In:Steciwko A, Drobnik J, eds. Wybrane aspekty formalnoprawne w podstawowej opiece zdrowotnej. Wrocław: Akademia Medyczna;2008: 65–76 (in Polish).
 • Susło R, Trnka J, Drobnik J, et al. Nieprawidłowości dotyczące wewnętrznej dokumentacji medycznej. Przew Lek 2008; 1: 275–280 (in Polish).
 • Drobnik J, Susło R, Trnka J, et al. Nieprawidłowości dotyczące zewnętrznej dokumentacji medycznej. Przew Lek 2008; 1: 270–274 (in Polish).
 • Susło R, Drobnik J, Trnka J, et al. Potencjalne zagrożenia związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.Fam Med Prim Care Rev 2007; 9(3): 866–870 (in Polish).
 • Susło R, Trnka J, Drobnik J, et al. Sposób sporządzania dokumentów medycznych jako przyczyna błędu opiniodawczego. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 506–508 (in Polish).
 • Susło R, Trnka J, Drobnik J. Prawidłowe dokumentowanie komunikacji lekarza z pacjentem oraz osobami z jego otoczenia i jego rola w wyjaśnianiu podejrzenia popełnienia błędu medycznego. In: Steciwko A, Barański J, eds. Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną: wybrane zagadnienia. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2012: 223–233 (in Polish).
 • Susło R, Drobnik J. Dokumentacja lekarza rodzinnego jako źródło dowodów w przypadku przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Przew Lek 2009; 1: 262–265 (in Polish).
 • Drobnik J, Susło R, Trnka J. Rola dokumentacji medycznej POZ w wykrywaniu przypadków przemocy w rodzinie. Przew Lek 2009; 1:266–268 (in Polish).
 • Trnka J, Drobnik J, Susło R. Badania i sporządzanie dokumentacji medycznej w przypadku ofiar przestępstw na tle seksualnym. Przew Lek 2009; 1: 257–261 (in Polish).
 • Susło R, Drobnik J, Trnka J. Rozpoznawanie i dokumentowanie przypadków przewlekłej intoksykacji wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Przew Lek 2010; 2: 180–183 (in Polish).
 • Susło R, Trnka J, Drobnik J. Zastosowanie dokumentacji medycznej na potrzeby opiniowania w sprawach wypadków komunikacyjnych.Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 767–772 (in Polish).
 • Trnka J, Susło R, Drobnik J. Aspekty etyczne komunikacji lekarza z pacjentem i personelem medycznym oraz podstawowe zasady obowiązujące przy komunikacji z użyciem tradycyjnych oraz nowoczesnych środków przekazu. In: Steciwko A, Barański J, eds. Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną: wybrane zagadnienia. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2012: 234–243 (in Polish).
 • Susło R, Trnka J, Drobnik J, et al. Specyfika stosowania systemów informatycznych w działalności usługowej, naukowej i dydaktycznej instytucji medycznych. Fam Med Prim Care Rev 2008; 10(3): 696–698 (in Polish).
 • Podpis elektroniczny [cited 27.06.2017]. Available from URL: https://e-podpis.online/pol_m_Podpis-Elektroniczny-218.html (in Polish).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883, with subsequent amendments) [cited 27.06.2017]. Available from URL: http://isap.sejm.gov.pl/Download;?id=WDU19971330883&type=3 (in Polish).
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52, poz. 417, with subsequent amendments) [cited 27.06.2017]. Available from U RL: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20090520417&type=3 (in Polish).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28, poz. 152, with subsequent amendments) [cited 27.06.2017]. Available from URL: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970280152&type=3 (in Polish).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112, poz. 654, with subsequent amendments) [cited 27.06.2017]. Available from URL: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111120654&type=3 (in Polish).
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113, poz. 657, with subsequent amendments) [cited 27.06.2017]. Available from URL: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111130657&type=3 (in Polish).
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016, poz. 1579) [cited 27.06.2017]. Available from URL: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20160001579+2016%2410%2407&type=1 (in Polish).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88, poz. 553, with subsequent amendments) [cited 27.06.2017]. Available from URL: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970880553&type=3 (in Polish).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015, poz. 2069) [cited 27.06.2017]. Available from URL: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20 150002069&type=2 (in Polish).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2016, poz. 258) [cited 27.06.2017].Available from URL: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20160000258&type=2 (in Polish).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i A dministracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U.2016, poz. 249) [cited 27.06.2017]. Available from URL: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20160000249&type=2 (in Polish).
 • Uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 grudnia 1991 r. Kodeks Etyki Lekarskiej (with subsequent amendments)[cited 27.06.2017]. Available from URL: http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf (in Polish
 • Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data [cited 27.06.2017]. Available from URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN /TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&rid=1.
 • Regulation (EU ) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC [cited 27.06.2017].Available from U RL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN /TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN .
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych [cited 27.06.2017] Available from URL: http://www.giodo.gov.pl/ (in Polish).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1fb724c5-4a79-48f8-9ee2-a829929953ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.