PL EN


2015 | 2 | 137-146
Article title

Sposoby postrzegania śpiewu przez młodzież gimnazjalną – stan obecny oraz perspektywy

Content
Title variants
EN
Ways of perceiving the singing through secondary school young people – the current state and prospects
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sposób, w jaki obecnie edukacja muzyczna w Polsce jest ograniczana, może mieć negatywny wpływ na rozwój muzyczny młodzieży. Poprzez ograniczenia rozumiem ciągłe redukowanie zajęć lekcji muzyki, co nie sprzyja rozwojowi muzycznemu wychowanków. Śpiew jako jedna z form aktywności muzycznej może stać się wyeksponowaniem ekspresji uczuć młodzieży. Głos ludzki, będący pierwotną formą artykułowania odczuć, może dawać młodzieży szerokie perspektywy wyrażania siebie. Perspektywę rozwoju edukacji muzycznej w Polsce możemy upatrywać w innowacyjnej edukacji muzycznej opartej na teorii uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona. Zgodnie z nią zdobywanie kompetencji muzycznych już w wieku niemowlęcym stworzy możliwość rozwoju muzycznego przyszłych pokoleń, co ma ogromne znaczenie w dalszej edukacji.
EN
The current policy of limiting music education in Poland may have negative influence on musical development of the teenagers. The restraints include constant reduction in the number of music classes per week which does not favour the students’ musical progress. Singing, as one of the forms of musical activity, can become an instrument of expressing the youngsters’ feelings. The human voice, which is the original way of articulation of human sensations, provides young people with a unique chance of self-expression. The prospect of development of music education in Poland might be found in the innovative music education methodology developed on the basis of Edwin E. Gordon’s music learning theory which assumes that gaining musical competence should begin at infant age. The approach creates a prospect for the musical development of future generations which has a tremendous significance for further education.
Year
Issue
2
Pages
137-146
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Białkowski A., Grusiewicz. M., Reforma szkolna i praktyka nauczania muzyki w opinii nauczycieli, „Wychowanie muzyczne” 2010/3.
 • Bonna B., Powszechna edukacja muzyczna wobec konieczności zmian, [w:] Tożsamość pedagogiki muzyki, red. A. Michalski, Gdańsk 2012.
 • Gałęska-Tritt J., Śpiewam solo i w zespole: psychofizjologia śpiewu dla każdego, Poznań 2009.
 • Jarmolińska H., Śpiew jako forma aktywności na lekcjach muzyki w gimnazjum na przykładzie powiatu obornickiego, niepublikowana praca magisterska, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego, Poznań 2015.
 • Walencik-Topiłko A., Głos jako narzędzie, Gdańsk 2009.
 • Waluga A., Stosunek dzieci i młodzieży do śpiewu – stan aktualny,[w:] Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, red. A. Białkowski, Warszawa 2012.
 • Zwolińska E., Podstawy teorii uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona, Bydgoszcz 2000.
 • Zwolińska E., Strategia rozwoju audiacji w muzycznej edukacji, Bydgoszcz 2013.
 • Fundacja Kreatywnej Edukacji, Z czego czerpiemy? Teoria uczenia się muzyki Edwina E. Gordona, www.fundacjakreatywnejedukacji.org/z-czego-czerpiemy.html, dostęp 19.11.2015
 • Podstawa programowa z komentarzami, tom 7, www.kulturalna.warszawa.pl/pi/89438_1.pdf, dostęp 24.11.2015
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fc0d3fd-2048-4cc5-9676-a2f560cef1d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.