PL EN


2012 | 4/2012 (39) | 33-53
Article title

Koszty ekonomiczne ryzyka systemowego na rynku finansowym

Content
Title variants
EN
The economic costs of economic risk in the financial market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przegląd literatury światowej nad istotą ryzyka systemowego wskazuje na duże zróżnicowanie w jego definiowaniu. Jedna z definicji brzmi następująco: ryzyko systemowe to prawdopodobieństwo, że system finansowy ulegnie rozpadowi na skutek działań zewnętrznych, zaburzeń funkcjonowania instytucji finansowej istotnej systemowo czy utraty zaufania wśród uczestników rynku finansowego, prowadzącym do utraty wartości rynkowej aktywów lub zaufania do ich emitentów w skali tak dużej, aby mogła wywrzeć negatywny wpływ na realną stronę gospodarki. Tak rozumiane ryzyko systemowe uszczupla finanse publiczne poprzez: 1) rosnące wydatki uzdrowienia instytucji finansowych „za dużych, żeby upaść” (problem rosnących deficytów budżetowych państw), 2) uszczuplanie dochodów kapitałowych inwestorów, 3) podnoszenie kosztu finansowania i utrzymania płynności na rynku finansowym. Urzeczywistnianie się ryzyka systemowego przejawia się głównie w rosnącym zadłużeniu zagranicznym i wobec systemu bankowego. Wcześniej następuje utrata zaufania do rynków finansowych, której odbudowanie obejmuje zwykle okres liczony w latach. Kryzys zwykle przynosi ze sobą deprecjację waluty krajowej i zmiany realnej stopy procentowej, co wymusza radykalną reformę fiskalną. Fala upadków bankowych powoduje szybką przecenę aktywów finansowych, czego efektem są straty inwestorów giełdowych. Z kolei jeżeli pewne banki stają się niewypłacalne, powstaje kryzys zaufania, inne instytucje stają się wyłącznymi dostarczycielami kredytu, co podwyższa koszt finansowania dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Artykuł ma na celu wskazanie kosztów ryzyka systemowego, poniesionych przez rządy państw na przywrócenie zdolności systemu finansowego do prawidłowego funkcjonowania, porusza problem rosnącego długu oraz straty wynikających z braku płynności rynków finansowych.
EN
Review of the world literature on the nature of systemic risk indicates a large variation of the definition. One definition is as follows: systematic risk is the probability that the financial system will fall apart due to external actions, dysfunctions in the functioning of the systematically important financial institutions, or a loss of confidence among financial market participants, leading to the loss of market value of trust assets or their issuers of such a large scale in order to have a negative impact on the real side of the economy. This understanding of systemic risk diminishes public finances by: 1) increasing spending referring to the recovery of financial institutions that are “too big to fail” (the problem of rising budget deficits of the states), 2) the depletion of capital income investors, 3) raising the cost of financing and maintaining liquidity in the financial market. The systematic risk manifests itself mainly in the growing foreign debt and to the banking system. A loss of confidence in financial markets happens prior to this, and the rebuilding process usually takes years. The crisis usually brings along the depreciation of the national currency and changes in the real interest rates, requiring a radical fiscal reform. The wave of bank failures is the cause of rapid reprising of financial assets, which results in the loss of stock market investors. On the other hand, if some banks are insolvent, there is a crisis of confidence and some other institutions are the sole providers of credit, which increases the cost of financing for business and households. The paper is to identify systemic risk costs incurred by governments to restore the ability of the financial system to function properly, to discuss the growing debt and losses resulting from the lack of liquidity in financial markets.
Keywords
Year
Issue
Pages
33-53
Physical description
Dates
issued
2012-12-12
Contributors
References
 • Bank of International Settlement 2010. BIS Quarterly Review, June.
 • Basto, R.B. 2007. The Portuguese Experience with the Euro – Relevance for New EU Member Countries. Bank i Kredyt, nr 11–12.
 • Bordo M.D. 2007. Brief History of Central Banks, Federal Reserve Bank of Cleveland, www.clevelandfed.org/research/commentary/2007/12.cfm.
 • Canoy, M., van Dijk, M., Lemmen, J., de Mooij, R. i J. Weigand 2001. Competition and Stability in Banking. CPB Document, nr 015.
 • Caprio, G., Jr. i D. Klingebiel 1996. Bank Insolvencies: Cross-Country Experience. World Bank Policy Research Paper, nr 1620.
 • Corsetti, G. i G. Müller 2007. Twin Deficits, Openness and the Business Cycle. CEPR Discussion Papers, nr 6492, DOI: 10.1162/JEEA.2008.6.2-3.404.
 • Darryll, H. 2009. Defining Systemic Risk, The PEW Economic Policy Group, www.pewfr.org/project_reports_detail?id=0012.
 • Eschenbach, F. i L. Schukchnekt 2002. The Fiscal Cost of Financial Instability Revisited. ECB Working Paper, nr 191.
 • ECB 2007. Financial Stability Review, June.
 • Flejterski, S. 2006. Nowa strategia i polityka bezpieczeństwa na rynkach finansowych Unii Europejskiej, Wrocław: AE.
 • Frankel, J.A. 2003. Coping with Crises in Emerging Markets, w: D. Das (red.) Perspectives in Global Finance, London–New York: Routledge.
 • Gapen, M.T. 2009. Evaluating the Implicit Guarantee to Fannie Mae and Freddie Mac Using Contingent Claims, w: J.J. Choi, M.G. Papaioannou (red.) Credit, Capital, Currency, and Derivatives: Instruments of Global Financial Stability or Crisis? International Finance Review, DOI: 10.1108/S1569-3767(2009)0000010014.
 • Goldstein, M., Kaminsky, G. i C. Reinhart 2000. Assessing Financial Vulnerability: An Early Warning System for Emerging Markets, Washington: Institute for International Economics.
 • Gray, S.T. i N. Talbot 2007. Developing Financial Markets. Handbooks in Central Banking, nr 26.
 • Gray, D.F., Jobst, A.A. i S. Malone 2010. Quantifying Systemic Risk and Reconceptualizing the Role of Finance for Economic Growth. Journal of Investment Management, nr 2 (8), s. 90–110.
 • Green, R.C., Li, D. i N. Schuerhoff 2009. Price Discovery in Illiquid Markets: Do Financial Asset Prices Rise Faster Than They Fall?www.tepper.cmu.edu/facultyAdmin/upload/ppaper_85325927677960_PDILM_JF_110209.pdf, DOI: 10.1111/j.1540-6261.2010.01590.x
 • http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01590.x.
 • Kaufman, G.G. 2000. Banking and Currency Crises and Systemic Risk: Lessons from Recent Events, Economic Perspectives, Fed of Chicago, Issue Q III.
 • Koronowski, A. 2011. Kryzys finansów publicznych, czy kryzys płatniczy krajów PIIGS? Gospodarka Narodowa, maj-czerwiec.
 • Mishkin, F.S. 2002. Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Moutot, P. i G. Vitale 2009. Monetary Policy Strategy in a Global Environment. European Central Bank Occasional Paper Series, nr 106, DOI: 10.1017/CBO9780511760594.009.
 • Najlepszy, E. i K. Sobański 2010. Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • NBP 2009. Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Nicolo, G. i M. Kwast 2002. Systemic Risk and Financial Consolidation: Are They Related? IMF Working Paper, nr 02/55.
 • Niedziółka, P. 2010. Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Pacuła, P. 2010. Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych i jego możliwe konsekwencje, www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=1925.
 • Pawłowicz, L. 2010. Moral Hazard w biznesie i polityce gospodarczej, Sopot.
 • Pietrewicz, J.W. 2010. Bariery finansowania przedsiębiorstw przez banki w Polsce, w: R. Sobiecki i J.W. Pietrewicz (red.) Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Solarz, J.K. 2008. Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zaleska, M. 2009. Gwarancje depozytów bankowych w świetle kryzysu, w: J. Osiński (red.) Zrozumieć kryzys 2. Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fc280cb-4dbb-4074-9404-8fa5a211a6b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.