PL EN


2018 | 1(16) | 46-53
Article title

Etyka zawodów prawniczych jako instytucja w świetle ontologii społecznej Neila MacCormicka

Content
Title variants
EN
Legal ethics as an institution in the light of Neil MacCormick’s social ontology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ontologii społecznej Neila MacCormicka centralne miejsce zajmuje pojęcie instytucji. Charakterystyczne dla niej jest pojęcie normatywnego jądra instytucji, które pozwala odróżnić daną instytucję na tle innych instytucji życia społecznego. Na normatywne jądro instytucji składają się: zbiór wartości przez nią realizowanych oraz zbiór praktyk społecznych. Analiza etyki zawodowej przez pryzmat ontologii społecznej Neila MacCormicka pozwala wyodrębnić jądro normatywne tej instytucji, co może być obiecujące poznawczo z kilku powodów. Po pierwsze – perspektywa instytucjonalna może być pomocna przy rozwiązaniu problemu legitymizacji władzy prawników opartej na sformalizowanych kodeksach etycznych. Po drugie, ustalenie centralnych dla grupy zawodowej zbioru wartości i praktyk ułatwi uczestnikom danej praktyki na wybór właściwego sposobu postępowania. Po trzecie, identyfikacja normatywnego jądra zawodów prawniczych pozwoli na ustalenie zakresu ingerencji w samorządność zawodów prawniczych.
EN
In Neil MacCormick’s social ontology, the most important concept is ‘institution’. It is characterised by the notion of the institution’s normative core, which distinguishes the given institution from other institutions of social life. The normative core of an institution consists of a collection of values realised by it and a set of social practices. An analysis of professional ethics according to Neil MacCormick’s social ontology allows us to distinguish the normative core of this institution, which may be cognitively promising for several reasons. First of all, the institutional perspective may be helpful in solving the problems with justifying a lawyer’s power, which is based on formalized ethical codes. Secondly, establishing a central set of professional values and practices will make it easier for participants of the given practice to choose the right course of action. Thirdly, identifying the normative core of legal professions will allow us to determine the extent of interference in the self-government of legal professions.
Year
Volume
Pages
46-53
Physical description
Dates
published
2018-01-01
Contributors
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fc735cb-382e-458b-afc0-187ecd1242a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.