PL EN


2018 | 2 (373) | 399-411
Article title

Preferencje studentów i emerytów dotyczące owoców i warzyw nabywanych w formie żywności wygodnej w Lublinie

Content
Title variants
EN
Students’ and Pensioners’ Preferences for Fruit and Vegetables Purchased in the Form of Convenience Food in Lublin
RU
Предпочтения студентов и пенсионеров, касающиеся овощей и фруктов, покупаемых в форме кулинарных полуфабрикатов в Люблине
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem badań była analiza porównawcza preferencji studentów uczelni wyższych oraz emerytów i rencistów w Lublinie, dotyczących produktów owocowych i warzywnych z grupy żywności wygodnej. Badania empiryczne z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza ankiety przeprowadzono wśród 200 studentów oraz 200 emerytów i rencistów. Określono m.in. poziom znajomości przez respondentów pojęcia żywności wygodnej, oceniono poglądy i postawy wobec tej formy żywności, powody zakupu i częstotliwość spożywania oraz istotność czynników wpływających na ich zakup. W analizowanych grupach zaobserwowano wiele cech wspólnych dotyczących preferencji nabywczych, ale także specyficzne różnice. Większość studentów i emerytów deklaruje nieznajomość terminu „żywność wygodna”. Poziom nieznajomości definicji nie koreluje jednak z praktyką nabywczą konsumentów, tj. większość z nich dokonuje zakupu produktów owocowo-warzywnych z grupy żywności wygodnej, bez świadomości terminologicznej tego typu żywności. Obie grupy badanych nabywają produkty wygodne średnio kilka razy w miesiącu, a główne powody zakupu to szybkość przyrządzenia, brak czasu i wygoda w przygotowaniu. Najczęściej zwracano uwagę na świeżość, smak i okres przydatności.
EN
The aim of the study was a comparative analysis of the preferences of students and pensioners in Lublin regarding fruit and vegetable products from the group of convenience food. The empirical research was carried out using a standardised questionnaire survey among 200 students and 200 pensioners. Among others, there were specified the level of knowledge of the concept of convenience food by respondents, the views and attitudes towards this form of food, the reasons for the purchase and frequency of consumption as well as the significance of the factors affecting their purchase was assessed. In the analysed groups, there were many common features regarding purchasing preferences as well as specific differences. Most students and pensioners declare ignorance of the term ‘convenience food’. However, the level of ignorance of the definition does not correlate with consumer purchasing practice, i.e. the majority of them purchase fruit and vegetable products from the convenience food group, without terminological awareness of this type of food. Both groups of respondents purchase convenience products on average several times a month, and the main reasons for purchasing are the speed of preparation, lack of time, and convenience in preparation. Most attention was paid to freshness, taste, and shelf life.
RU
Цель изучения – провести сопоставительный анализ предпочтений студентов вузов и пенсионеров в Люблине, касающихся овощных и фруктовых продуктов из группы кулинарных полуфабрикатов. Эмпирическое изучение с использованием стандартизированного опросника анкеты провели среди 200 студентов и 200 пенсионеров. В частности, определили уровень знания респондентами понятия «кулинарные полуфабрикаты», оценили мнения и отношение к этой форме пищи, причины покупки и частотность потребления, а также существенность факторов, влияющих на покупку их. В анализированных группах отметили много общих черт, касающихся покупательских предпочтений, но и специфические отличия. Большинство студентов и пенси- онеров заявляют о своем незнакомстве с термином «кулинарные полуфабрикаты». Степень незнакомства определения однако не коррелируется с покупа- тельской практикой потребителей, т.е. большинство из них покупает овощные и фруктовые продукты из группы кулинарных полуфабрикатов, без терминологической сознательности такого вида пищи. Обе группы опрошенных по- купают удобные в потреблении продукты в среднем несколько раз в месяц, основные же поводы покупки – быстрота приготовления, нехватка времени и удобство приготовления пищи. Чаще всего обращали внимание на свежесть, вкус и срок годности.
Year
Issue
Pages
399-411
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
References
 • Adamczyk G. (2010), Popularność żywności wygodnej, “Journal of Agribusinessand Rural Developmend”, nr 4.
 • Babicz-Zielińska E., Jeżewska-Zychowicz, M., Laskowski W. (2010), Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 4.
 • Babicz-Zielińska E. (2010), Postawy konsumentów wobec nowej żywności, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, nr 65.
 • Byrne D. (1998), The state we’re in. “Marketing”, No. 2.
 • Gawęcki J. (2002), Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 4.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności – kryteria zróżnicowania. SGGW, Warszawa.
 • Harris J.M., Shiptsova R. (2007), Consumer Demand for Convenience Foods: Demographics and Expenditures, “Journal of Food Distribution Research”, No. 38.
 • Janicki A. (2006), Żywność wygodna, (w:) Świderski F. (red.), Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, WNT, Warszawa.
 • Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009), Konsument na rynku nowej żywności, SGGW, Warszawa.
 • Kabacińska A., Nazarewicz R. (2005), Czynniki wyboru i częstotliwość spożycia żywności wygodnej, „Roczniki Naukowe SERiA”, T. 7, z. 8.
 • Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (2004), Towaroznawstwo żywności, WSiP, Warszawa.
 • Kozłowska K., Szczecińska A., Roszkowski W. (2006), Perception of convenience food by older people living i Warsaw, “Polish Journal Of Food Nutrition Sciences”, No. 15.
 • Krełowska-Kułas M. (2005), Badanie preferencji konsumenckich żywności wygodnej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 678.
 • Kowalczuk I. (2004), Uwarunkowania konsumpcji koncentratów spożywczych, „Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria”, nr 3.
 • Kowalczuk I., Olbryś E. (2014), Zachowania konsumentów na rynku przetworów owocowych, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, T. 101, z. 3.
 • Kozirok W., Kotłowska M., Babicz-Zielińska E. (2011), Postawy i zachowania kobiet z Trójmiasta i okolic wobec żywności mrożonej, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 92.
 • Makała H. (2013), Trendy w produkcji żywności wygodnej i przykłady jej zastosowania w turystyce – wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja”, nr 12.
 • Malczyk E., Misiarz M., Złoteńska-Synowiec M., Ratajczyk D. (2013), Zachowania nabywcze wybranej grupy studentów wobec mrożonej żywności wygodnej, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”, nr 3.
 • Mojka K. (2012), Wybrane produkty żywności wygodnej – ocena preferencji i częstotliwości ich spożycia wśród studentów, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 93.
 • Myszkowska-Ryciak J., Kraśniewska A., Harton A., Gajewska D. (2011), Porównanie wybranych zachowań żywieniowych studentek Akademii Wychowania Fizycznego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 92.
 • Olejniczak T. (2010), Determinanty zachowań konsumentów na polskim rynku żywności wygodnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarzadzania, Finansów i Marketingu”, nr 16.
 • Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T., Bakalarska M. (2009), Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, UE, Poznań.
 • Szymańska A. (2012), Jakość tzw. „żywności wygodnej”, na przykładzie wyników kontroli jakości handlowej koncentratów spożywczych, „Wiedza i Jakość”, nr 3.
 • Wróblewska W., Kwiatkowska K. (2014), Etnocentryzm konsumencki na rynku owoców i warzyw, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Verlegh P.W.J., Candell M.J.J.M. (1999), The consumption of convenience foods: reference group and eating situations, “Food Quality and Preference”, No. 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1fce90cd-66c1-4c9e-95b2-66f162659717
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.